Ezra 7:1–28

7  A po těchto věcech za vlády perského krále Artaxerxa+ Ezra,+ syn Serajáše,+ syna Azarjáše, syna Chilkijáše,+  syna Šalluma,+ syna Cadoka, syna Achituba,+  syna Amarjáše,+ syna Azarjáše,+ syna Merajota,+  syna Zerachjáše,+ syna Uzziho,+ syna Bukkiho,+  syna Abišuy,+ syna Pinechase,+ syna Eleazara,+ syna předního kněze*+ Árona+ —  řečený Ezra, ten vyšel z Babylóna; a byl zručný opisovač+ v Mojžíšově zákoně,+ který dal Jehova, BŮH Izraele, takže mu král udělil vše, oč žádal, podle ruky Jehovy, jeho Boha, nad ním.+  V důsledku toho vyšli do Jeruzaléma v sedmém roce krále Artaxerxa+ někteří z izraelských synů a z kněží+ a Levité+ a zpěváci+ a strážci bran+ a Netinim.+  Posléze přišel do Jeruzaléma v pátém měsíci, totiž v králově sedmém roce.  Sám totiž ustanovil vyjití z Babylóna na první [den] prvního měsíce a první [den] pátého měsíce přišel do Jeruzaléma, podle dobré ruky jeho Boha nad ním.+ 10  Ezra totiž připravil+ své srdce, aby se radil s Jehovovým zákonem+ a činil+ [jej] a aby vyučoval+ v Izraeli předpisu+ a právu.+ 11  A to je opis dopisu, který dal král Artaxerxes knězi Ezrovi, opisovači,+ opisovači slov Jehovových přikázání a jeho předpisů vzhledem k Izraeli: 12 * „Artaxerxes,+ král králů,+ knězi Ezrovi, opisovači zákona BOHA nebes:+ [Pokoj] ať je zdokonalen.+ A nyní 13  bylo mnou vydáno nařízení,+ že v mé říši+ každý z izraelského lidu a jejich kněží a Levitů, kdo je ochoten jít s tebou do Jeruzaléma, by měl jít.+ 14  Jelikož od krále a jeho sedmi rádců+ bylo posláno [nařízení] zkoumat+ ohledně Judy a Jeruzaléma v zákoně+ tvého Boha,+ který je v tvé ruce, 15  a přinést stříbro a zlato, které král a jeho rádci dobrovolně dali BOHU Izraele,+ jehož sídlo je v Jeruzalémě,+ 16  se vším stříbrem a zlatem, které najdeš v celé babylónské soudní oblasti, spolu s darem lidu+ a kněží, kteří dobrovolně dávají domu svého Boha,+ jenž je v Jeruzalémě; 17  nakoupíš tudíž za tyto peníze pohotově býky,+ berany,+ jehňata+ a jejich obilné oběti+ a jejich tekuté oběti+ a předložíš je na oltáři domu vašeho Boha,+ který je v Jeruzalémě.+ 18  A cokoli se bude zdát tobě a tvým bratrům dobré učinit s ostatním stříbrem a zlatem,+ [to] učiníte, podle vůle+ vašeho Boha.+ 19  A nádoby,+ které jsou ti dávány k službě domu tvého Boha, v plnosti vydej před Bohem v Jeruzalémě.+ 20  A ostatní potřeby domu tvého Boha, které ti přísluší dát, dáš z králova domu pokladů.+ 21  A mnou, králem Artaxerxem, bylo vydáno nařízení+ všem pokladníkům,+ kteří jsou za Řekou,+ že všechno, oč vás požádá kněz Ezra,+ opisovač zákona BOHA nebes, bude pohotově učiněno, 22  až do stovky talentů*+ stříbra a stovky měr kor*+ pšenice a stovky měr bat*+ vína+ a stovky měr bat oleje,+ a soli+ bez omezení. 23  Ať všechno, co je z nařízení+ BOHA nebes, je činěno s horlivostí+ pro dům BOHA nebes,+ aby nevznikla zloba proti králově říši a jeho synům.+ 24  A vám je dáváno na vědomí, pokud jde o kohokoli z kněží+ a Levitů,+ hudebníků,*+ vrátných,+ Netinim+ a dělníků tohoto Božího domu, že není dovoleno ukládat jim žádnou daň, tribut+ nebo mýtné.+ 25  A ty, Ezro, podle moudrosti+ tvého Boha, která je v tvé ruce, ustanov magistráty a soudce, aby trvale soudili všechen lid,+ který je za Řekou, ano všechny ty, kdo znají zákony tvého Boha; a kdokoli [je] nepoznal, [toho] budete poučovat.+ 26  A pokud jde o každého, kdo se nestane činitelem zákona tvého Boha+ a králova zákona, na tom ať je pohotově vykonán soud, buď k smrti,+ nebo k vypovězení,+ nebo k peněžní pokutě,+ nebo k uvěznění.“* 27  Požehnaný buď Jehova, BŮH našich praotců,+ který vložil takovou věc do srdce+ krále, aby zkrášlil+ Jehovův dům, který je v Jeruzalémě! 28  A poskytl mi milující laskavost*+ před králem a jeho rádci+ a pokud jde o všechna mocná králova knížata. A já, já jsem se posílil podle ruky+ Jehovy, mého Boha, nade mnou, a přistoupil jsem k tomu, abych z Izraele vybral představené, aby šli se mnou.

Poznámky

Dosl. „hlavního kněze“. Heb. hak·ko·henʹ ha·roʼšʹ; Vg „kněze od počátku“.
Druhá část knihy Ezra psaná v aramejštině začíná zde a končí v. 26. Viz 4:8 ppč.
Kor se rovnal 220 l.
Bat se rovnal 22 l. Viz Ez 45:11 ppč.
Nebo „zpěváků [doprovázených hudbou]“.
Druhá část knihy Ezra psaná v aram. končí zde. Viz v. 12 ppč.
Nebo „věrně oddanou lásku“.