Ezra 10:1–44

10  A jakmile se Ezra pomodlil+ a učinil vyznání,+ zatímco plakal a ležel+ [tváří k zemi] před domem+ [pravého] Boha, ti z Izraele se k němu sebrali, velmi velký sbor, muži a ženy a děti, neboť lid usedavě plakal.*  Pak Šekanjáš, syn Jechielův,+ ze synů Elama,+ odpověděl a řekl Ezrovi: „My — my jsme jednali nevěrně proti našemu Bohu, takže jsme dali obydlí cizozemským manželkám z národů země.+ Přesto nyní ohledně toho existuje pro Izrael naděje.+  A uzavřeme teď smlouvu+ s naším Bohem, že odstraníme+ všechny manželky a ty, kdo se z nich narodili, podle rady Jehovy* a těch, kdo se chvějí+ před přikázáním+ našeho Boha, aby to bylo vykonáno podle zákona.+  Vstaň, neboť ta záležitost přísluší tobě, a jsme s tebou. Buď silný a jednej.“  Na to Ezra vstal a nechal předáky kněží, Levity a celý Izrael přísahat,+ že budou činit podle tohoto slova. A tak přísahali.  Ezra nyní vstal z [místa] před domem [pravého] Boha a šel do jídelního sálu+ Jehochanana, syna Eljašibova. Ačkoli tam šel, nejedl chléb+ a nepil vodu, neboť truchlil+ nad nevěrností vyhnaného lidu.  Potom způsobili, že se provolalo po celém Judovi a Jeruzalémě, aby se všichni bývalí vyhnanci+ sebrali v Jeruzalémě;  a kdokoli by nepřišel+ do tří dnů podle rady knížat+ a starších mužů — všechno jeho zboží bude dáno pod klatbu,+ a on bude oddělen+ od sboru vyhnaného lidu.  Všichni muži z Judy a Benjamína se tedy sebrali v Jeruzalémě během tří dnů, totiž v devátém+ měsíci, dvacátý [den] měsíce, a všechen lid seděl na otevřeném místě domu [pravého] Boha a mrazilo je kvůli té záležitosti a kvůli dešťovým sprškám.+ 10  Posléze kněz Ezra vstal a řekl jim: „Sami jste jednali nevěrně v tom, že jste dali obydlí cizozemským manželkám,+ abyste tak přidali k provinilosti Izraele.+ 11  A nyní učiňte vyznání+ Jehovovi, BOHU svých praotců, a učiňte [podle] jeho zalíbení+ a oddělte se od národů země a od cizozemských manželek.“+ 12  Celý sbor na to odpověděl a řekl silným hlasem: „Přísluší nám činit přesně podle tvého slova.+ 13  Lidu je však mnoho a je období dešťových spršek, a není možné stát venku; a ten úkol nepotrvá den nebo dva, neboť jsme se v této záležitosti vzbouřili ve velké míře. 14  Nech proto, prosím, jednat naše knížata+ jako představitele za celý sbor; a pokud jde o všechny v našich městech, kteří dali obydlí cizozemským manželkám, ti ať přicházejí v ustanovené časy a spolu s nimi starší muži každého jednotlivého města a jeho soudci, dokud od sebe neobrátíme hořící hněv našeho Boha zpět kvůli této záležitosti.“ 15  (Avšak Jonatan, syn Asahelův, a Jachzejáš, syn Tikvův, povstali proti+ tomu,* a Levité Mešullam a Šabbetai,+ ti jim pomáhali.) 16  A bývalí vyhnanci*+ přistoupili k tomu, aby jednali tímto způsobem; a kněz Ezra [a] muži, kteří byli hlavami otců za svůj otcovský dům,+ ano ti všichni podle [svých] jmen, se nyní oddělili a začali zasedat první den desátého měsíce,+ aby se dotazovali v té záležitosti;+ 17  a postupně skončili se všemi muži, kteří dali obydlí cizozemským+ manželkám, do prvního dne prvního měsíce. 18  A našli se někteří z kněžských+ synů, kteří dali obydlí cizozemským manželkám; ze synů Ješuy,+ syna Jehocadakova,*+ a jeho bratrů Maasejáš a Eliezer a Jarib a Gedaljáš. 19  Ale podáním ruky* slíbili, že své manželky dají pryč, a protože jsou vinni,+ že by za jejich provinilost měl být [dán] beran+ ze stáda bravu.* 20  A z Immerových+ synů byli Chanani a Zebadjáš; 21  a z Charimových+ synů Maasejáš a Elijáš a Šemajáš a Jechiel a Uzzijáš; 22  a z Pašchurových synů+ Eljoenai, Maasejáš, Išmael, Netanel, Jozabad a Eleasa. 23  A z Levitů Jozabad a Šimei a Kelajáš (totiž Kelita), Petachjáš, Juda a Eliezer; 24  a ze zpěváků Eljašib; a ze strážců bran Šallum a Telem a Uri. 25  A z Izraele ze synů Parošových+ byli Ramjáš a Jizzijáš a Malkijáš a Mijamin a Eleazar a Malkijáš* a Benajáš; 26  a ze synů Elamových+ Mattanjáš, Zecharjáš a Jechiel+ a Abdi a Jeremot a Elijáš; 27  a ze synů Zattuových+ Eljoenai, Eljašib, Mattanjáš a Jeremot a Zabad a Aziza; 28  a ze synů Bebaiových+ Jehochanan, Chananjáš, Zabbai, Atlai; 29  a ze synů Baniho Mešullam; Malluk a Adajáš, Jašub a Šeal [a] Jeremot;* 30  a ze synů Pachat-moabových+ Adna a Kelal, Benajáš, Maasejáš, Mattanjáš, Becalel a Binnuj a Manasse; 31  a [ze] synů Charimových+ Eliezer, Jiššija, Malkijáš,+ Šemajáš, Šimeon, 32  Benjamín, Malluk [a] Šemarjáš; 33  ze synů Chašumových+ Mattenai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse [a] Šimei; 34  ze synů Baniho Maadai, Amram a Uel, 35  Benajáš, Bedejáš, Keluhi, 36  Vanjáš, Meremot, Eljašib, 37  Mattanjáš, Mattenai a Jaasu; 38  a ze synů Binnuje* Šimei 39  a Šelemjáš a Natan a Adajáš, 40  Maknadebai, Šašai, Šarai, 41  Azarel a Šelemjáš,* Šemarjáš, 42  Šallum, Amarjáš, Josef; 43  ze synů Neba Jeiel, Mattitjáš, Zabad, Zebina, Jaddai a Joel [a] Benajáš. 44  Ti všichni přijali cizozemské manželky,+ a přistoupili k tomu, aby poslali manželky pryč i se syny.*

Poznámky

Dosl. „plakal velkým pláčem“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Nebo „Zejména Jonatan, syn Asahelův, a Jachzejáš, syn Tikvův, byli těmi, kdo jednali jako zástupci ve prospěch toho [LXX „byli se mnou v této věci“]“.
Dosl. „synové Vyhnanství“.
Dosl. „Jocadakova“. Viz 3:2, ppč. „Jehocadakův“.
Dosl. „dali svou ruku“.
„A jejich obětí za vinu byl beran ze stáda za jejich provinilost“, na základě opravy.
„Chašabjáš“, LXX.
„A Ramot“, MmarginVg.
„A ze synů Binnuje“, na základě opravy v M; LXX „a synové Binnuje“; MVg „a Bani a Binnuj“.
„A Šelemjáš.“ Heb. weŠe·lem·jaʹhu.
„A přistoupili k tomu, aby poslali manželky pryč i se syny“, v souladu s LXX (1. Esdras 9:36); M možná „a z nich byly manželky a přivedly [na svět] syny“.