Ezekiel 8:1–18

8  A stalo se v šestém roce, v šestém [měsíci], pátý den měsíce, že jsem seděl ve svém domě a přede mnou seděli judští starší muži,*+ když tam na mne dolehla ruka Svrchovaného Pána Jehovy.+  A začal jsem vidět, a pohleďme, podoba připomínající vzhled ohně;+ od vzhledu jeho boků až dolů byl oheň+ a od jeho boků až nahoru bylo něco, co vypadalo jako zář, jako žhnutí élektra.*+  Potom napřáhl [to, co] znázorňovalo ruku,+ a vzal mě za chomáč vlasů mé hlavy a duch*+ mě nesl mezi zemí a nebesy a v Božích viděních mě uvedl do Jeruzaléma,+ ke vchodu do vnitřní brány,+ která je obrácena k severu, kde je bydliště symbolu žárlivosti, který podněcuje k žárlivosti.+  A pohleďme, byla tam sláva BOHA* Izraele,+ podobná zjevu, který jsem viděl v údolní pláni.  A přistoupil k tomu, aby mi řekl: „Synu člověka, pozvedni, prosím, oči směrem k severu.“ Pozvedl jsem tedy oči směrem k severu, a pohleďme, severně od brány oltáře byl na vstupní cestě tento symbol* žárlivosti.*+  A přikročil k tomu, aby mi řekl: „Synu člověka, vidíš, jaké veliké odporné věci dělají,+ věci, které tu dělá izraelský dům, [abych se] vzdálil od své svatyně?+ A ještě znovu uvidíš veliké odporné věci.“  Vzal mě tedy ke vchodu do nádvoří a začal jsem vidět, a pohleďme, nějaký otvor ve stěně.  Nyní mi řekl: „Synu člověka, provrtej, prosím, stěnu.“+ A postupně jsem provrtal stěnu, a pohleďme, byl tam nějaký vchod.  A dále mi řekl: „Vejdi a podívej se na ty špatné odporné věci, které tu dělají.“+ 10  Vešel jsem tedy a začal jsem vidět, a pohleďme, bylo tam kdejaké znázornění+ lezoucích tvorů a hnusných zvířat+ a všechny hnojné modly izraelského domu.+ Všude kolem dokola po stěně bylo vyřezávání. 11  A sedmdesát mužů*+ ze starších izraelského domu, mezi nimiž stál Jaazanjáš,* syn Šafanův,+ stálo před nimi, každý se svou kadidelnicí v ruce, a vůně oblaku kadidla stoupala.+ 12  A přistoupil k tomu, aby mi řekl: „Viděl jsi, synu člověka, co dělají starší izraelského domu ve tmě,+ každý z nich ve vnitřních místnostech svého vystaveného předmětu? Říkají totiž: ‚Jehova nás nevidí.*+ Jehova opustil zemi.‘“* 13  A pokračoval a řekl mi: „Ještě znovu uvidíš veliké odporné věci, které dělají.“+ 14  Vzal mě tedy ke vchodu do brány Jehovova domu, která je k severu, a pohleďme, seděly tam ženy plačící nad [bohem] Tammuzem.* 15  A dále mi řekl: „Viděl jsi [to], synu člověka? Ještě znovu uvidíš veliké odporné věci,+ horší než tyto.“ 16  Vzal mě tedy na vnitřní nádvoří Jehovova domu,+ a pohleďme, u vchodu do Jehovova chrámu, mezi síní a oltářem,+ bylo asi dvacet pět mužů*+ zády k Jehovovu chrámu*+ a obličejem k východu, a klaněli se k východu, k slunci.+ 17  A přikročil k tomu, aby mi řekl: „Viděl jsi [to], synu člověka? Je to pro judský dům tak lehká věc činit odporné věci, které zde činili, že musejí naplnit zemi* násilím+ a že by mne měli znovu urážet? A hle, strkají k mému nosu* letorost.* 18  A sám také budu jednat ve vzteku.+ Mé oko nebude litovat ani nepocítím soucit.+ A jistě mi budou silným hlasem volat do uší, ale neuslyším je.“+

Poznámky

Nebo „starší“.
Viz 1:4, ppč. „élektru“.
„Duch.“ Heb. ruʹach; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tus. Srovnej 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
„Boha.“ Heb. ʼElo·héʹ, mn. č.
„Brány oltáře byl ... tento symbol [heb. seʹmel, „zpodobení“]“, M; na základě opravy v M v souladu s LXXSy „brány směrem k východu slunce...“; na základě malé změny ve značení samohlásek v M „brány byl oltář tohoto symbolu“.
„Tento ... žárlivosti.“ Heb. haq·qin·ʼahʹ haz·zehʹ. Viz 2Mo 34:14 ppč.
„Mužů.“ Heb. ʼiš.
„Jaazanjáš.“ Heb. weJa·ʼazan·jaʹhu, znamená „Jehova dopřál sluchu“.
Nebo „Žádný Jehova nás nevidí“.
Heb. ha·ʼaʹrec.
„[Bohem] Tammuzem.“ Heb. hat·Tam·muzʹ; řec. ton Tham·mouzʹ; lat. A·doʹni·dem, „Adonidem“.
„Mužů.“ Heb. ʼiš.
Viz 41:1, ppč. „chrámu“.
Heb. ha·ʼaʹrec.
„Mému nosu“ v původním heb. textu; M „svému nosu“. Jedna z osmnácti oprav od soferim, aby byla odstraněna zdánlivě zlehčující zmínka o Jehovovi. Viz dodatek 2B.
Nebo „větev (ratolest)“. Heb. haz·zemó·rahʹ; bezpochyby používaná při modloslužbě. Je možné, že představuje mužský pohlavní orgán.