Jozue 13:1–33

13  Jozue byl nyní starý, v pokročilých letech.*+ Jehova mu tedy řekl: „Ty jsi zestárl a jsi v pokročilých letech a země ještě ve velmi velké míře zůstává, aby byla vzata do vlastnictví.+  To je země, která ještě zůstává:+ všechny kraje Filištínů+ a všichni Gešurovci+  (od ramene Nilu,* které je před Egyptem, až k pomezí Ekronu na sever+ byla považována za patřící Kananejcům);+ pět vládců aliance*+ Filištínů, Gazané*+ a Ašdoďané,+ Aškaloňané,+ Gaťané*+ a Ekroňané;+ a Avvim.+  Na jih celá země Kananejců; a Meara,* jež patří Sidoncům,+ až po Afek, až k pomezí Amorejců;  a země Gebalanů*+ a celý Libanon směrem k východu slunce, od Baal-gadu+ na úpatí hory Hermon až ke vstupu do Chamatu;*+  všichni obyvatelé hornatého kraje, od Libanonu+ do Misrefot-majimu,+ všichni Sidonci;+ já sám je zbavím vlastnictví před izraelskými syny.+ Ať to jen připadne Izraeli jako dědictví, právě jak jsem ti přikázal.+  A nyní rozděl na podíly tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasse.“+  S druhou polovinou kmene přijali Rubenovci a Gadovci své dědictví, které jim dal Mojžíš na straně Jordánu směrem k východu, právě jak jim [je] dal Jehovův sluha Mojžíš,+  od Aroeru,+ který je na okraji říčního údolí Arnon,+ a město, jež je uprostřed říčního údolí, a celou náhorní plošinu Medeby+ až k Dibonu;+ 10  a všechna města Sichona, krále Amorejců, který vládl v Chešbonu, až k pomezí synů Ammona,+ 11  a Gilead a území Gešurovců+ a Maakaťanů a celou horu Hermon+ a celý Bašan+ až do Saleky;+ 12  celou královskou říši Oga+ v Bašanu, který vládl v Aštarotu a v Edrei+ — on to byl, který zůstal z toho, co bylo ponecháno z Refaim+ —, a Mojžíš je srážel a zbavoval je vlastnictví.+ 13  A izraelští synové nezbavili vlastnictví+ Gešurovce a Maakaťany, ale Gešur+ a Maakat nadále bydlí uprostřed Izraele až do tohoto dne. 14  Jenom kmenu Levitů nedal dědictví.+ Zápalné oběti+ Jehovy, BOHA Izraele, jsou jejich dědictvím,+ právě jak jim slíbil.+ 15  Potom dal Mojžíš dar kmenu synů Rubena podle jejich rodin 16  a připadlo jim území od Aroeru,+ který je na okraji říčního údolí Arnon, a město, jež je uprostřed říčního údolí, a celá náhorní plošina Medeby;+ 17  Chešbon+ a všechna jeho městečka,+ která jsou na náhorní plošině, Dibon+ a Bamot-baal+ a Bet-baal-meon+ 18  a Jahac+ a Kedemot+ a Mefaat+ 19  a Kirjatajim+ a Sibma+ a Ceret-šachar na hoře nížiny 20  a Bet-peor a svahy Pisgy+ a Bet-ješimot+ 21  a všechna města náhorní plošiny+ a celá královská říše Sichona, krále Amorejců, který vládl v Chešbonu+ a kterého Mojžíš udeřil,+ spolu s náčelníky Midianu, Evim a Rekemem a Curem a Churem a Rebou,+ Sichonovými vévody, kteří v zemi bydleli. 22  A věštec+ Balám, syn Beorův,+ byl ten, koho izraelští synové zabili mečem spolu s jejich zabitými. 23  A hranicí synů Rubena se stal Jordán; a jako území to bylo dědictvím synů Rubena+ podle jejich rodin, s městy a jejich osadami. 24  Dále, Mojžíš dal dar kmenu Gad, synům Gada podle jejich rodin,+ 25  a jejich územím se stal Jazer+ a všechna gileadská města+ a polovina země synů Ammona+ až k Aroeru,+ který je před Rabbou;+ 26  a od Chešbonu+ k Ramat-micpe a Betonimu a od Machanajimu+ k pomezí Debiru;+ 27  a v nížině Bet-haram+ a Bet-nimra+ a Sukkot+ a Cafon, zbytek královské říše chešbonského krále Sichona,+ a pomezím byl Jordán až k nejzazšímu konci Kinneretského* moře+ na straně Jordánu směrem k východu. 28  To bylo dědictví synů Gada+ podle jejich rodin, s městy a jejich osadami. 29  Dále, Mojžíš dal polovině kmene* Manasse dar a ten připadl polovině kmene* synů Manasseho podle jejich rodin.+ 30  A jejich územím se stal od Machanajimu+ celý Bašan, celá královská říše bašanského krále Oga+ a všechny stanové vesnice Jairovy,+ které jsou v Bašanu, šedesát městeček. 31  A polovina Gileadu a Aštarot+ a Edrei,+ města Ogovy královské říše v Bašanu, připadly synům Makira,+ Manasseho syna, polovině synů Makira podle jejich rodin. 32  To [jim] Mojžíš dal zdědit na moabských pouštních pláních na straně Jordánu, u Jericha, směrem k východu.+ 33  A kmenu Levitů Mojžíš nedal dědictví.+ Jehova, BŮH Izraele, je jejich dědictvím, právě jak jim slíbil.+

Poznámky

Dosl. „dnech“.
Nebo „od Šichoru“.
„Vládců aliance“, dosl. „vládců osy“. Heb. sar·néʹ, používá se pouze ve spojitosti s Filištíny. Odvozeno z heb. kořenného slova seʹren, „náprava; osa“, například v 1Kr 7:30.
Nebo „lidé z Gazy“.
Nebo „lidé z Gatu“.
„Maara“, Vg.
Nebo „lidí z Gebalu“. V Ez 27:9 (LXX) jsou označeni jako Byblané, obyvatelé Byblu, města, které bylo proslulé tím, že se zde z papyru vyráběl papír jako materiál k psaní. Během doby se slovo bi·bliʹa stalo označením pro různé spisy, svitky a knihy a nakonec i pro sbírku knížek, která tvoří Bibli.
Možná „až k Lebi-chamatu (Lvu Chamatu)“, místní jméno. Viz VT, sv. II, 1952, s. 114.
‚Kinnerot‘ v M v 11:2; 12:3.
Polovině kmene.“ Heb. la·chaciʹ šeʹvet (kmen).
Polovině kmene.“ Heb. la·chaciʹ mat·tehʹ („kmen“, používá se střídavě se slovem šeʹvet).