Marek 2:1–28

2  Po několika dnech však opět vstoupil do Kafarnaum a rozneslo se o něm, že je doma.+  Mnozí se tedy shromáždili, tolik, že již nebylo místo ani kolem dveří, a začal k nim mluvit slovo.+  A přišli muži a přinesli mu ochrnutého, kterého nesli čtyři.+  Protože však nebyli schopni přinést ho přímo k [Ježíšovi]* kvůli zástupu, odstranili střechu nad [místem], kde byl, a když prorazili otvor, spustili nosítka, na kterých ležel ochrnutý.+  A když Ježíš viděl jejich víru,+ řekl ochrnutému: „Dítě, tvé hříchy jsou odpuštěny.“+  Seděli tam někteří znalci Zákona a ve svém srdci uvažovali:+  „Proč ten muž mluví tímto způsobem? Rouhá se. Kdo může odpustit hříchy kromě jednoho, Boha?“+  Ježíš však ihned rozeznal svým duchem, že v sobě tak uvažují, a řekl jim: „Proč o tom uvažujete ve svém srdci?+  Co je snadnější, říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny‘, nebo říci: ‚Vstaň, zvedni svá nosítka a choď‘?+ 10  Ale abyste věděli, že Syn člověka+ má autoritu odpouštět hříchy na zemi —“,+ řekl ochrnutému: 11  „Říkám ti: Vstaň, zvedni svá nosítka a jdi domů.“+ 12  Na to skutečně vstal, ihned zvedl svá nosítka a chodil přede všemi,+ takže všichni byli prostě uneseni, oslavovali Boha a říkali: „Nikdy jsme nic takového neviděli.“+ 13  Opět vyšel k moři; a přicházel k němu celý zástup a on je začal vyučovat. 14  Ale jak procházel kolem, zahlédl Leviho,+ [syna] Alfeova, jak sedí v daňové kanceláři, a řekl mu: „Buď mým následovníkem.“ A vstal a následoval ho.+ 15  Později se stalo, že spočíval u stolu v jeho domě, a mnoho výběrčích daní+ a hříšníků spočívalo s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a začali ho následovat.+ 16  Ale když znalci Zákona z farizeů uviděli, že jí s hříšníky a výběrčími daní, začali říkat jeho učedníkům: „Jí s výběrčími daní a s hříšníky?“+ 17  Jakmile to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Ti, kdo jsou silní, nepotřebují lékaře, ale ti, kdo jsou nemocní, ano. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky.“+ 18  Janovi učedníci a farizeové se postili. Přišli tedy a řekli mu: „Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?“+ 19  A Ježíš jim řekl: „Mohou se snad přátelé ženicha* postit, zatímco je ženich s nimi?+ Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postit.+ 20  Ale přijdou dny, kdy jim ženich bude odňat, a potom se budou ten den postit.+ 21  Nikdo nepřišívá záplatu z nesražené látky na starý svrchní oděv; jestliže to udělá, vytrhne se nové svou plnou silou ze starého a trhlina se zhorší.+ 22  Nikdo také nedává mladé víno do starých vinných měchů; jestliže to udělá, víno protrhne měchy a je ztraceno víno i měchy.+ Ale lidé dávají mladé víno do nových vinných měchů.“+ 23  Přihodilo se, že se v sabatu ubíral obilnými poli a jeho učedníci začali cestou otrhávat klasy.+ 24  Farizeové mu tedy říkali: „Jen pohleď! Proč dělají v sabatu to, co není zákonné?“+ 25  Řekl jim však: „Nikdy jste nečetli, co udělal David,+ když se ocitl v nouzi a dostal hlad, on a muži s ním?+ 26  Jak vstoupil do Božího domu — ve zprávě o předním knězi Abjatarovi*+ — a snědl chleby předložení,*+ jejichž jedení není zákonné+ pro nikoho kromě kněží, a dal několik také mužům, kteří byli s ním?“+ 27  Přikročil tedy k tomu, aby jim řekl: „Sabat začal existovat kvůli člověku,+ a ne člověk kvůli sabatu;+ 28  Syn člověka je tudíž Pánem i sabatu.“+

Poznámky

Dosl. „němu“.
Dosl. „synové svatební komnaty“.
„Ve zprávě o předním knězi Abjatarovi.“ Dosl. „o předním knězi Abjatarovi“. DWItrkp.Sys, Mt 12:4 a Lk 6:4 vynechávají. Srovnej podobnou vazbu u Mr 12:26; Lk 20:37.
Nebo „chléb vystavení“.