Job 30:1–31

30  A teď se mi vysmívají+ti, [kteří jsou] na dny mladší než já,+jejichž otce bych byl odmítlumístit se psy svého stáda bravu.   I síla jejich rukou — k čemu mi byla?Zahynula v nich síla.+   Pro nouzi a hlad jsou neplodní,ohryzávají bezvodý kraj,+[kde] byla včera bouře a zpustošení.   Trhali slanou bylinu u keřůa potravou jim byl kořen janovců.   Bývali zaháněni z obce;+lidé na ně křičívali jako na zloděje.   [Musí] přebývat přímo na svahu říčních údolí,v prašných děrách a ve skalách.   Křičívali v keřích;choulívali se pod kopřivami.   Synové bláznivého+ i synové bezejmenného,ti byli vymrskáni ze země.   A nyní jsem se stal dokonce námětem jejich písně+a jsem jim průpovídkou.+ 10  Mají ke mně odpor, zůstávají ode mne daleko;+a nezadrželi [své] sliny před mým obličejem.+ 11  Povolil totiž [mou] vlastní tětivu a přistoupil k tomu, aby mě pokořil,a oni si popustili kvůli mně uzdu. 12  Zvedají se [mi] po pravici jako hejno;mé nohy pustili,ale přistoupili k tomu, aby proti mně nasypali své hráze pohrom.+ 13  Strhali mé vozové cesty;byli mi prospěšní jen pro strast,+aniž měli nějakého pomocníka. 14  Přicházejí jako širokou průrvou;přivalili se za bouře. 15  Byla na mne obrácena náhlá zděšení;mé ušlechtilé chování je hnáno jako větrem*a má záchrana pominula jako oblak. 16  A nyní se ve mně vylévá má duše;+zmocňují se mě dny trápení.+ 17  V noci jsem měl provrtané i kosti+ [a odpadaly] ze mne,a [bolesti], které mě hryžou, neodpočívají.+ 18  Hojností síly se proměňuje můj oděv;jako límec mého dlouhého oděvu mě opásává. 19  On mě srazil do hlíny,takže se ukazuji jako prach a popel. 20  Volám k tobě o pomoc, ale neodpovídáš mi;+vstal jsem, abys mi projevil pozornost. 21  Proměňuješ se, aby ses ke mně stal krutým;+s plnou mocí své ruky na mne nevražíš. 22  Zvedáš mě do větru, necháváš mě [na něm] jezdit;potom mě s třeskem rozpustíš. 23  Vím totiž dobře, že mě přiměješ, abych se obrátil zpět k smrti+a k domu setkání pro každého živého. 24  Jenže nikdo nenapřahuje ruku proti pouhé hromadě trosek,+a když se někdo rozkládá, nevolá se kvůli těm věcem o pomoc. 25  Jistě jsem plakal pro toho, kdo měl těžký den;+má duše se rmoutila pro chudého.+ 26  Ačkoli jsem čekal dobré, přesto přišlo špatné;+a očekával jsem světlo, ale přišla temnota. 27  Má vlastní střeva byla uvedena do varu a nemlčela;dny trápení se postavily proti mně. 28  Zesmutnělý+ jsem se procházel, když nebylo sluneční světlo;*vstal jsem ve sboru,* volal jsem stále o pomoc. 29  Stal jsem se bratrem šakalůa druhem pštrosích dcer.+ 30  I kůže mi zčernala+ [a odpadala] ze mnea kosti, ty se mi rozpálily, jak vyschly. 31  A má harfa byla jen k truchlenía má píšťala pro hlas plačících.

Poznámky

„Jako větrem.“ Heb. ka·ruʹach. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
„Sluneční světlo“, M; na základě opravy „útěcha“.
„Ve sboru.“ Heb. vaq·qa·halʹ; řec. ek·kle·siʹai.