Job 34:1–37

34  A Elihu dále odpovídal a říkal:   „Naslouchejte mým slovům, moudří;a vy, kdo znáte, mi dopřejte sluchu.   Vždyť ucho provádí zkoušku slov,+právě jako patro ochutnává, když se jí.+   Vyvolme si pro sebe soud;poznejme mezi sebou, co je dobré.   Job totiž řekl: ‚Jsem rozhodně v právu,+ale Bůh* odvrátil můj soud.+   Povídám lži proti svému vlastnímu soudu?Mé kruté zranění je nezhojitelné, třebaže není žádný přestupek.‘+   Který zdatný muž* je jako Job,+[jenž] pije posměch jako vodu?+   A jistě je na cestě k družnosti s těmi, kdo konají to, co ubližuje,a k tomu, aby chodil s lidmi ničemnosti.+   Řekl totiž: ‚Zdatnému muži neprospěje,+když má zalíbení v Bohu.‘* 10  Proto mi naslouchejte, lidé se srdcem.+Ať je vzdáleno od [pravého] Boha,* že by jednal ničemně,+a [od] Všemohoucího, že by jednal protiprávně.+ 11  Vždyť odmění pozemského člověka* [podle] toho, jak jedná,+a podle mužovy* stezky způsobí, že to na něho přijde. 12  Ano, Bůh* vskutku nejedná ničemně+a Všemohoucí nepřevrací soud.+ 13  Kdo mu přidělil zemia kdo [pro něho] ustanovil úrodnou zemi,* ano celou? 14  Jestliže na někoho zaměří své srdce,[jestliže] k sobě shromáždí jeho ducha a dech,+ 15  všechno tělo spolu vydechne naposled,a pozemský člověk* se vrátí až do prachu.+ 16  Jestliže tedy [máš] porozumění, naslouchej tomu přece;dopřej přece sluchu zvuku mých slov. 17  Bude skutečně řídit+ někdo, kdo nenávidí právoa když někdo silný je spravedlivý, prohlásíš [ho] za ničemného?+ 18  Opravdu se řekne* králi: ‚Nejsi k ničemu‘?*Urozeným: ‚Jste ničemní‘?+ 19  [Je Jeden], který neprojevuje stranickost knížatůma nebere větší ohled na urozeného než na poníženého,+neboť jsou všichni dílem jeho rukou.+ 20  Umírají v okamžiku,+ dokonce uprostřed noci;+lid se zatřese sem a tam a pominea silní odcházejí bez [zásahu] ruky.+ 21  Jeho oči jsou totiž [upřeny] na cesty člověka*+a vidí všechny jeho kroky. 22  Není tma ani hluboký stín,aby se tam skryli ti, kdo konají to, co ubližuje.+ 23  Neurčuje totiž ustanovený čas pro žádného člověka,aby šel k Bohu* na soud. 24  Silné+ láme bez zkoumánía nechává jiné povstat místo nich.+ 25  Proto rozeznává, jaká jsou jejich díla,+a v noci [je] opravdu svrhává, a jsou rozdrceni.+ 26  Jako ničemné je políčkujena místě přihlížejících;+ 27  protože odbočili a nejdou za ním+a neuvažovali o žádné z jeho cest,+ 28  aby způsobili, že k němu dojde křik poníženého;a tak slyší křik ztrápených.+ 29  Když on působí klid, kdo potom může odsoudit?A když skryje obličej,+ kdo ho může spatřit?Je totéž, zda je to vůči národu+ nebo vůči člověku?* 30  Aby nevládl odpadlík+ani nebyly léčky+ lidu. 31  Řekne totiž doopravdy někdo Bohu:‚Snášel jsem, ačkoli nejednám zkaženě;+ 32  ačkoli nespatřuji nic, pouč mě sám;jestliže jsem se dopustil nějaké nespravedlnosti,už [to] neudělám‘?+ 33  Vynahradí to on z tvého stanoviska, protože odmítáš [soud],protože volíš ty sám, a ne já?Ano, co dobře víš, [to] mluv. 34  Lidé se srdcem+ mi řeknou —dokonce moudrý zdatný muž, který mi naslouchá: 35  ‚Job, ten mluví bez poznání+a jeho slova jsou bez pochopení.‘ 36  Můj otče, ať je Job vyzkoušen* do krajnostikvůli svým odpovědím mezi muži, kteří ubližují.+ 37  Ke svému hříchu totiž navrch přidává vzbouření;+tleská mezi námi a množí své řeči proti [pravému] Bohu!“*+

Poznámky

„Ale Bůh.“ Heb. weʼElʹ.
„Zdatný muž.“ Heb. gheʹver.
„Bohu.“ Heb. ʼElo·himʹ; LXX „Jehovovi“.
„Od [pravého] Boha.“ Heb. la·ʼElʹ; LXX „Jehovy“. Viz dodatek 1G.
„Pozemského člověka.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
„Mužovy.“ Heb. ʼiš.
„Bůh.“ Heb. ʼEl; LXX „Jehova“.
„Úrodnou zemi.“ Heb. te·velʹ; lat. orʹbem, „kruh“, tj. zemský.
„A pozemský člověk.“ Heb. weʼa·dhamʹ.
Dosl. „Má být výrok“. V heb. je toto sloveso v infinitivu spojovacím, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
Dosl. „králi: ‚Belijale!‘?“.
Nebo „jednoho každého“. Heb. ʼiš, jako ve v. 23.
„Bohu.“ Heb. ʼEl.
Nebo „pozemskému člověku“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Nebo „Kéž by Job byl vyzkoušen“.
„Proti [pravému] Bohu.“ Heb. la·ʼElʹ. Viz dodatek 1G.