Jozue 3:1–17

3  Potom Jozue vstal časně ráno, a on a všichni izraelští synové přistoupili k tomu, aby odtáhli ze Šittimu+ a aby přišli až k Jordánu; a strávili tam noc, dříve než přejdou.  Tak se na konci tří dnů+ stalo, že úředníci+ přistoupili k tomu, aby procházeli středem tábora  a aby přikazovali lidu a říkali: „Jakmile uvidíte truhlu smlouvy Jehovy, svého Boha, a kněze, Levity, kteří ji nesou,+ pak sami odtáhnete ze svého místa a budete ji následovat  — jen ať se prokáže být vzdálenost mezi vámi a ní podle míry asi dva tisíce loket;*+ nepřibližujte se k ní —, abyste znali cestu, kterou byste měli jít, neboť jste touto cestou předtím nepřešli.“  Jozue nyní řekl lidu: „Posvěťte+ se, neboť zítra Jehova učiní ve vašem středu podivuhodné věci.“+  Potom Jozue řekl kněžím: „Zdvihněte truhlu smlouvy+ a přejděte před lid.“ Zdvihli tedy truhlu smlouvy a šli před lid.  A Jehova přistoupil k tomu, aby řekl Jozuovi: „Tento den tě začnu činit velkým v očích celého Izraele,+ aby věděli, že právě jako jsem se prokázal být s Mojžíšem,+ prokážu se být s tebou.+  A ty, ty bys měl přikázat+ kněžím, kteří nesou truhlu smlouvy, a říci: ‚Jakmile přijdete až k okraji jordánských vod, měli byste se v Jordánu zastavit.‘“+  A Jozue přikročil k tomu, aby řekl izraelským synům: „Přibližte se sem a naslouchejte slovům Jehovy, svého Boha.“ 10  Potom Jozue řekl: „Tak poznáte, že živý Bůh* je ve vašem středu+ a že před vámi zcela jistě zažene Kananejce a Chetity a Chivijce a Perizejce a Girgašejce a Amorejce a Jebusejce.+ 11  Pohleďte, truhla smlouvy Pána* celé země přechází před vámi do Jordánu. 12  A nyní si vezměte z izraelských kmenů dvanáct mužů, za každý kmen jednoho muže.+ 13  A stane se v okamžiku, kdy chodidla nohou kněží, kteří nesou truhlu Jehovy, Pána celé země, spočinou v jordánských vodách, že jordánské vody budou odříznuty, vody stékající shora, a zastaví se jako jedna hráz.“+ 14  A když lid odtáhl ze svých stanů, stalo se, že právě před tím, než přešli Jordán s kněžími, kteří nesli truhlu smlouvy+ před lidmi, 15  a v okamžiku, kdy nosiči Truhly přišli až k Jordánu a nohy kněží, kteří nesli Truhlu, se namočily na okraji vod (nyní, po všechny dny žní, přetéká Jordán celé své břehy),+ 16  tehdy se vody stékající shora začaly zastavovat. Zvedaly se jako jedna hráz+ velmi daleko u Adamu,* města na straně k Caretanu,+ zatímco ty, které klesaly směrem k moři Araby, Solnému moři,+ se vyčerpaly. Byly odříznuty, a lid přešel před Jericho. 17  Mezitím kněží, kteří nesli truhlu Jehovovy smlouvy, zůstali nehnutě stát uprostřed Jordánu na suché zemské půdě,+ když celý Izrael přecházel po suché zemské půdě,+ dokud celý národ nedokončil přechod Jordánu.

Poznámky

Asi 890 m. Srovnej Sk 1:12 ppč.
„Živý Bůh.“ Heb. ʼEl, za ním v j. č. přídavné jméno chai, „živý“; řec. The·osʹ zon; lat. Doʹmi·nus Deʹus viʹvens.
„Pána.“ Heb. ʼAdhónʹ, j. č.; řec. Ky·riʹou; lat. Doʹmi·ni. Naproti tomu viz 5Mo 10:17.
Obvykle je ztotožňován s Tell ed-Damije, který leží na východním břehu řeky Jordán, 29 km severně od Jericha. Podle dějinných záznamů došlo v letech 1267 n. l. a 1927 n. l. právě na tomto místě podobným způsobem k zahrazení Jordánu následkem sesuvů půdy.