Jan 10:1–42

10  „Vpravdě, vpravdě vám říkám: Kdo nevstupuje do ovčince dveřmi,+ ale vlézá někudy jinudy, ten je zloděj a lupič.+  Ale ten, kdo vstupuje dveřmi,+ je pastýř+ ovcí.+  Tomu vrátný+ otevírá a ovce+ naslouchají jeho hlasu a on volá své vlastní ovce jménem a vyvádí je ven.  Když všechny své vlastní vypustí, jde před nimi a ovce ho následují,+ protože znají jeho hlas.+  Cizího člověka rozhodně nebudou následovat, ale uprchnou od něho,+ protože neznají hlas cizích lidí.“+  Ježíš k nim pronesl toto přirovnání; ale nevěděli, co znamená to, o čem k nim mluvil.+  A tak Ježíš řekl znovu: „Vpravdě, vpravdě vám říkám: Já jsem dveře+ ovcí.  Všichni ti, kteří přišli místo mne, jsou zloději a lupiči;+ ale ovce jim nenaslouchaly.+  Já jsem ty dveře;+ kdokoli vstupuje skrze mne, bude zachráněn a bude vcházet a vycházet a najde pastvu.+ 10  Zloděj+ nepřichází, leda aby kradl, zabíjel a ničil.+ Přišel jsem, aby měly život a měly jej v hojnosti. 11  Já jsem ten znamenitý pastýř;+ znamenitý pastýř se vzdává své duše ve prospěch ovcí.+ 12  Nádeník,+ který není pastýřem a kterému ovce nepatří jako jeho vlastní, spatří, jak přichází vlk, zanechá ovce a prchá — a vlk je uchvacuje a rozhání —,+ 13  protože je to nádeník+ a nepečuje o ovce.+ 14  Já jsem ten znamenitý* pastýř a znám své ovce+ a mé ovce znají mne,+ 15  právě jako Otec zná mne a já znám Otce;+ a vzdávám se své duše* ve prospěch ovcí.+ 16  A mám jiné ovce,+ které nejsou z tohoto ovčince;+ i ty musím přivést* a budou naslouchat mému hlasu+ a stanou se jedním stádem jednoho pastýře.+ 17  Proto mě Otec miluje,+ protože se vzdávám své duše,+ abych ji zase přijal. 18  Nikdo mi ji neodňal,* ale vzdávám se jí ze své vlastní iniciativy. Mám autoritu vzdát se jí a mám autoritu zase ji přijmout.+ Obdržel jsem o tom přikázání+ od svého Otce.“ 19  Kvůli těm slovům nastalo znovu mezi Židy rozdělení.+ 20  Mnozí z nich říkali: „Má démona+ a je šílený. Proč mu nasloucháte?“ 21  Jiní říkali: „To není řeč člověka posedlého démonem. Může snad démon otevřít oči slepých?“ 22  Tehdy se konal v Jeruzalémě svátek zasvěcení.* Byl zimní čas 23  a Ježíš se procházel v chrámu v Šalomounově+ sloupořadí. 24  Židé ho tedy obklopili a začali mu říkat: „Jak dlouho budeš držet naše duše v napětí? Jsi-li KRISTUS,+ pověz nám [to] otevřeně.“+ 25  Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám [to], a přece nevěříte. Skutky, které činím ve jménu svého Otce, ty o mně vydávají svědectví.+ 26  Ale nevěříte, protože nejste žádná z mých ovcí.+ 27  Mé ovce+ naslouchají mému hlasu a já je znám a ony mě následují.+ 28  A dávám jim věčný život+ a rozhodně nebudou nikdy zahubeny+ a žádný je neuchvátí z mé ruky.+ 29  Co mi dal můj Otec,+ je něco většího než všechno ostatní*+ a nikdo je nemůže uchvátit z Otcovy ruky.+ 30  Já a Otec jsme jedno.“*+ 31  Ještě jednou Židé zdvihli kameny, aby ho ukamenovali.+ 32  Ježíš jim odpověděl: „Předvedl jsem vám mnoho znamenitých skutků od Otce. Za který z těchto skutků mě kamenujete?“ 33  Židé mu odpověděli: „Nekamenujeme tě za nějaký znamenitý skutek, ale za rouhání,+ protože ty, ač jsi člověk, děláš se bohem.“+ 34  Ježíš jim odpověděl: „Není napsáno ve vašem Zákoně:+ ‚Řekl jsem: „Jste bohové“‘?*+ 35  Jestliže nazval ‚bohy‘+ ty, proti* nimž přišlo Boží slovo, a Písmo přece nemůže být prohlášeno za neplatné,+ 36  říkáte mně,* kterého Otec posvětil a vyslal do světa: ‚Rouháš se‘, protože jsem řekl, že jsem Boží Syn?+ 37  Jestliže nečiním skutky+ svého Otce, nevěřte mi. 38  Ale jestliže je činím, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům,+ abyste poznali a nadále věděli, že Otec je ve spojení se mnou a já jsem ve spojení s Otcem.“+ 39  Proto se ho znovu pokoušeli zmocnit;+ ale dostal se z jejich dosahu.+ 40  A tak znovu odešel přes Jordán na místo, kde Jan zpočátku křtil,+ a zůstal tam. 41  A mnozí lidé k němu přišli a začali říkat: „Jan vskutku neprovedl ani jediné znamení, ale všechno, co Jan řekl o tom člověku, je pravé.“+ 42  A mnozí tam v něj uvěřili.+

Poznámky

Nebo „pravý“.
Nebo „svého života“. Řec. ten psy·chenʹ mou; J17,18,22(heb.) naf·š. Viz dodatek 4A.
Dosl. „je nezbytné, abych i ty vedl“.
„Neodňal“, P45א*BSyp; P66אcADVgSys „neodnímá“.
„Svátek zasvěcení (Chanuka).“ J22(heb.) chagh ha·chanuk·kahʹ.
„Co ... ostatní“, BItVg (אW s nepatrnou odchylkou uvádějí totéž); ASyh‚p‚s „Můj Otec, který mi [je] dal, je větší než všechno ostatní“.
Nebo „v jednotě“. Dosl. „jednou (věcí)“. Řec. hen, stř. r., ukazuje na jednotu ve spolupráci. Viz 17:21 a 1Ko 3:8 ppč.
„Jste bohové.“ Řec. the·oiʹ e·ste; lat. diʹi eʹstis; J17,18,22(heb.) ʼelo·himʹ ʼat·temʹ.
Nebo „k“.
Nebo „o něm“.