Jozue 19:1–51

19  Druhý los+ potom vyšel na Simeona, na kmen synů Simeona+ podle jejich rodin. A jejich dědictví bylo uprostřed dědictví synů Judy.+  A ve svém dědictví měli Beer-šebu+ se Šebou* a Moladu+  a Chacar-šual+ a Balu a Ecem+  a Eltolad+ a Betul a Chormu  a Ciklag+ a Bet-markabot a Chacar-susu+  a Bet-lebaot+ a Šaruchen; třináct měst a jejich osady.  Ajin,+ Rimmon+ a Eter a Ašan;+ čtyři města a jejich osady  a všechny osady, které byly všude kolem těchto měst až po Baalat-beer,+ Ramu+ jihu.* To bylo dědictví kmene synů Simeona podle jejich rodin.  Dědictví synů Simeona bylo z přídělu synů Judy, protože podíl synů Judy se pro ně prokázal být příliš velký.+ Synové Simeona tedy dostali vlastnictví uprostřed jejich dědictví.+ 10  Následující třetí los+ vyšel na syny Zebulona+ podle jejich rodin, a hranice jejich dědictví byla až po Sarid. 11  A jejich hranice vycházela západně také k Marealu a dosáhla k Dabbešetu a dosáhla k říčnímu údolí, které je před Jokneamem.+ 12  A vracela se ze Saridu východně směrem k východu slunce k pomezí Kislot-taboru a vedla k Daberatu+ a vycházela k Jafii. 13  A odtud přecházela východně směrem k východu slunce do Gat-cheferu,+ do Et-kacinu a vedla k Rimmonu a byla vytyčena do Neje.* 14  A hranice šla kolem ní na severu k Channatonu a její konce se prokázaly být u údolí Jiftach-el; 15  a Kattat a Nahalal a Šimron+ a Jidala a Betlém;+ dvanáct měst a jejich osady. 16  To bylo dědictví+ synů Zebulona podle jejich rodin.+ To byla města a jejich osady. 17  Isacharovi+ vyšel čtvrtý los, synům Isachara podle jejich rodin. 18  A jejich hranice byla k Jezreelu+ a Kesullotu a Šunemu,+ 19  a Chafarajimu a Šionu a Anacharatu, 20  a Rabbitu a Kišjonu a Ebeci, 21  a Remetu a En-gannimu+ a En-chaddě a Bet-pacceci. 22  A hranice dosáhla k Taboru+ a Šachacumě a Bet-šemeši, a konce jejich pomezí se prokázaly být u Jordánu; šestnáct měst a jejich osady. 23  To bylo dědictví kmene synů Isachara podle jejich rodin,+ města a jejich osady. 24  Pátý los+ pak vyšel kmenu synů Ašera+ podle jejich rodin. 25  A jejich hranicí se stal Chelkat+ a Chali a Beten a Akšaf+ 26  a Allammelek a Amad a Mišal.+ A dosáhla západně ke Karmelu+ a k Šichor-libnatu 27  a vracela se směrem k východu slunce k Bet-dagonu a dosáhla k Zebulonovi+ a k údolí Jiftach-el na sever, k Bet-emeku a Neielu, a vedla nalevo ke Kabulu, 28  a k Ebronu a Rechobu a Chammonu a Kaně, až k lidnatému Sidonu.+ 29  A hranice se vracela k Ramě a až k opevněnému městu Tyru.+ A hranice se vracela k Chose a její konce byly u moře v kraji Akzibu;*+ 30  a Umma a Afek+ a Rechob;+ dvaadvacet měst a jejich osady. 31  To bylo dědictví kmene synů Ašera podle jejich rodin.+ To byla města a jejich osady. 32  Synům Naftaliho+ vyšel šestý los,+ synům Naftaliho podle jejich rodin. 33  A jejich hranice byla od Chelefu, od velkého stromu v Caanannimu,+ a Adami-nekeb a Jabneel až k Lakkumu; a její konce byly u Jordánu. 34  A hranice se vracela západně k Aznot-taboru a odtud vedla k Chukkoku a na jihu dosáhla k Zebulonovi+ a na západě dosáhla k Ašerovi+ a k Judovi u Jordánu* směrem k východu slunce.+ 35  A opevněná města byla Ciddim, Cer a Chammat,+ Rakkat a Kinneret+ 36  a Adama a Rama a Chacor+ 37  a Kedeš+ a Edrei a En-chacor 38  a Jiron a Migdal-el, Chorem a Bet-anat a Bet-šemeš;+ devatenáct měst a jejich osady. 39  To bylo dědictví+ kmene synů Naftaliho podle jejich rodin,+ města a jejich osady. 40  Sedmý los+ vyšel kmenu synů Dana+ podle jejich rodin. 41  A pomezím jejich dědictví se stala Cora+ a Eštaol a Ir-šemeš 42  a Šaalabbin+ a Aijalon+ a Jitla 43  a Elon a Timnah+ a Ekron+ 44  a Elteke a Gibbeton+ a Baalat+ 45  a Jehud* a Bene-berak a Gat-rimmon+ 46  a Me-jarkon a Rakkon s pomezím před Joppe.+ 47  A území synů Dana pro ně bylo příliš těsné.*+ A synové Dana přistoupili k tomu, aby vyšli a válčili proti Lešemu+ a aby ho dobyli a udeřili jej ostřím meče. Potom jej vzali do vlastnictví a bydleli v něm a Lešem začali nazývat Dan, podle jména svého praotce Dana.+ 48  To bylo dědictví kmene synů Dana podle jejich rodin. To byla města a jejich osady. 49  Tak ukončili rozdělování země do vlastnictví podle jejích území. Izraelští synové pak dali ve svém středu dědictví Jozuovi, synu Nunovu. 50  Na Jehovovo nařízení mu dali město, o které poprosil,+ totiž Timnat-serach+ v hornatém kraji Efrajima; a začal stavět město a bydlet v něm. 51  To byla dědictví, která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, a hlavy otců kmenů izraelských synů rozdělili losem jako vlastnictví v Šilu+ před Jehovou, u vchodu do stanu setkání.+ Tak přestali rozdělovat zemi na podíly.

Poznámky

„Šebou.“ LXXB(řec.) Sa·ma·aʹ, „Šemou“.
Nebo „Negebu“.
Dosl. „která byla vytyčena do Neje“.
„V kraji Akzibu.“ Možná „a k Mechelebu a Akzibu“. LXXB „a k Lebu a Echozobu“.
„A k Judovi u Jordánu.“ Možná „a podél břehů Jordánu“, na základě malé opravy v M, kterou navrhl C. F. Houbigant; LXX „a Jordánu“. Srovnej 3:15.
Nebo „Jazur“. „Jehud“, M; LXXB „Azor“.
Dosl. „A území synů Dana vycházelo (uniklo; bylo ztraceno) od nich“.