Ezekiel 48:1–35

48  „A to jsou jména kmenů. Od nejzazšího severního konce na straně při chetlonské cestě+ ke vstupu do Chamatu,+ Chacar-enan,+ hranice Damašku na severu na chamatské straně; a bude to mít pomezí východní [a] západní, jeden [díl] Danovi.+  A na Danově hranici od východního pomezí k západnímu pomezí jeden Ašerovi.+  A na Ašerově hranici od východního pomezí až k západnímu pomezí jeden Naftalimu.+  A na hranici Naftaliho od východního pomezí až k západnímu pomezí jeden Manassemu.+  A na Manasseho hranici od východního pomezí k západnímu pomezí jeden Efrajimovi.+  A na Efrajimově hranici od východního pomezí až k západnímu pomezí jeden Rubenovi.+  A na Rubenově hranici od východního pomezí k západnímu pomezí jeden Judovi.+  A na Judově hranici od východního pomezí k západnímu pomezí by se měl prokázat být příspěvek, kterým byste měli přispět, o šířce dvaceti pěti tisíc [loket]+ a délce podle jednoho z podílů od východního pomezí k západnímu pomezí. A uprostřed něho se prokáže být svatyně.*+  Pokud jde o příspěvek, kterým byste měli přispět Jehovovi, délka bude dvacet pět tisíc [loket] a šířka deset tisíc. 10  A pokud jde o ně, měl by se tu prokázat být svatý příspěvek pro kněze,+ dvacet pět tisíc [loket] k severu a k západu šířka deset tisíc a k východu šířka deset tisíc a k jihu délka dvacet pět tisíc. A uprostřed něho se prokáže být Jehovova svatyně.*+ 11  Bude pro kněze, [pro] ty, kteří jsou posvěcení z Cadokových synů,+ kteří se starali o závazek vůči mně, kteří nezbloudili, když zbloudili izraelští synové, právě jak zbloudili Levité.+ 12  A obdrží příspěvek z příspěvku země jako něco nejsvětějšího, na hranici Levitů.+ 13  A Levité by měli mít hned vedle území kněží dvacet pět tisíc [loket] na délku a na šířku deset tisíc;+ celá délka bude dvacet pět tisíc a šířka bude deset tisíc.+ 14  A nic by z ní neměli prodat ani by se nemělo vyměňovat ani by někdo neměl způsobit, že [od nich] nejvybranější země odejde; vždyť je to něco svatého Jehovovi.+ 15  Pokud jde o těch pět tisíc [loket], které zbývají na šířku podél dvaceti pěti tisíc, to je něco neposvátného pro město,+ pro bydliště a pro pastvinu. A uprostřed toho bude město.+ 16  A to jsou míry [města]:* severní pomezí čtyři tisíce pět set [loket] a jižní pomezí čtyři tisíce pět set a východní pomezí čtyři tisíce pět set a západní pomezí čtyři tisíce pět set. 17  A město obdrží pastvinu,+ k severu dvě stě padesát [loket] a k jihu dvě stě padesát a k východu dvě stě padesát a k západu dvě stě padesát. 18  A co přebývá do délky, bude přesně jako svatý příspěvek,+ deset tisíc [loket] k východu a deset tisíc k západu; a prokáže se to být přesně jako svatý příspěvek a výtěžek odtud bude jako chléb pro ty, kteří slouží městu.+ 19  A budou to obdělávat ze všech izraelských kmenů ti, kteří slouží městu.+ 20  Celý příspěvek je dvacet pět tisíc [loket] na dvacet pět tisíc. Měli byste přispět čtvercovou částí jako svatým příspěvkem s vlastnictvím města. 21  A co zbývá, bude patřit náčelníkovi,+ na této straně a na oné straně svatého příspěvku a vlastnictví města,+ podél dvaceti pěti tisíc [loket] příspěvku k východní hranici; a na západě podél těch dvaceti pěti tisíc [loket] k západní hranici.+ Přesně jako podíly [to bude] pro náčelníka. A uprostřed toho se prokáže být svatý příspěvek a svatyně* Domu.* 22  A pokud jde o vlastnictví Levitů a vlastnictví města, mělo by se prokázat být uvnitř mezi tím, co patří náčelníkovi. Mezi Judovou+ a Benjamínovou hranicí by to mělo připadnout náčelníkovi. 23  A pokud jde o ostatní kmeny, od východního pomezí k západnímu pomezí jeden [díl] Benjamínovi.+ 24  A u Benjamínovy hranice od východního pomezí k západnímu pomezí jeden Simeonovi.+ 25  A u Simeonovy hranice od východního pomezí k západnímu pomezí jeden Isacharovi.+ 26  A u Isacharovy hranice od východního pomezí k západnímu pomezí jeden Zebulonovi.+ 27  A u Zebulonovy hranice od východního pomezí k západnímu pomezí jeden Gadovi.+ 28  A u Gadovy hranice to bude k jižnímu* pomezí na jih;* a hranice bude od Tamaru+ k vodám Meribat-kadeš,+ k říčnímu údolí,+ až k Velkému moři.+ 29  To bude země, kterou byste měli nechat [losem] připadnout jako dědictví izraelským kmenům,+ a to budou jejich podíly,“+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy. 30  „A to budou východy z města: na severním pomezí bude míra čtyři tisíce pět set [loket].+ 31  A brány města budou podle jmen izraelských kmenů, tři brány budou na severu, jedna brána Rubenova; jedna brána Judova; jedna brána Leviho. 32  A na východním pomezí bude čtyři tisíce pět set [loket] a tři brány, totiž jedna brána Josefova; jedna brána Benjamínova; jedna brána Danova. 33  A jižní pomezí bude [mít] míru čtyři tisíce pět set [loket] s třemi branami, jednou branou Simeonovou; jednou branou Isacharovou; jednou branou Zebulonovou. 34  Západní pomezí bude čtyři tisíce pět set [loket] a budou tam tři brány, jedna brána Gadova; jedna brána Ašerova; jedna brána Naftaliho. 35  Kolem dokola [to bude] osmnáct tisíc [loket]; a jméno města bude od [toho] dne: Jehova sám je tam.“*+

Poznámky

Svatyně.“ Heb. ham·miq·dašʹ; řec. to haʹgi·on; lat. sanc·tu·aʹri·um.
„Jehovova svatyně.“ Heb. miq·daš-Jehwahʹ; lat. sanc·tu·aʹri·um Doʹmi·ni; LXX „hora svatých věcí“.
Dosl. „jeho“, v heb. ž. r., vztahuje se na „město“, v heb. ž. r.
„A svatyně.“ Heb. u·miq·dašʹ; řec. ha·giʹa·sma; lat. sanc·tu·aʹri·um.
Domu“, M(heb. hab·baʹjith)TLXXSy; lat. temʹpli.
„Jižnímu.“ Heb. neʹghev.
„Na jih.“ Heb. té·maʹnah.
„Jehova sám je tam.“ Nebo „Jehova-Šammah“. Heb. Jehwahʹ Šamʹmah; LXXAVg „Jehova [je] tam“.