Ezra 8:1–36

8  A to byly hlavy jejich otcovských domů+ a rodopisný záznam+ těch, kteří vyšli se mnou za vlády krále Artaxerxa+ z Babylóna:  ze synů Pinechase+ Geršom; ze synů Itamara+ Daniel;+ ze synů Davida+ Chattuš;  ze synů Šekanjáše, ze synů Paroše,+ Zecharjáš, a s ním tam byl záznam sto padesáti mužů;  ze synů Pachat-moaba+ Eljeho-enai, syn Zerachjášův, a s ním dvě stě mužů;  ze synů [Zattua]*+ Šekanjáš, syn Jachazielův, a s ním tři sta mužů;  a ze synů Adina+ Ebed, syn Jonatanův, a s ním padesát mužů;  a ze synů Elama+ Ješajáš, syn Ataljášův, a s ním sedmdesát mužů;  a ze synů Šefatjáše+ Zebadjáš, syn Michaelův, a s ním osmdesát mužů;  ze synů Joaba Obadjáš, syn Jechielův, a s ním dvě stě osmnáct mužů; 10  a ze synů [Baniho]*+ Šelomit, syn Josifjášův, a s ním sto šedesát mužů; 11  a ze synů Bebaie Zecharjáš, syn Bebaiův,+ a s ním dvacet osm mužů; 12  a ze synů Azgada+ Jochanan, syn Hakkatanův, a s ním sto deset mužů; 13  a ze synů Adonikama+ ti, kteří byli poslední, a to byla jejich jména: Elifelet, Jeiel a Šemajáš a s nimi šedesát mužů; 14  a ze synů Bigvaie+ Utai a Zabbud* a s nimi sedmdesát mužů. 15  A přistoupil jsem k tomu, abych je shromáždil u řeky,+ která teče k Ahavě;+ a tábořili jsme tam tři dny, abych pečlivě prozkoumal+ lid a kněze,+ ale nenašel jsem tam žádné ze synů Leviho.+ 16  Poslal jsem tudíž pro Eliezera, Ariela, Šemajáše a Elnatana a Jariba a Elnatana a Natana a Zecharjáše a Mešullama, představené, a pro Jojariba a Elnatana, učitele.*+ 17  Potom jsem jim dal příkaz týkající se Idda, představeného v místě Kasifja, a do úst jsem jim vložil slova,+ aby je mluvili k Iddovi [a] jeho bratrům* Netinim*+ v místě Kasifja, aby nám přivedli služebníky*+ pro dům našeho Boha. 18  Přivedli nám tedy podle dobré ruky+ našeho Boha nad námi rozvážného muže+ ze synů Machliho,+ vnuka Izraelova syna Leviho,+ totiž Šerebjáše+ a jeho syny a jeho bratry, osmnáct; 19  a Chašabjáše a s ním Ješajáše ze synů Merariho,+ jeho bratry a jejich syny, dvacet. 20  A z Netinim, které David a knížata dali ke službě Levitům, dvě stě dvacet Netinim, z nichž všichni byli jmenovitě určeni. 21  Potom jsem tam u řeky Ahava vyhlásil půst, abychom se pokořili+ před svým Bohem, abychom od něho hledali správnou cestu+ pro sebe a pro své maličké+ a pro všechno své zboží. 22  Styděl jsem se totiž vyžádat si od krále vojenskou sílu+ a jezdce+ na koních, aby nám pomáhali proti nepříteli na cestě, protože jsme králi řekli: „Ruka+ našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají k dobrému,+ ale jeho síla a jeho hněv+ jsou proti všem, kdo ho opouštějí.“+ 23  Proto jsme se postili+ a vznesli+ kvůli tomu žádost k našemu Bohu, takže se dal námi snažně uprosit.+ 24  Nyní jsem oddělil z předáků kněží dvanáct, totiž Šerebjáše,+ Chašabjáše+ a s nimi deset z jejich bratrů. 25  A přistoupil jsem k tomu, abych jim odvážil stříbro a zlato a náčiní,+ příspěvek domu našeho Boha, jímž přispěli král+ a jeho rádci+ a jeho knížata a všichni Izraelité,+ kteří byli k nalezení. 26  Tak jsem odvážil do jejich ruky šest set padesát talentů* stříbra+ a sto [kusů] stříbrného náčiní v hodnotě [dvou] talentů, [a] zlata sto talentů, 27  a dvacet malých zlatých misek v hodnotě tisíce dareiků* a dva [kusy] náčiní z dobré mědi, blyštivé červené, stejně žádoucí jako zlato. 28  Potom jsem jim řekl: „Jste něčím svatým Jehovovi,+ a náčiní+ je něčím svatým, a stříbro a zlato jsou dobrovolným darem Jehovovi, BOHU vašich praotců. 29  Zůstaňte bdělí a střežte se, dokud [je] neodvážíte+ před předáky kněží a Levitů a knížaty otců Izraele v Jeruzalémě, v jídelních sálech+ Jehovova domu.“ 30  A kněží a Levité obdrželi váhu stříbra a zlata a náčiní, aby [je] přinesli do Jeruzaléma do domu našeho Boha.+ 31  Konečně jsme dvanáctý [den] prvního měsíce+ odtáhli od řeky Ahava,+ abychom šli do Jeruzaléma, a samotná ruka našeho Boha se prokazovala být nad námi, takže nás osvobodil+ z dlaně nepřítele a zálohy u cesty. 32  Přišli jsme tedy do Jeruzaléma+ a bydleli tam tři dny. 33  A čtvrtý den jsme přistoupili k tomu, abychom odvážili+ stříbro a zlato a náčiní+ v domě našeho Boha do ruky kněze Meremota,+ syna Urijášova, a s ním Eleazara, syna Pinechasova, a s nimi Jozabada,+ syna Ješuova,* a Noadjáše, syna Binnuje,+ Levitů, 34  podle počtu [a] podle váhy pro všechno, načež byla tehdy zapsána všechna váha. 35  Ti vycházející ze zajetí, bývalí vyhnanci,*+ předložili zápalné oběti+ BOHU Izraele, dvanáct býků+ za celý Izrael, devadesát šest beranů,+ sedmdesát sedm beránků, dvanáct kozlů+ jako oběť za hřích, všechno jako zápalnou oběť Jehovovi. 36  Potom jsme dali královy zákony+ královým satrapům*+ a místodržitelům+ za Řekou,*+ a oni napomáhali lidu a domu [pravého] Boha.+

Poznámky

„Synů Zattua“, LXX.
„Baniho“, LXX. Viz 2:10.
„Zakkur“, Mmargin.
Nebo „inteligentní muže (muže s porozuměním)“.
„Iddovi a jeho bratrům“, Vgc; M „jeho bratru Iddovi“.
Nebo „sloužící“. Heb. mešor·thimʹ; lat. mi·niʹstros.
Talent vážil 34,2 kg.
Perská zlatá mince, která vážila 8,4 g.
‚Jesus‘, LXX.
Dosl. „synové Vyhnanství“.
Znamená „ochránci říše“, vztahuje se na hlavní vladaře soudních oblastí.
Tj. za Eufratem.