Jan 14:1–31

14  Ať se vaše srdce neznepokojuje.+ Projevujte víru v Boha,+ projevujte víru také ve mne.+  V domě mého Otce je mnoho příbytků.+ Kdyby to bylo jinak, byl bych vám to pověděl, protože odcházím, abych vám připravil místo.+  Také, jestliže půjdu a připravím vám místo, přijdu opět+ a přijmu vás k sobě domů,+ abyste i vy byli, kde jsem já.+  A kam jdu, cestu znáte.“  Tomáš+ mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš.+ Jak známe cestu?“  Ježíš mu řekl: „Jsem cesta+ a pravda+ a život.+ Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.+  Kdybyste mě byli poznali, byli byste také poznali mého Otce; od této chvíle ho znáte a viděli jste ho.“+  Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.“  Ježíš mu řekl: „Byl jsem s vámi tak dlouho, a přesto jsi mě, Filipe, nepoznal? Kdo viděl mne, viděl [také] Otce.+ Jak to, že říkáš: ‚Ukaž nám Otce‘?+ 10  Nevěříš, že jsem ve spojení s Otcem a že Otec je ve spojení se mnou?+ Co vám říkám, nemluvím sám od sebe,* ale Otec, který zůstává ve spojení se mnou, koná své skutky.+ 11  Věřte mi, že jsem ve spojení s Otcem a Otec je ve spojení se mnou; jinak věřte kvůli samotným skutkům.+ 12  Vpravdě, vpravdě vám říkám: Kdo projevuje víru ve mne, ten bude také činit skutky, které já činím; a bude činit skutky větší+ než tyto, protože odcházím k Otci.+ 13  O cokoli také poprosíte v mém jménu, udělám to, aby byl Otec oslaven ve spojitosti se Synem.+ 14  Jestliže poprosíte* o cokoli v mém jménu, udělám to. 15  Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání;+ 16  a požádám Otce a dá vám jiného pomocníka,* aby byl s vámi navždy,+ 17  ducha* pravdy,+ kterého svět nemůže přijmout,+ protože jej nevidí ani jej nezná. Vy jej znáte,* protože s vámi zůstává a je ve vás.+ 18  Nezanechám vás osiřelé.*+ Přijdu k vám. 19  Ještě chvíli a svět mě již nespatří,+ ale vy mě spatříte,+ protože já žiji a vy budete žít.+ 20  V ten den poznáte, že jsem ve spojení se svým Otcem a vy jste ve spojení se mnou a já jsem ve spojení s vámi.+ 21  Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje.+ Kdo zase miluje mne, bude milován mým Otcem, a budu ho milovat a jasně se mu ukáži.“ 22  Jidáš,+ ne Iškariotský, mu řekl: „Pane, co se stalo, že zamýšlíš jasně se ukázat nám, a ne světu?“+ 23  Ježíš mu odpověděl a řekl: „Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo+ a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.+ 24  Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova; a slovo, které slyšíte, není moje, ale patří Otci, který mě poslal.+ 25  Když jsem zůstával s vámi, mluvil jsem k vám o tom. 26  Ale pomocník,* svatý duch, kterého Otec pošle v mém jménu, ten* vás naučí vše a připomene vám všechno, co jsem vám pověděl.+ 27  Zanechávám vám pokoj, dávám vám svůj pokoj.+ Nedávám vám jej způsobem, kterým jej dává svět. Ať se vaše srdce neznepokojuje ani nesvírá strachem. 28  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím, a přijdu k vám [zpět]. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, protože Otec je větší+ než já. 29  Pověděl jsem vám [to] tedy nyní, dříve než se to stane,+ abyste věřili, až se to opravdu stane. 30  Nebudu již s vámi mnoho* mluvit, neboť přichází panovník+ světa. A nemá nade mnou [moc],+ 31  ale aby svět poznal, že miluji Otce, jednám právě tak, jak mi Otec přikázal.+ Vstaňte, pojďme odtud.

Poznámky

Dosl. „ze sebe“.
„Poprosíte“, ADIt a v souladu s 15:16 a 16:23; P66אBWVgSyh‚p „mě poprosíte“.
Nebo „jiného parakleta (utěšitele)“. Řec. alʹlon pa·raʹkle·ton, m. r.
Nebo „činnou sílu“. Řec. to pneuʹma, stř. ř. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
„Jej nevidí... Vy jej znáte.“ „Jej“ (řec. au·toʹ, stř. r.) se vztahuje na „ducha“ (to pneuʹma, stř. r.).
Nebo „sirotky“. Řec. or·fa·nousʹ; lat. orʹfa·nos.
Nebo „parakletos (utěšitel)“. Řec. ho ... pa·raʹkle·tos, m. r.
„Ten“, m. r., vztahuje se na „pomocníka“, m. r.
Dosl. „mnoho (věcí)“.