Jozue 20:1–9

20  Jehova potom mluvil k Jozuovi a řekl:  „Mluv k izraelským synům a řekni: ‚Dejte si útočištná města,+ o kterých jsem k vám mluvil prostřednictvím Mojžíše,  aby tam uprchl ten, kdo zabil,+ který neúmyslně, nevědomky, smrtelně udeří duši; a budou vám sloužit za útočiště před mstitelem* krve.+  A uprchne+ do jednoho z těchto měst a postaví se u vchodu do městské brány+ a promluví svá slova tak, aby to slyšeli starší muži+ toho města; a přijmou ho k sobě do města a dají mu místo a bude s nimi bydlet.  A v případě, že ho mstitel krve bude honit, pak mu toho, kdo zabil, nevydají do ruky;+ smrtelně totiž udeřil svého bližního nevědomky, a předtím ho neměl v nenávisti.+  A bude bydlet v tom městě, dokud se nepostaví před shromáždění k soudu,+ až do smrti velekněze,*+ který je v těch dnech. Potom se ten, kdo zabil, smí vrátit+ a vstoupí do svého města a do svého domu, do města, z něhož uprchl.‘“  Dali tedy posvátné postavení Kedeši*+ v Galileji,* v hornatém kraji Naftaliho, a Šekemu,+ v hornatém kraji Efrajima, a Kirjat-arbě,+ což je Hebron, v hornatém kraji Judy.  A v jordánském kraji u Jericha směrem k východu dali Becer+ v pustině na náhorní plošině z kmene Ruben,+ a Ramot+ v Gileadu z kmene Gad, a Golan+ v Bašanu z kmene Manasse.  To byla města ustanovená pro všechny izraelské syny a pro cizího usedlíka, který v jejich středu přebývá jako [někdo] cizí, aby tam uprchl každý, kdo smrtelně udeří duši neúmyslně,+ aby nezemřel rukou mstitele krve, dokud se nepostaví před shromáždění.+

Poznámky

Nebo „goelem“.
Dosl. „velkého kněze“, M; lat. sa·cerʹdos maʹgnus.
Nebo „posvětili Kedeš“.
Nebo „v okruhu“. Heb. bag·Ga·lilʹ; řec. Ga·li·laiʹai; lat. Ga·li·leʹa. Označení „Galilea“ se později vztahovalo na římskou provincii, která ležela severně od Samaří.