Job 13:1–28

13  Pohleď, to vše vidělo oko, mé ucho slyšelo a uvažuje o tom.   Co víte vy, vím dobře i já;nejsem podřadnější než vy.*+   Já, já bych však mluvil k samotnému Všemohoucímu+a nalezl bych potěšení v dohadování se s Bohem.*   Vy naproti tomu rozmazáváte faleš;+všichni jste lékaři bez hodnoty.+   Kdybyste jen naprosto mlčeli,aby se to prokázalo být moudrostí z vaší strany!+   Slyšte, prosím, mé protiargumenty+a věnujte pozornost obhajobám mých rtů.   Budete mluvit nespravedlnost za samotného Bohaa budete za něho mluvit klam?+   Budete s ním zacházet stranicky+nebo se budete za [pravého] Boha přít před zákonem?   Bylo by dobré, aby vás prozkoumal?+Nebo si s ním budete zahrávat, jako si někdo zahrává se smrtelným člověkem? 10  Rozhodně vás pokárá,+jestliže se v tajnosti pokusíte projevit stranickost;*+ 11  nezpůsobí samotná jeho důstojnost, že sebou trhnete úlekema padne na vás pravý děs před ním?+ 12  Vaše pamětihodné řeči jsou přísloví z popela;vaše štítové puklice* jsou jako štítové puklice z hlíny.+ 13  Mlčte přede mnou, ať mohu mluvit sám.Potom ať na mne přijde cokoli! 14  Proč nesu své maso ve svých zubecha svou vlastní duši* si kladu do dlaně?+ 15  I kdyby mě zabil, což bych nečekal?*+Jenom jemu do obličeje bych se zastával svých vlastních cest. 16  On by také byl* mou záchranou,+neboť před něho nevejde žádný odpadlík.+ 17  Slyšte až do konce mé slovo+a ať je mé prohlášení ve vašich uších. 18  Pohleďte, prosím, předložil jsem právní případ;+dobře vím, že já jsem v právu. 19  Kdo je ten, který se bude se mnou přít?+Kdybych totiž nyní zmlkl, prostě bych vydechl naposled! 20  Jen dvě věci mi nedělej;*v tom případě se neskryji právě kvůli tobě;+ 21  vzdal ode mne svou vlastní rukua úlek před tebou — kéž mě neděsí.+ 22  Buď zavolej, abych sám odpověděl;nebo kéž mluvím, a ty mi vrátíš odpověď. 23  V čem mám provinění a hříchy?Dej mi poznat mé vlastní vzbouření a můj vlastní hřích. 24  Proč skrýváš i svůj obličej+a pokládáš mě za svého nepřítele?+ 25  Roztřeseš pouhý hnaný listnebo se budeš honit za pouhou suchou slámou ze strniště? 26  Vždyť proti mně píšeš hořké věci+a působíš, abych nesl [důsledky] provinění svého mládí.+ 27  Mé nohy také držíš v kládě+a dáváš pozor na všechny mé stezky;chodidlům* mých nohou vyznačuješ svou vlastní čáru. 28  A on* je jako něco shnilého,* co se obnošuje;+jako oděv, který vskutku žere mol.+

Poznámky

„Bohem.“ Heb. ʼEl.
„Projevit stranickost“, M; TSyVg „jednat s ním stranicky“.
Nebo „vaše předprsně“.
„A svou vlastní duši.“ Heb. wenaf·š; řec. psy·chenʹ; lat. aʹni·mam. Srovnej Sd 12:3; 1Sa 19:5.
Nebo „nečekal bych“, M; MmarginTSyVg „čekal bych na něho“.
Nebo „To by také bylo“.
„Nedělej.“ Heb. sloveso je v j. č., ve shodě s tvary zájmena „ty“, které je ve v. 20–27 uplatňováno na Boha.
Dosl. „kořenům“.
„On“, tj. Job.
„Něco shnilého (hniloba)“, MVg; LXX „kožený vak“; Sy „vak z vydělané kůže“.