Jan 9:1–41

9  Když procházel kolem, viděl člověka od narození slepého.  A jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi,+ kdo hřešil,+ ten člověk, nebo jeho rodiče,+ že se narodil slepý?“  Ježíš odpověděl: „Nehřešil ani ten člověk, ani jeho rodiče, ale bylo to, aby v jeho případě byly učiněny zjevnými Boží skutky.+  Musíme konat skutky toho, kdo mě poslal, dokud je den;+ přichází noc,+ kdy nikdo nemůže pracovat.  Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“+  Když to řekl, plivl na zem a udělal slinou bláto, dal [mu] své bláto na oči+  a řekl mu: „Jdi se umýt+ do rybníka Siloe*+“ (což se překládá ‚Vyslaný‘). A tak odešel, umyl se,+ vrátil se a viděl.+  Proto sousedé a ti, kdo ho dříve vídávali jako žebráka, začali říkat: „Není to ten člověk, který sedával a žebral?“+  Někteří říkali: „Je to on.“ Jiní říkali: „Vůbec ne, ale je mu podobný.“ Ten člověk říkal: „Jsem [to] já.“ 10  Začali mu proto říkat: „Jak tedy byly tvé oči otevřeny?“+ 11  Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, namazal mi [je] na oči a řekl mi: ‚Jdi k Siloe+ a umyj se.‘ Proto jsem šel, umyl se a získal zrak.“ 12  Řekli mu na to: „Kde je ten [člověk]?“ Řekl: „Nevím.“ 13  Vedli toho člověka, kdysi slepého, k farizeům. 14  Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči,+ byl zrovna Sabat.+ 15  Proto se ho také tentokrát farizeové vyptávali, jak získal zrak.+ Řekl jim: „Dal mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ 16  Někteří z farizeů proto začali říkat: „To není člověk od Boha, protože nezachovává Sabat.“+ Jiní začali říkat: „Jak může člověk, který je hříšník, provádět taková znamení?“+ Tak mezi nimi došlo k rozdělení.+ 17  Znovu tedy řekli slepému: „Co o něm říkáš, když ti otevřel oči?“ Řekl: „Je prorok.“+ 18  Židé však o něm nevěřili, že býval slepý a získal zrak, dokud nezavolali rodiče toho člověka, který získal zrak. 19  A zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to tedy, že nyní vidí?“ 20  Jeho rodiče pak odpověděli a řekli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. 21  Ale jak to, že nyní vidí, nevíme, ani nevíme, kdo mu otevřel oči. Zeptejte se ho. Je plnoletý. Musí mluvit sám za sebe.“ 22  Jeho rodiče to řekli, protože se báli Židů,+ neboť Židé se již dohodli, že kdokoli by ho vyznal jako Krista, měl by být vyhnán ze synagógy.*+ 23  Proto jeho rodiče řekli: „Je plnoletý. Vyptejte se ho.“ 24  Zavolali tedy podruhé člověka, který býval slepý, a řekli mu: „Vzdej slávu Bohu;+ my víme, že ten člověk je hříšník.“ 25  Odpověděl zase: „Zda je hříšník, nevím. Jedno však vím, že nyní vidím, ačkoli jsem byl slepý.“ 26  Proto mu řekli: „Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?“ 27  Odpověděl jim: „Již jsem vám [to] pověděl, a přece jste nenaslouchali. Proč to chcete slyšet znovu? Snad se nechcete také stát jeho učedníky?“ 28  Na to mu spílali a řekli: „Ty jsi učedník toho [člověka], ale my jsme Mojžíšovi učedníci. 29  Víme, že Bůh mluvil k Mojžíšovi;+ ale pokud jde o tohoto [člověka], nevíme, odkud je.“+ 30  Ten člověk jim odpověděl a řekl: „To je skutečně div,+ že nevíte, odkud je, a přece mi otevřel oči. 31  Víme, že Bůh nenaslouchá hříšníkům,+ ale jestliže je někdo bohabojný a činí jeho vůli, tomu naslouchá.+ 32  Odedávna nebylo nikdy slyšet, že někdo otevřel oči od narození slepého. 33  Kdyby ten [člověk] nebyl od Boha,+ nemohl by učinit vůbec nic.“ 34  Odpověděli mu: „Ty ses narodil naprosto v hříších,+ a ještě nás poučuješ?“ A vyhodili ho.+ 35  Ježíš slyšel, že ho vyhodili, a když ho našel, řekl: „Věříš v Syna+ člověka?“ 36  Odpověděl: „A kdo to je, pane, abych v něj uvěřil?“ 37  Ježíš mu řekl: „Viděl jsi ho, a navíc je to ten, kdo s tebou mluví.“+ 38  Pak řekl: „Jistě [v něj] věřím, Pane.“ A vzdal mu poctu.+ 39  A Ježíš řekl: „K [takovému] soudu+ jsem přišel na tento svět: Aby ti, kdo nevidí, uviděli,+ a ti, kdo vidí, aby oslepli.“+ 40  Ti z farizeů, kteří byli s ním, to slyšeli a řekli mu: „My ale nejsme slepí, že?“+ 41  Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Ale nyní říkáte: ‚Vidíme.‘+ Váš hřích+ zůstává.“

Poznámky

„Siloe“, אAB; J7–14,16–19,22 „Šiloach“. Viz Iz 8:6 v LXX.
„Vyhnán ze synagógy.“ Nebo „exkomunikován“.