Jakub 5:1–20

5  Pojďte, vy bohatí,+ plačte, naříkejte nad bídami, které na vás přicházejí.+  Vaše bohatství shnilo a vaše svrchní oděvy rozežrali moli.+  Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude jako svědek proti vám a sežere vaše masité části. To, co jste nastřádali+ v posledních dnech,*+ je něco jako oheň.+  Pohleďte, mzda, jež náleží dělníkům, kteří sklidili vaše pole, ale kterou zadržujete,+ křičí,+ a volání+ ženců o pomoc vstoupilo do uší+ Jehovy* vojsk.  Žili jste na zemi v přepychu a holdovali jste smyslné rozkoši.*+ Vykrmili jste své srdce v den pobíjení.+  Odsoudili jste, zavraždili jste spravedlivého. Nestaví se proti vám?*+  Proto projevujte trpělivost, bratři, až do Pánovy přítomnosti.*+ Pohleďte, rolník stále čeká na drahocenné plody země a projevuje vzhledem k nim trpělivost, dokud nedostane časný déšť a pozdní déšť.+  I vy projevujte trpělivost;+ upevněte své srdce, protože se přiblížila Pánova přítomnost.+  Nevzdychejte* jeden proti druhému, bratři, abyste nebyli souzeni.+ Pohleďte, Soudce stojí přede dveřmi.+ 10  Bratři, vezměte si ve snášení zla+ a v projevování trpělivosti+ za vzor proroky,+ kteří mluvili v Jehovově* jménu.+ 11  Pohleďte, prohlašujeme za šťastné ty, kdo vytrvali.+ Slyšeli jste o Jobově+ vytrvalosti a viděli jste, jaký výsledek* dal Jehova,*+ že Jehova* je velmi něžný v náklonnosti a milosrdný.*+ 12  Především však, moji bratři, přestaňte přísahat, ano, ani při nebi ani při zemi ani jakoukoli jinou přísahou.+ Ale ať vaše Ano znamená ano, vaše Ne ne, abyste nepropadli soudu.+ 13  Trpí někdo mezi vámi zlem? Ať se dál modlí.+ Je někdo v dobré náladě? Ať zpívá žalmy.*+ 14  Je mezi vámi někdo nemocný?+ Ať k [sobě] zavolá starší muže*+ sboru a ti ať se nad ním modlí a potírají [ho] olejem+ v Jehovově* jménu. 15  A modlitba víry prospěje churavému*+ a Jehova* ho pozvedne.+ Také když hřešil, bude mu odpuštěno.+ 16  Proto otevřeně vyznávejte+ své hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.+ Úpěnlivá prosba spravedlivého, když působí,* má mnoho síly.+ 17  Elijáš byl člověk s pocity, jako [jsou] naše,+ a přece se modlil v modlitbě, aby nepršelo;+ a nepršelo na zemi tři roky a šest měsíců. 18  A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země vydala své plody.+ 19  Moji bratři, jestliže je někdo mezi vámi sveden z cesty* pravdy a jiný ho obrátí zpět,+ 20  vězte, že ten, kdo obrátí hříšníka zpět od omylu+ jeho cesty, zachrání jeho duši od smrti+ a přikryje množství hříchů.+

Poznámky

Nebo, na základě nepatrné změny v interpunkci, „a sežere vaše masité části jako oheň. Nastřádali jste si poklad v posledních dnech.“
Viz dodatek 1D.
Dosl. „chovali jste se rozkošnicky“.
Nebo „spravedlivého; nestaví se proti vám“.
Viz dodatek 5B.
Dosl. „Nesténejte“.
Viz dodatek 1D.
Dosl. „konec“. Řec. teʹlos.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Dosl. „soucitný“.
Nebo „chvály Bohu“.
Nebo „starší“. Řec. pre·sby·teʹrous; J17,22(heb.) ziq·néʹ. Viz 4Mo 11:25.
Viz dodatek 1D.
Dosl. „zachrání (toho, kdo) je unavený“.
Viz dodatek 1D.
Nebo „když je předložena s opravdovostí“.
Dosl. „by měl být přiveden k provinění“.