Ezekiel 47:1–23

47  A pozvolna mě přivedl zpět ke vchodu do Domu,+ a pohleďme, zpod prahu Domu vycházela k východu+ voda,+ neboť průčelí Domu bylo k východu. A voda vytékala zespoda, z pravé strany Domu, jižně od oltáře.  A postupně mě vyvedl cestou severní brány+ a vzal mě kolem vnější cestou k vnější bráně, která je obrácena směrem k východu,+ a pohleďme, z pravé strany se řinula voda.+  Když ten muž* vyšel na východ s měřicím provazcem v ruce,+ také přistoupil k tomu, aby odměřil tisíc loket a aby mě přiměl projít vodou — vodou [až] po kotníky. *  A dále odměřil tisíc, a pak mě přiměl projít vodou — vodou [až] po kolena. A dále odměřil tisíc, a nyní mě přiměl projít — vodou [až] k bokům.  A dále odměřil tisíc. Byla to bystřina, kterou jsem nebyl schopen projít, neboť voda vystoupila vysoko, voda, [ve které se dalo] plavat, bystřina, kterou se nedalo projít.  Na to mi řekl: „Viděl jsi [to], synu člověka?“ Pak mě nechal kráčet a nechal mě, abych se vrátil* [na] břeh bystřiny.  Když jsem se vrátil, tu pohleďme, na břehu bystřiny bylo velmi mnoho stromů na té straně i na oné straně.+  A přikročil k tomu, aby mi řekl: „Tato voda teče do východního kraje a proteče dolů Arabou.*+ A dospěje k moři.+ Protože je vyvedena do moře,+ [jeho] voda* se také opravdu uzdraví.  A stane se, že na každém místě, kam se dostane ta dvojnásobná bystřina,* každá živá duše,* která se hemží,+ získá život.* A stane se, že tam bude velmi mnoho ryb, protože tam jistě přijde tato voda a [mořská voda] se uzdraví,+ a kam přijde ta bystřina, [tam] bude všechno žít. 10  A stane se, že podél ní budou skutečně stát rybáři, od En-gedi+ až po En-eglajim. Bude tam místo pro sušení vlečných sítí. Jejich ryb se prokáže být velmi mnoho podle jejich druhů,* jako ryb Velkého moře.*+ 11  Jsou tam jeho mokřiny a močály a [ty] se neuzdraví.+ Jistě budou vydány soli.+ 12  A podél bystřiny, po jejím břehu, na této i na oné straně, vzejdou všechny druhy stromů k jídlu.+ Jejich listí neuschne+ ani jejich plody se nespotřebují.+ Ve svých měsících ponesou nové ovoce, protože voda pro ně — vychází přímo ze svatyně.*+ A jejich plody se prokážou být k jídlu a jejich listí k uzdravování.“+ 13  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „To je území, které si určíte za dědictví jako zemi pro dvanáct izraelských kmenů, se dvěma kusy pole Josefovi.+ 14  A zdědíte ji, každý stejně jako jeho bratr, [zemi], o níž jsem pozvedl ruku [v přísaze],+ že ji dám vašim praotcům;+ a tato země vám připadne [losem] jako dědictví.+ 15  A to je hranice země na severní straně, od Velkého moře cestou k Chetlonu,+ když se přijde k Cedadu,+ 16  Chamatu,+ Berotě,+ Sibrajimu, který je mezi hranicí Damašku+ a hranicí Chamatu; [k] Chacer-hattikonu, který je směrem k hranici Chavranu.+ 17  A hranicí od moře se prokáže být Chacar-enon,*+ hranice Damašku na severu — severně, a hranice Chamatu.+ To je severní strana. 18  A východní strana je od [místa] mezi Chavranem+ a Damaškem+ a mezi Gileadem+ a izraelskou zemí; měli byste změřit Jordán*+ od hranice k východnímu moři. To je východní strana. 19  A jižní* strana je na jihu* od Tamaru+ k vodám Meribat-kadeš,+ říčnímu údolí+ k Velkému moři. To je strana k jihu, směrem k Negebu.* 20  A západní stranou je Velké moře od hranice přímo dopředu ke vstupu do Chamatu.*+ To je západní strana.“ 21  „A tu zemi rozdělíte na podíly sobě, dvanácti izraelským kmenům. 22  A stane se, že ji přidělíte jako dědictví sobě+ a cizím usedlíkům, kteří přebývají jako [někdo] cizí ve vašem středu,+ kteří se uprostřed vás stali otci synů. A stanou se vám jako rodáci mezi izraelskými syny. S vámi jim [losem] připadne dědictví uprostřed izraelských kmenů.+ 23  A stane se, že v kmeni, u něhož se cizí usedlík usadil jako [někdo] cizí, tam byste mu měli dát jeho dědictví,“ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.

Poznámky

„Ten muž.“ Heb. ha·ʼišʹ.
Dosl. „vodou kotníků“.
„Nechal mě, abych se vrátil“, MTVg; Sy „nechal mě, abych se posadil“; LXX vynechává.
Nebo „pouštní plání“. Viz 5Mo 1:1, ppč. „pláních“.
„Do zapáchajících vod, a vody“, Sy.
Dosl. „dvě bystřiny“, M; TSy „vody bystřiny“; LXX „řeka“; Vg „bystřina“.
„Živá duše.“ Heb. neʹfeš chai·jahʹ; řec. psy·cheʹ ton zoiʹon; lat. aʹni·ma viʹvens. Viz 1Mo 2:7, ppč. „duší“; dodatek 4A.
Nebo „ožije; bude žít“. Heb. jich·jehʹ.
„Podle jejich druhů.“ Heb. lemi·nahʹ; lat. speʹci·es.
Tj. Středozemního moře.
Svatyně.“ Heb. ham·miq·dašʹ.
„Chacar-enon“, M; LXX „nádvoří Ainan“.
Možná paralelně s řekou Jordán.
„Jižní.“ Heb. neʹghev.
Nebo „na jih“. Heb. té·maʹnah.
Nebo „jihu“. Vztahuje se na jižní část Zaslíbené země. Viz 1Mo 12:9 ppč.
„Ke vstupu do Chamatu.“ Možná „Lebo-Chamat“. Heb. levóʼʹ Chamathʹ. Viz Joz 13:5, ppč. „Chamatu“; KB, s. 470, pod לבא (La·voʼʹ).