Skutky 11:1–30

11  Apoštolové a bratři, kteří byli v Judeji, slyšeli, že lidé z národů+ také přijali Boží slovo.  Když tedy Petr přišel do Jeruzaléma, [zastánci] obřízky+ se s ním začali přít,  říkali, že vešel do domu lidí, kteří nebyli obřezáni, a jedl s nimi.  Na to Petr začal a přistoupil k tomu, aby jim vysvětlil podrobnosti a řekl:  „Byl jsem v městě Joppe, modlil jsem se a ve vytržení jsem měl vidění, jakousi nádobu, která sestupovala jako velké lněné prostěradlo, jež bylo spouštěno za čtyři cípy z nebe, a přišla až ke mně.  Hleděl jsem do ní upřeně, pozoroval a viděl jsem zemské čtvernožce a divoká zvířata a lezoucí tvory a nebeské ptáky.+  Také jsem slyšel hlas, který mi řekl: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!‘+  Řekl jsem však: ‚Nikoli, Pane, protože do mých úst nikdy nevstoupilo nic poskvrněného nebo nečistého.‘+  Podruhé hlas z nebe odpověděl: ‚Přestaň nazývat poskvrněným to, co Bůh očistil.‘+ 10  To se stalo třikrát a všechno bylo opět vytaženo do nebe.+ 11  Pohleďte, v tom okamžiku také stáli u domu, kde jsme byli, tři muži, kteří ke mně byli vysláni z Cesareje.+ 12  Duch+ mi tedy pověděl, abych s nimi šel a vůbec nepochyboval. Ale těchto šest bratrů také šlo se mnou a vstoupili jsme do domu toho muže.+ 13  Podal nám zprávu o tom, že viděl ve svém domě stát anděla, který řekl: ‚Vyšli muže do Joppe a pošli pro Šimona, který má příjmení Petr,+ 14  a bude s tebou mluvit o tom, čím můžeš být zachráněn ty a celá tvá domácnost.‘+ 15  Ale když jsem začal mluvit, padl na ně svatý duch právě jako na počátku také na nás.+ 16  Na to jsem si připomněl Pánův výrok, jak říkával: ‚Jan, ten křtil vodou,+ ale vy budete pokřtěni ve svatém duchu.‘+ 17  Jestliže tedy Bůh dal stejný velkorysý dar jim, jako dal i nám, kteří jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista,+ kdo jsem byl já, abych byl schopen bránit Bohu?“+ 18  Když to slyšeli, souhlasili,+ oslavovali Boha+ a řekli: „Nyní tedy Bůh umožnil pokání za účelem života i lidem z národů.“+ 19  Ti, kdo byli rozptýleni+ soužením, jež povstalo pro Štěpána, tudíž prošli až do Fénicie,+ Kypru+ a Antiochie, ale nemluvili slovo k nikomu než pouze k Židům.+ 20  Mezi nimi však byli někteří muži z Kypru a Kyréné, kteří přišli do Antiochie a začali hovořit s řecky mluvícími lidmi*+ a oznamovali dobrou zprávu o Pánu Ježíši.+ 21  Nadto s nimi byla Jehovova* ruka+ a velký počet těch, kdo se stali věřícími, se obrátil k Pánu.+ 22  Zpráva o nich se dostala k uším sboru, který byl v Jeruzalémě, a vyslali Barnabáše+ až do Antiochie. 23  Když přišel a viděl Boží nezaslouženou laskavost,+ zaradoval+ se a všechny je začal povzbuzovat, aby setrvali v Pánu s rozhodnutím v srdci;+ 24  neboť byl dobrý muž, plný svatého ducha a víry. A k Pánu se přidal značný zástup.+ 25  Odešel tedy do Tarsu,+ aby důkladně pátral po Saulovi,+ 26  a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Tak došlo k tomu, že se po celý rok s nimi shromažďovali ve sboru, vyučovali značný zástup, a v Antiochii to bylo poprvé, kdy učedníci byli božskou prozřetelností nazváni* křesťané.*+ 27  V těch dnech přišli proroci+ z Jeruzaléma do Antiochie. 28  Jeden z nich jménem Agabos+ povstal a přistoupil k tomu, aby prostřednictvím ducha dával najevo, že na celou obydlenou zemi má přijít velký hladomor;+ což se skutečně stalo za času Claudia. 29  Ti z učedníků se tedy rozhodli, každý z nich podle toho, jak si to kdo mohl dovolit,+ že pošlou hmotnou+ pomoc bratrům, kteří bydlí v Judeji; 30  a to udělali, když to odeslali starším mužům* rukou Barnabáše a Saula.+

Poznámky

„Řecky mluvícími lidmi.“ Dosl. „Helénisty“. AD* „Řeky“.
Viz dodatek 1D.
Nebo „pojmenováni“.
„Křesťané.“ Řec. Chri·sti·a·nousʹ; lat. Chri·sti·aʹni; J17,18,22(heb.) Meši·chi·jimʹ, „stoupenci Mesiáše“.
Nebo „starším“. Řec. pre·sby·teʹrous.