Jan 7:53–8:59

Rukopisy אBSys vypouštějí verše 53 až verš 11 v kapitole 8, které znějí (s některými odchylkami v různých řeckých textech a překladech) následovně: 53  A tak šel každý do svého domova. 8  Ale Ježíš odešel na Olivovou horu.  Za rozbřesku se však opět představil v chrámu a začal k němu přicházet všechen lid, a on se posadil a začal je vyučovat.  Znalci Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství, a když ji postavili do svého středu,  řekli mu: „Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství.  V Zákoně nám Mojžíš předepsal, abychom takové ženy kamenovali. Co vlastně říkáš ty?“  Samozřejmě že to říkali, aby ho vyzkoušeli a měli tak něco, z čeho by ho obžalovali. Ale Ježíš se sehnul a začal psát prstem po zemi.  Když se ho vytrvale dotazovali, napřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen.“  A opět se sehnul a dále psal po zemi.  Ale ti, kdo to slyšeli, jeden po druhém odcházeli, starší nejdříve, a on zůstal sám s ženou, která byla v jejich středu. 10  Ježíš se napřímil a řekl jí: „Ženo, kde jsou? Cožpak tě žádný neodsoudil?“ 11  Řekla: „Žádný, pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Odejdi; od nynějška již nepáchej hřích.“ 12  Proto k nim Ježíš opět promluvil a řekl: „Jsem světlo+ světa. Kdo mě následuje, rozhodně nebude chodit ve tmě,+ ale bude vlastnit světlo života.“ 13  Farizeové mu tudíž řekli: „Vydáváš svědectví o sobě; tvé svědectví není pravé.“ 14  Ježíš jim odpověděl a řekl: „I když vydávám svědectví o sobě, mé svědectví*+ je pravé, protože vím, odkud jsem přišel a kam jdu.+ Ale vy nevíte, odkud jsem přišel a kam jdu. 15  Soudíte podle těla;+ já nesoudím vůbec nikoho.+ 16  A jestliže přece soudím, můj soud je pravdivý, protože nejsem sám, ale Otec,* který mě poslal, je se mnou.+ 17  Ve vašem vlastním Zákoně je také napsáno: ‚Svědectví dvou lidí je pravé.‘+ 18  Jsem ten, kdo o sobě vydává svědectví, a o mně vydává svědectví Otec, který mě poslal.“+ 19  Proto přikročili k tomu, aby mu řekli: „Kde je tvůj Otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte ani mě, ani mého Otce.+ Kdybyste mě opravdu znali, znali byste i mého Otce.“+ 20  Ty výroky pronesl v pokladnici,+ když vyučoval v chrámu. Ale nikdo se ho nechopil,+ protože ještě nepřišla jeho hodina.+ 21  A tak jim opět řekl: „Odcházím a budete mě hledat,+ a přece zemřete ve svém hříchu.+ Kam odcházím, tam nemůžete přijít.“ 22  Židé tedy začali říkat: „Snad se nezabije? Protože říká: ‚Kam jdu, tam nemůžete přijít.‘“+ 23  Přikročil tedy k tomu, aby jim řekl: „Vy jste z oblastí* dole; já jsem z oblastí nahoře.+ Vy jste z tohoto světa;+ já nejsem z tohoto světa.+ 24  Proto jsem vám řekl: Zemřete ve svých hříších.+ Jestliže totiž nevěříte, že jsem [to] já, zemřete ve svých hříších.“+ 25  Začali mu tedy říkat: „Kdo jsi?“ Ježíš jim řekl: „Proč s vámi vůbec mluvím?* 26  Mám mnohé, co mám o vás mluvit a [o čem] vynést soud. Ano ten, který mě poslal, je pravý, a právě to, co jsem slyšel od něho, mluvím ve světě.“+ 27  Nepochopili, že s nimi hovořil o Otci. 28  Proto Ježíš řekl: „Až jednou pozvednete+ Syna člověka,+ pak poznáte, že jsem [to] já+ a že nedělám nic ze své vlastní iniciativy;*+ ale právě jak mě Otec naučil, tak mluvím.+ 29  A ten, kdo mě poslal, je se mnou; nezanechal mě samotného, protože vždy dělám to, co se mu líbí.“+ 30  Když tak mluvil, mnozí v něj uvěřili.+ 31  A tak Ježíš přikročil k tomu, aby řekl Židům, kteří mu věřili: „Jestliže zůstanete v mém slovu,+ jste skutečně moji učedníci 32  a poznáte pravdu+ a pravda vás osvobodí.“+ 33  Odpověděli mu: „Jsme Abrahamovo potomstvo*+ a nikdy jsme nebyli ničími otroky.+ Jak to, že říkáš: ‚Budete osvobozeni‘?“ 34  Ježíš jim odpověděl: „Vpravdě, vpravdě vám říkám: Každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.+ 35  A otrok navíc nezůstává v domácnosti navždy; syn zůstává navždy.+ 36  Jestliže vás tedy Syn osvobodí, budete skutečně svobodní.+ 37  Vím, že jste Abrahamovo potomstvo; ale snažíte se mě zabít,+ protože mé slovo nečiní mezi vámi žádný pokrok.+ 38  Mluvím o tom,+ co jsem viděl u svého Otce,+ a vy proto děláte to, co jste slyšeli od [svého] otce.“ 39  A odpověděli mu a řekli: „Náš otec je Abraham.“+ Ježíš jim řekl: „Jestliže jste děti Abrahamovy,+ čiňte skutky Abrahamovy. 40  Ale nyní se snažíte zabít mne, člověka, jenž vám pověděl pravdu, kterou jsem slyšel od Boha.+ To Abraham nedělal.+ 41  Činíte skutky svého otce.“ Řekli mu: „My jsme se nenarodili ze smilstva; máme jednoho Otce,+ Boha.“ 42  Ježíš jim řekl: „Kdyby byl Bůh vaším Otcem, milovali byste mě,+ neboť jsem vyšel od Boha a jsem zde.+ Také jsem vůbec nepřišel ze své vlastní iniciativy, ale On mě poslal.+ 43  Jak to, že neznáte to, co mluvím? Protože nemůžete naslouchat mému slovu.+ 44  Jste ze svého otce, z Ďábla,+ a přejete si činit touhy svého otce.+ Ten byl zabijákem, když začal,+ a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec [lži].*+ 45  Protože já naproti tomu mluvím pravdu, nevěříte mi.+ 46  Kdo z vás mě usvědčí z hříchu?+ Jestliže mluvím pravdu, jak to, že mi nevěříte? 47  Ten, kdo je z Boha, naslouchá Božím výrokům.+ Nenasloucháte, protože nejste z Boha.“+ 48  Židé mu odpověděli a řekli: „Neříkáme správně: Jsi Samaritán+ a máš démona?“*+ 49  Ježíš odpověděl: „Nemám démona,* ale ctím svého Otce,+ a vy mě zneuctíváte. 50  Ale nehledám slávu pro sebe;+ je Ten, kdo hledá a soudí.+ 51  Vpravdě, vpravdě vám říkám: Jestliže někdo zachovává mé slovo, vůbec nikdy neuvidí smrt.“+ 52  Židé mu řekli: „Nyní již víme, že máš démona.*+ Abraham zemřel,+ proroci také;+ ale ty říkáš: ‚Jestliže někdo zachovává mé slovo, vůbec nikdy neokusí smrt.‘+ 53  Přece nejsi větší+ než náš otec Abraham, který zemřel? Také proroci zemřeli.+ Za koho se prohlašuješ?“ 54  Ježíš odpověděl: „Jestliže oslavuji sám sebe, má sláva není nic. Je to můj Otec, kdo mě oslavuje,+ ten, o němž říkáte, že je vaším Bohem; 55  a přece jste ho nepoznali.+ Ale já ho znám.+ A kdybych řekl, že ho neznám, byl bych jako vy, lhář. Ale opravdu ho znám a zachovávám jeho slovo.+ 56  Abraham, váš otec, se velmi radoval z vyhlídky, že uvidí můj den,+ a viděl jej a radoval se.“+ 57  Proto mu Židé řekli: „Ještě ti není padesát let, a přesto jsi viděl Abrahama?“* 58  Ježíš jim řekl: „Vpravdě, vpravdě vám říkám: Dříve než Abraham začal existovat, byl jsem já.“*+ 59  Posbírali proto kameny, aby [je] na něj vrhali;+ ale Ježíš se schoval a vyšel z chrámu.

Poznámky

„Svědectví.“ Řec. mar·ty·riʹa; lat. te·sti·moʹni·um.
„Otec“, P66,75אcBVg; א*DSyc‚s „on“.
Nebo „věcí“.
Nebo „Právě jak jsem vám říkal“.
Dosl. „ze sebe“.
Nebo „semeno“.
„Lži“, J17,22. Dosl. „toho“.
Nebo „a jsi pod vlivem démona“.
Nebo „Nejsem pod vlivem démona“.
Nebo „jsi pod vlivem démona“.
„Jsi viděl Abrahama?“ P66אcABCDVg; P75א*Sys „tě Abraham viděl?“.
„Byl jsem já.“ Pojednání o Ježíšově předlidské existenci je v dodatku 6F.