Ezra 2:1–70

2  A to byli synové soudní oblasti,*+ kteří vyšli ze zajetí vyhnaného lidu,+ jež vzal babylónský král Nebukadnecar do vyhnanství+ v Babylóně a kteří se později vrátili+ do Jeruzaléma a Judy,+ každý do svého vlastního města;  ti, kteří přišli se Zerubbabelem,+ Ješuou,*+ Nehemjášem, Serajášem,*+ Reelajášem,* Mordekaiem, Bilšanem, Misparem,* Bigvaiem, Rechumem,* Baanahem. Počet mužů izraelského lidu:  synové Paroše,+ dva tisíce sto sedmdesát dva;  synové Šefatjáše,+ tři sta sedmdesát dva;  synové Aracha,+ sedm set sedmdesát pět;  synové Pachat-moaba*+ ze synů Ješuových [a] Joabových,+ dva tisíce osm set dvanáct;  synové Elama,+ tisíc dvě stě padesát čtyři;  synové Zattua,+ devět set čtyřicet pět;  synové Zakkaie,+ sedm set šedesát; 10  synové Baniho,*+ šest set čtyřicet dva; 11  synové Bebaie,+ šest set dvacet tři; 12  synové Azgada,+ tisíc dvě stě dvacet dva; 13  synové Adonikama,+ šest set šedesát šest; 14  synové Bigvaie,+ dva tisíce padesát šest; 15  synové Adina,+ čtyři sta padesát čtyři; 16  synové Atera,+ z Ezekjáše, devadesát osm; 17  synové Becaie,+ tři sta dvacet tři; 18  synové Jory,* sto dvanáct; 19  synové Chašuma,+ dvě stě dvacet tři; 20  synové Gibbara,*+ devadesát pět; 21  synové Betléma,+ sto dvacet tři; 22  muži z Netofy,+ padesát šest; 23  muži z Anatotu,+ sto dvacet osm; 24  synové Azmavetu,+ čtyřicet dva; 25  synové Kirjat-jearimu,+ Kefiry a Beerotu, sedm set čtyřicet tři; 26  synové Ramy+ a Geby,+ šest set dvacet jeden; 27  muži z Mikmaše,+ sto dvacet dva; 28  muži z Betelu+ a Aie,+ dvě stě dvacet tři; 29  synové Neba,*+ padesát dva; 30  synové Magbiše, sto padesát šest; 31  synové druhého Elama,+ tisíc dvě stě padesát čtyři; 32  synové Charima,+ tři sta dvacet; 33  synové Lodu,+ Chadidu+ a Ona,+ sedm set dvacet pět; 34  synové Jericha,+ tři sta čtyřicet pět; 35  synové Senaay,+ tři tisíce šest set třicet. 36  Kněží:+ synové Jedajáše+ z domu Ješuova,+ devět set sedmdesát tři; 37  synové Immera,+ tisíc padesát dva; 38  synové Pašchura,+ tisíc dvě stě čtyřicet sedm; 39  synové Charima,+ tisíc sedmnáct. 40  Levité:+ synové Ješuy+ a Kadmiela+ ze synů Hodavjáše,+ sedmdesát čtyři. 41  Zpěváci, synové Asafa,+ sto dvacet osm. 42  Synové strážců bran, synové Šalluma,+ synové Atera,+ synové Talmona,+ synové Akkuba,+ synové Chatity,+ synové Šobaie, všichni dohromady sto třicet devět. 43  Netinim:*+ synové Cichy, synové Chasufy, synové Tabbaota,+ 44  synové Kerose, synové Siahy, synové Padona,+ 45  synové Lebany, synové Chagaby, synové Akkuba, 46  synové Chagaba, synové Salmaie,+ synové Chanana, 47  synové Giddela, synové Gachara,+ synové Reajáše, 48  synové Recina,+ synové Nekody, synové Gazzama, 49  synové Uzzy, synové Paseacha,+ synové Besaie, 50  synové Asny, synové Meunim, synové Nefusim;+ 51  synové Bakbuka, synové Chakufy, synové Charchura,+ 52  synové Bacluta, synové Mechidy, synové Charši,+ 53  synové Barkose, synové Sisery, synové Temacha,+ 54  synové Neciacha, synové Chatify.+ 55  Synové Šalomounových sluhů:+ synové Sotaie, synové Sofereta, synové Perudy,+ 56  synové Jaalaha, synové Darkona, synové Giddela,+ 57  synové Šefatjáše, synové Chattila, synové Pokeret-haccebajima, synové Amiho.+ 58  Všech Netinim+ a synů Šalomounových sluhů bylo tři sta devadesát dva.+ 59  A to byli ti, kteří vyšli z Tel-melachu, Tel-charši, Kerubu, Addonu [a] Immeru, a prokázali se [jako] neschopní uvést dům svých otců a svůj původ,*+ zda jsou z Izraele: 60  synové Delajáše, synové Tobiáše, synové Nekody,+ šest set padesát dva. 61  A ze synů kněží:+ synové Chabajáše, synové Hakkoce,+ synové Barzillaie,+ který si vzal manželku z dcer Gileaďana Barzillaie+ a byl nazván jejich jménem. 62  To byli ti, kteří hledali svůj zápis, aby veřejně potvrdili svůj rodokmen, a nenašli se, takže byli jako znečištění vyloučeni z kněžství.+ 63  Tiršata*+ jim tudíž řekl, že nemohou jíst+ z nejsvětějších věcí, dokud nepovstane kněz s Urim+ a Tummim.* 64  Celého sboru* jako jedné skupiny+ bylo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát,+ 65  kromě jejich otroků a jejich otrokyň, jichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm; a měli dvě stě zpěváků+ a zpěvaček. 66  Jejich koní bylo sedm set třicet šest, jejich mulů dvě stě čtyřicet pět,+ 67  jejich velbloudů čtyři sta třicet pět, [jejich] oslů šest tisíc sedm set dvacet.+ 68  A jistí z hlav+ otcovských domů+ při příchodu k Jehovovu domu,+ který byl v Jeruzalémě,+ dali dobrovolné+ dary domu [pravého] Boha, aby způsobili, že bude stát na svém vlastním stanovišti.+ 69  Podle své síly dali zlato+ pro pracovní zásoby, šedesát jeden tisíc drachem,* a stříbro,+ pět tisíc min,* a sto kněžských rouch.+ 70  A kněží a Levité a někteří z lidu+ a zpěváci a strážci bran a Netinim se usídlili ve svých městech a celý Izrael ve svých městech.+

Poznámky

„Soudní oblasti.“ Lat. pro·vinʹci·ae.
„Ješuou.“ Heb. Je·šuʹaʽ; v Ag 1:1 a Ze 3:1 ‚Jozue‘; LXX ‚Jesus‘.
„Azarjáš“ v Ne 7:7.
„Raamjáš“ v Ne 7:7.
„Misperet“ v Ne 7:7.
„Nechum“ v Ne 7:7.
Znamená „místodržitel Moabu“.
„Binnuje“ v Ne 7:15.
„Charifa“ v Ne 7:24.
„Gibeonu“ v Ne 7:25.
„Druhého Neba“ v Ne 7:33.
„Netinim.“ Nebo „chrámoví otroci“. Dosl. „daní“. Heb. han·Nethi·nimʹ. Srovnej 4Mo 3:9 ppč.
Dosl. „své semeno“.
„Tiršata.“ Heb. hat·Tir·šaʹthaʼ, perský titul místodržitele soudní oblasti.
Viz 2Mo 28:30, ppč. „Tummim“.
„Celého sboru.“ Heb. kol-haq·qa·halʹ; řec. ek·kle·siʹa.
Drachma byla obvykle považována za rovnou perskému zlatému dareiku, který vážil 8,4 g. Nejde o drachmu z Řeckých písem.
Mina vážila 570 g. Nejde o minu z Řeckých písem.