Marek 15:1–47

15  A hned za úsvitu přední kněží se staršími muži a znalci Zákona, ano celý Sanhedrin, konali poradu,+ a spoutali Ježíše, odvedli ho a vydali ho Pilátovi.+  Pilát mu tedy dal otázku: „Jsi králem+ Židů?“ Odpověděl mu a řekl: „Ty sám [to] říkáš.“+  Ale přední kněží přistoupili k tomu, aby ho obžalovali z mnoha věcí.+  Pilát se ho znovu začal vyptávat a řekl: „Nemáš co odpovědět?+ Podívej se, kolik obvinění proti tobě vznášejí.“+  Ježíš však dál neodpovídal, takže se Pilát začal podivovat.+  Od svátku k svátku jim obvykle propouštěl jednoho vězně, kterého si vyprosili.+  Tehdy byl takzvaný Barabáš v poutech s povstalci, kteří se při svém povstání dopustili vraždy.+  Zástup tedy přišel a začal prosebně žádat podle toho, co pro ně dělával.  Pilát jim odpověděl a řekl: „Chcete, abych vám propustil krále Židů?“+ 10  Uvědomoval si totiž, že ho přední kněží vydali ze závisti.+ 11  Ale přední kněží popudili zástup, aby ho přiměl propustit jim místo [něho] Barabáše.+ 12  Pilát jim opět odpověděl a řekl: „Co mám tedy udělat s tím, kterého nazýváte králem+ Židů?“+ 13  Ještě jednou vykřikli: „Přibij ho na kůl!“*+ 14  Ale Pilát přikročil k tomu, aby jim řekl: „Proč? Co udělal špatného?“ Křičeli přesto tím více: „Přibij ho na kůl!“+ 15  Pilát, který si přál uspokojit zástup,+ jim na to propustil Barabáše, a když dal Ježíše zbičovat, vydal ho, aby byl přibit na kůl.+ 16  Vojáci ho pak odvedli na nádvoří, totiž do místodržitelova paláce; a svolali celý oddíl vojska,+ 17  okrášlili ho purpurem, upletli korunu z trní a nasadili mu ji.+ 18  A začali ho zdravit: „Dobrý den,+ ty Králi Židů!“ 19  Tloukli ho také do hlavy rákosem, plivali na něj, klekali na kolena a vzdávali mu poctu.+ 20  Nakonec, když si z něho ztropili žerty, svlékli z něho purpur a oblékli mu jeho svrchní oděvy. A vyvedli ho, aby ho přibili na kůl.*+ 21  Přinutili také ke službě kolemjdoucího, jistého Šimona z Kyréné, který přicházel z venkova, otce Alexandra a Rufa, aby mu zvedl jeho mučednický kůl.*+ 22  Přivedli ho tedy na místo Golʹgo·tha, což přeloženo znamená Místo lebky.*+ 23  Tam se mu pokoušeli dát víno s omamnou myrhou,+ ale nevzal je.+ 24  A přibili ho na kůl a rozdělili si jeho svrchní oděvy+ tak, že o ně metali los, co si kdo vezme.+ 25  Byla třetí hodina,*+ a přibili ho na kůl. 26  A nápis s obviněním+ proti němu byl napsán nahoře: „Král Židů.“+ 27  Mimoto s ním přibili na kůl dva lupiče, jednoho napravo od něho a jednoho nalevo od něho.+ 28 * —— 29  A ti, kdo šli kolem, mluvili k němu utrhačně,+ potřásali hlavami a říkali: „Fuj, ty, který bys chtěl zbořit chrám* a vystavět ho za tři dny,+ 30  zachraň sám sebe tím, že sestoupíš z mučednického kůlu.“+ 31  Podobně si z něho tropili mezi sebou žerty také přední kněží se znalci Zákona a říkali: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže!+ 32  Ať KRISTUS, Král Izraele, teď sestoupí z mučednického kůlu, abychom uviděli a uvěřili.“+ Dokonce ti, kdo byli přibiti na kůl spolu s ním, ho haněli.+ 33  Když nastala šestá hodina,* padla na celou zemi tma až do deváté hodiny.*+ 34  A o deváté hodině Ježíš zvolal silným hlasem: „Eʹli, Eʹli, laʹma sa·bach·thaʹni?“,* což přeloženo znamená: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“+ 35  A někteří z těch, kdo stáli poblíž, když to slyšeli, začali říkat: „Podívejte se, volá Elijáše.“*+ 36  Ale kdosi běžel, namočil houbu do kyselého vína, dal ji na rákos, začal mu dávat pít+ a řekl: „Nechte [ho] být! Ať vidíme, zda ho Elijáš přijde sundat.“+ 37  Ježíš však vydal hlasitý výkřik a vydechl naposled.+ 38  A opona+ svatyně* se roztrhla vedví odshora dolů.+ 39  Když důstojník,* který stál na dohled od něho, viděl, za jakých okolností vydechl naposled, řekl: „Tento člověk byl jistě Boží Syn.“*+ 40  Byly tam také ženy, které se dívaly z dálky,+ mezi nimi Marie Magdaléna i Marie, matka Jakuba Menšího a Josesa,* a Salome,+ 41  které ho obvykle doprovázely+ a sloužily mu, když byl v Galileji, a mnoho dalších žen, jež spolu s ním přišly do Jeruzaléma.+ 42  Protože již bylo pozdě odpoledne a jelikož byla Příprava, totiž den před sabatem, 43  přišel Josef z Arimatie, vážený člen Rady, který sám také očekával Boží království.+ Sebral odvahu, aby vešel před Piláta, a požádal o Ježíšovo tělo.+ 44  Ale Pilát se divil, že by už byl mrtev, a když povolal důstojníka, zeptal se ho, zda již zemřel. 45  Když se tedy ujistil u důstojníka, dal mrtvolu Josefovi.+ 46  Ten proto koupil jemné plátno, sňal ho, zabalil ho do jemného plátna a položil ho+ do hrobky,+ která byla vytesána ve skalním masivu; a ke dveřím pamětní hrobky přivalil kámen.+ 47  Marie Magdaléna a Marie, matka Josesova,* se však dál dívaly tam, kde byl uložen.+

Poznámky

Nebo „Připevni ho na kůl (kládu)“. Viz dodatek 5C.
Viz v. 13 ppč.
Viz dodatek 5C.
„Místo lebky.“ Řec. Kra·niʹou Toʹpos; lat. Cal·vaʹri·ae loʹcus.
„Třetí hodina“, tedy asi 9 hod.
אABCD vynechávají; VgSyh‚p „A naplnilo se písmo, které říká: ‚A byl počítán k nezákonným‘“. (Srovnej Lk 22:37.)
„Šestá hodina“, tedy asi 12 hod.
„Devátá hodina“, tedy asi 15 hod.
„Eli, Eli, lama sabachthani?“ Srovnej Ža 22:1, ppč. „opustil“.
Znamená „můj Bůh je Jehova“. J17,18(heb.) ʼE·li·jaʹhu.
Nebo „centurio (setník)“. Řec. ken·ty·riʹon; důstojník, který velel stovce vojáků.
Nebo „Syn Boha“; nebo „syn boha“.
„Josesa“, אABCDSyh‚p; ItVgSys „Josefa“.
„Josesova“, אcBCSyh‚p; AVg „Josefova“.