Jan 16:1–33

16  To jsem k vám mluvil, abyste neklopýtli.+  Lidé vás vyženou ze synagógy.*+ Vskutku, přichází hodina, kdy si každý, kdo vás zabije, bude představovat, že Bohu prokázal posvátnou službu.*+  To však budou dělat, protože nepoznali ani Otce, ani mě.+  Avšak mluvil jsem k vám o tom, abyste si vzpomněli, až pro to přijde hodina, že jsem vám to pověděl.+ Zpočátku jsem vám to však nepověděl, protože jsem byl s vámi.  Ale nyní jdu k tomu, kdo mě poslal,+ a přece se mě ani jeden z vás neptá: ‚Kam jdeš?‘  Ale protože jsem k vám o tom mluvil, zármutek+ naplnil vaše srdce.  Říkám vám však pravdu: Je k vašemu prospěchu, že odcházím. Neodejdu-li totiž, pomocník*+ k vám rozhodně nepřijde; ale jestliže opravdu odejdu, pošlu vám ho.  A ten, až přijde, dá světu přesvědčivý důkaz o* hříchu a o spravedlnosti a o soudu:+  Nejprve o hříchu,+ protože neprojevují víru ve mne;+ 10  pak o spravedlnosti,+ protože jdu k Otci a již mě nespatříte; 11  potom o soudu,+ protože panovník tohoto světa byl odsouzen.+ 12  Mám vám říci ještě mnohé, ale nyní to nejste schopni snést.+ 13  Ale až ten* přijde, ten duch pravdy,+ uvede vás do celé pravdy, neboť nebude mluvit ze svého vlastního popudu, ale bude mluvit to, co slyší, a bude vám oznamovat to, co přichází.+ 14  Ten mě oslaví,+ protože přijme z toho, co je moje, a oznámí vám to.+ 15  Všechno, co má Otec, je moje.+ Proto jsem řekl, že přijímá z toho, co je moje, a oznamuje vám [to]. 16  Za chvilku mě již nespatříte+ a opět za chvilku mě uvidíte.“ 17  Proto někteří z jeho učedníků říkali jeden druhému: „Co to znamená, že nám říká: ‚Za chvilku mě nespatříte a opět za chvilku mě uvidíte‘ a ‚protože jdu k Otci‘?“ 18  Proto říkali: „Co znamená, že říká ‚za chvilku‘? Nevíme, o čem hovoří.“* 19  Ježíš věděl,+ že se ho chtějí vyptávat, a tak jim řekl: „Dotazujete se na to mezi sebou, protože jsem řekl: Za chvilku mě nespatříte a opět za chvilku mě uvidíte? 20  Vpravdě, vpravdě vám říkám: Budete plakat a bědovat, ale svět se bude radovat; budete zarmouceni,+ ale váš zármutek se promění v radost.+ 21  Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina,+ ale když porodí malé dítě, nevzpomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk. 22  Také vy tedy máte nyní opravdu zármutek; ale uvidím vás opět a vaše srdce se bude radovat+ a nikdo vám vaši radost nevezme. 23  A v ten den+ mi nepoložíte vůbec žádnou otázku. Vpravdě, vpravdě vám říkám: Jestliže Otce o něco poprosíte,+ dá vám to v mém jménu.+ 24  Do nynějška jste o jedinou věc neprosili v mém jménu. Proste a obdržíte, aby vaše radost byla naplněna.+ 25  To jsem k vám mluvil v přirovnáních.+ Přichází hodina, kdy k vám již nebudu mluvit v přirovnáních, ale budu vám srozumitelně podávat zprávu o Otci. 26  V ten den budete prosit v mém jménu a já vám neříkám, že za vás poprosím Otce. 27  Vždyť sám Otec k vám má náklonnost, protože jste měli náklonnost ke mně+ a uvěřili jste, že jsem vyšel jako Otcův představitel.+ 28  Vyšel jsem od Otce a přišel jsem do světa. Dále, opouštím svět a odcházím k Otci.“+ 29  Jeho učedníci řekli: „Podívej se, teď mluvíš srozumitelně a nepronášíš žádné přirovnání. 30  Teď víme, že znáš všechno+ a nepotřebuješ, aby se tě kdokoli vyptával.+ Podle toho věříme, že jsi vyšel od Boha.“+ 31  Ježíš jim odpověděl: „Nyní věříte? 32  Pohleďte, přichází hodina, vskutku přišla, kdy se rozptýlíte každý do svého vlastního domu+ a necháte mě samotného; a přece nejsem sám, protože je se mnou Otec.+ 33  Řekl jsem vám to, abyste mým prostřednictvím* měli pokoj.+ Ve světě máte soužení, ale seberte odvahu! Zvítězil jsem nad světem.“+

Poznámky

„Posvátnou službu.“ Řec. la·treiʹan. Srovnej 2Mo 12:25 ppč.
Nebo „parakletos (utěšitel)“. Řec. ho pa·raʹkle·tos, m. r.
„Dá ... přesvědčivý důkaz o.“ Nebo „pokárá kvůli“. Řec. e·legʹxei.
„Ten“, m. r., vztahuje se na ‚pomocníka‘, m. r., ve v. 7.
„O čem hovoří.“ B vynechává.
Nebo „ve spojení se mnou“. Řec. en e·moiʹ. Viz 6:56 ppč.