Jakub 2:1–26

2  Moji bratři, nedržíte se+ víry našeho Pána Ježíše Krista, naší slávy,+ se skutky nadržování?*  Jestliže totiž vstoupí do vašeho shromáždění*+ muž se zlatými prsteny a v nádherném oblečení, ale vstoupí i chudý ve špinavém oblečení,+  avšak vy se díváte příznivě+ na toho, kdo má na sobě nádherné oblečení, a řeknete: „Ty se posaď zde na znamenitém místě“, a chudému řeknete: „Ty zůstaň stát“, nebo: „Posaď se tam u mé podnožky“,  nemáte vlastně mezi sebou třídní rozdíly+ a nestali jste se soudci,+ kteří vynášejí ničemná rozhodnutí?+  Poslyšte, moji milovaní bratři. Cožpak Bůh nevyvolil ty, kdo jsou chudí+ vzhledem ke světu, aby byli bohatí+ ve víře a dědici království, jež slíbil těm, kdo ho milují?+  Vy však jste chudého zneuctili. Cožpak vás bohatí neutiskují+ a nevláčejí před soudy?*+  Cožpak se nerouhají+ znamenitému jménu, kterým jste byli povoláni?+  Jestliže provádíte královský zákon+ podle [textu] písma: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe“,+ jednáte zcela dobře.  Jestliže však nadále nadržujete,+ činíte hřích, neboť zákon+ vás kárá jako přestupníky. 10  Kdokoli totiž zachovává celý Zákon, ale v jednom bodu udělá chybný krok,* provinil se proti všem.+ 11  Vždyť ten, kdo řekl: „Nezcizoložíš“,+ řekl také: „Nezavraždíš.“+ Jestliže nezcizoložíš, ale zavraždíš, stal ses přestupníkem zákona. 12  Mluvte dál tak a jednejte dál tak jako ti, kdo budou souzeni zákonem svobodného lidu.*+ 13  Kdo totiž nekoná milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství.+ Milosrdenství vítězoslavně jásá nad* soudem. 14  Je nějak prospěšné, moji bratři, říká-li kdosi, že má víru,+ ale nemá skutky?+ Může ho snad taková víra zachránit?+ 15  Jestliže bratr nebo sestra jsou nazí a nemají dostatek jídla na ten den,+ 16  a přece jim kdosi z vás řekne: „Jděte v pokoji, zahřejte se a dobře se najezte“, ale nedáte jim, co potřebují pro [své] tělo, k čemu je to prospěšné?+ 17  Tak i víra, jestliže nemá skutky,+ je sama o sobě mrtvá. 18  Přesto kdosi řekne: „Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi svou víru odděleně od skutků a já ti ukážu svou víru svými skutky.“+ 19  Věříš, že je jeden Bůh, že?+ Děláš zcela dobře. Ale i démoni věří, a třesou se.*+ 20  Chceš vědět, prázdný člověče, že víra odděleně od skutků je nečinná? 21  Nebyl Abraham, náš otec,+ prohlášen za spravedlivého skutky potom, co obětoval svého syna Izáka na oltáři?+ 22  Vidíš, že [jeho] víra působila spolu s jeho skutky a [jeho] víra byla [jeho] skutky zdokonalena,+ 23  a splnil se [text] písma, který říká: „Abraham uvěřil Jehovovi* a bylo mu to počítáno za spravedlnost“,+ a byl nazván „Jehovovým* přítelem+“. 24  Vidíte, že člověk má být prohlášen za spravedlivého+ skutky,+ a ne samotnou vírou.+ 25  Nebyla stejným způsobem i nevěstka Raab+ prohlášena za spravedlivou skutky potom, co pohostinně přijala posly a odeslala je jinou cestou?+ 26  Vskutku, jako je tělo bez ducha* mrtvé,+ tak je i víra bez skutků mrtvá.+

Poznámky

Nebo „Moji bratři, přestaňte se držet ... nadržování“.
„Shromáždění.“ Řec. sy·na·go·genʹ.
Dosl. „soudní místa“.
Dosl. „možná zakopne“.
Nebo „zákonem, který patří ke svobodě“.
Nebo „jako vyšší než“.
Dosl. „ježí se“.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Nebo „dechu“.