Marek 6:1–56

6  A vzdálil se odtamtud a přišel do svého domovského území a jeho učedníci ho následovali.+  Když nastal sabat, začal vyučovat v synagóze; a větší počet těch, kdo naslouchali, žasl a říkal: „Kde to ten člověk dostal?+ A proč vlastně byla tomu člověku dána ta moudrost a takové mocné skutky byly prováděny jeho rukama?  Což to není ten tesař,+ syn Marie+ a bratr Jakuba+ a Josefa* a Jidáše a Šimona?+ A nejsou snad tady u nás jeho sestry?“ Začali tedy o něho klopýtat.+  Ježíš však přikročil k tomu, aby jim řekl: „Prorok není v necti kromě ve svém domovském území+ a mezi svými příbuznými a ve svém vlastním domě.“+  A nebyl tam tedy schopen učinit žádný mocný skutek kromě [toho, že] vložil ruce na několik churavých a vyléčil je.  Opravdu se divil jejich nedostatku víry. A obcházel po vesnicích v okolí a vyučoval.+  A povolal těch dvanáct a začal je vysílat po dvou+ a začal jim dávat autoritu nad nečistými duchy.+  Dal jim také nařízení, aby si na cestu nenesli nic kromě samotné hole, žádný chléb, žádnou mošnu+ s jídlem, žádné měděné peníze v opascích,+  ale aby si uvázali sandály a nenosili dvojí spodní oděv.+ 10  Dále jim řekl: „Kdekoli vstoupíte do nějakého domu,+ zůstaňte tam, dokud nevyjdete z toho místa.+ 11  A kdekoli vás nějaké místo nepřijme ani nevyslechne, setřeste při odchodu špínu, která je pod vašima nohama, jim na svědectví.“*+ 12  Vyšli tedy a kázali, aby lidé činili pokání;+ 13  a vyháněli mnoho démonů,+ a mnoho churavých lidí potírali olejem+ a léčili je.+ 14  Dostalo se to k uším krále Heroda, neboť [Ježíšovo] jméno* se stalo veřejně známým a lidé říkali:* „Jan, který křtil,* byl vzbuzen z mrtvých, a proto v něm působí mocné skutky.“+ 15  Ale jiní říkali: „Je to Elijáš.“+ Ještě jiní říkali: „Je to prorok jako jeden z proroků.“+ 16  Když to však uslyšel Herodes, začal říkat: „Ten Jan, kterého jsem sťal, ten byl vzbuzen.“+ 17  Sám Herodes totiž poslal a zatkl Jana a spoutal ho ve vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože se s ní oženil.+ 18  Jan totiž opětovně říkal Herodovi: „Není zákonné, abys měl manželku svého bratra.“+ 19  Herodias však chovala vůči němu zášť+ a chtěla ho zabít, ale nemohla.+ 20  Herodes měl totiž z Jana strach,+ protože o něm věděl, že je spravedlivý a svatý muž;+ a držel ho v bezpečí. A když ho slyšel,+ byl na velkých rozpacích co udělat, a přesto ho rád opět slyšel. 21  Ale příhodný den+ nastal, když Herodes na své narozeniny+ uspořádal večeři pro své muže vysokého postavení, vojenské velitele* a ty nejpřednější z Galileje. 22  A dcera právě té Herodiady vešla, tančila a líbila se Herodovi a těm, kteří s ním spočívali [u stolu].+ Král řekl dívce: „Požádej mě, o cokoli chceš, a dám ti to.“ 23  Ano, přísahal jí: „O cokoli mě požádáš, to ti dám,+ až do poloviny svého království.“+ 24  A vyšla a řekla své matce: „Oč bych měla požádat?“ Ona řekla: „O hlavu Jana, který křtí.“+ 25  Okamžitě spěšně vešla ke králi, požádala ho a řekla: „Chci, abys mi ihned dal na podnose hlavu Jana Křtitele.“ 26  Ačkoli se král hluboce zarmoutil, přece ji nechtěl znevážit vzhledem k přísahám a k těm, kteří spočívali u stolu.+ 27  Král tedy ihned vyslal tělesného strážce a přikázal mu, aby přinesl jeho hlavu. A ten odešel a sťal ho ve vězení+ 28  a přinesl jeho hlavu na podnose, on ji dal dívce a dívka ji dala své matce.+ 29  Když o tom slyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho mrtvolu a uložili ji do pamětní hrobky.+ 30  A apoštolové se shromáždili před Ježíšem a podali mu zprávu o všem, co dělali a vyučovali.+ 31  A řekl jim: „Pojďte sami soukromě na osamělé místo+ a trochu si odpočiňte.“+ Mnozí totiž přicházeli a odcházeli, a oni neměli volný čas, ani aby snědli nějaké jídlo.+ 32  Odpluli tedy v člunu na osamělé místo, [aby byli] sami.+ 33  Lidé je však uviděli odjíždět, mnozí se to dozvěděli a seběhli se tam pěšky ze všech měst a přišli před nimi.+ 34  A když vystupoval, viděl velký zástup, ale byl pohnut lítostí+ nad nimi, protože byli jako ovce bez pastýře.+ A začal je vyučovat mnoha věcem.+ 35  Hodina již značně pokročila a jeho učedníci k němu přišli a začali říkat: „Místo je odloučené a je již pozdní hodina.+ 36  Pošli je pryč, aby odešli na venkov a do vesnic kolem a koupili si něco k jídlu.“+ 37  Odpověděl jim a řekl: „Dejte jim něco k jídlu vy.“ Řekli mu na to: „Máme odejít a koupit chleby za dvě stě denárů* a dát [je] lidem k jídlu?“+ 38  Řekl jim: „Kolik chlebů máte? Běžte se podívat!“ Když to zjistili, řekli: „Pět, kromě dvou ryb.“+ 39  A dal všem pokyn, aby po družinách+ spočinuli na zelené trávě.+ 40  A položili se ve skupinách po stu a po padesáti.+ 41  Vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi a vyslovil požehnání+ a rozlamoval+ chleby a začal je podávat učedníkům, aby je kladli před lidi; a rozdělil dvě ryby mezi všechny. 42  Tak všichni jedli a nasytili se;+ 43  a sebrali úlomky, dvanáct plných košů, kromě ryb. 44  Navíc těch, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů.+ 45  A neprodleně přinutil své učedníky, aby nastoupili do člunu a jeli napřed na protější břeh k Betsaidě, zatímco sám rozpustil zástup.+ 46  Ale když se s nimi rozloučil, odešel na horu, aby se modlil.+ 47  Již nastal večer a člun byl uprostřed moře, ale on byl sám na zemi.+ 48  A když je viděl, jak těžko se jim vesluje,+ neboť vítr [vanul] proti nim, přišel k nim kolem čtvrté noční hlídky* a kráčel po moři; ale zamýšlel projít kolem nich. 49  Když ho zahlédli, jak jde po moři, pomysleli si: „To je přízrak!“ a nahlas křičeli.+ 50  Všichni ho totiž viděli a znepokojili se. Ale ihned s nimi promluvil a řekl jim: „Seberte odvahu, to jsem já; nemějte strach.“+ 51  A vystoupil k nim do člunu a vítr se utišil. Byli tím v nitru velmi ohromeni,+ 52  neboť nepochopili význam chlebů, ale jejich srdce mělo dále otupělé porozumění.+ 53  A když přepluli k zemi, přijeli do Genezaretu a blízko zakotvili loď.+ 54  Jakmile však vystoupili z člunu, lidé ho poznali 55  a oběhli celý ten kraj a ty, kdo byli churaví, začali snášet na nosítkách tam, kde slyšeli, že je. 56  A kdekoli vstoupil do vesnic, měst nebo na venkov,+ umísťovali nemocné na tržiště a naléhavě ho prosili, aby se mohli dotknout+ jen třásní+ jeho svrchního oděvu. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.*+

Poznámky

„Josefa“, אVg; ABCDSyh‚p „Josesa“.
„Svědectví.“ Řec. mar·tyʹri·on; lat. te·sti·moʹni·um.
Dosl. „neboť jeho jméno“.
„Lidé říkali“, BW; אACSyh‚p‚s „on říkal“.
Nebo „ten, kdo ponořoval“. Řec. ba·ptiʹzon.
Dosl. „chiliarchy“. Řec. chi·li·arʹchois, „velitele tisíce vojáků“; lat. tri·buʹnis.
Denár byl římská stříbrná mince, která vážila 3,85 g.
Nebo „byli zachráněni“.