Ezekiel 46:1–24

46  „Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Pokud jde o bránu vnitřního nádvoří, která je obrácena k východu,+ měla by zůstávat zavřená+ po šest pracovních dnů+ a v sabatní den by se měla otevřít a v den novoluní by se měla otevřít.+  A náčelník vejde cestou síně brány+ zvenčí a postaví se u dveřního sloupku brány;+ a kněží dají jeho celou zápalnou oběť a jeho oběti společenství, a on se pokloní na prahu brány+ a vyjde, ale brána by se neměla zavírat až do večera.  A lid země* se bude u vchodu do té brány o sabatech a o novoluních klanět před Jehovou.+  A celá zápalná oběť, kterou by měl náčelník předložit Jehovovi v sabatní den, by měla být šest zdravých beránků a zdravý beran;+  a jako obilnou oběť jedno efa na berana,+ a na beránky obilnou oběť, jakou je schopen dát,*+ a pokud jde o olej, jeden hin na efa.+  A v den novoluní+ by [to] měl být mladý býk, syn stáda, zdravý, a šest beránků a beran; měli by se prokázat být zdraví.+  A jako obilnou oběť by měl dát jedno efa na mladého býka a jedno efa na berana a na beránky podle toho, co je schopen si dovolit;* a pokud jde o olej, jeden hin na efa.+  A když náčelník+ vchází, měl by vejít cestou síně brány a tou cestou by měl vyjít.+  A když bude vcházet lid země ve svátečních obdobích před Jehovu,+ ten, kdo vchází cestou severní brány,+ aby se poklonil, by měl vyjít cestou jižní brány;+ a ten, kdo vchází cestou jižní brány, by měl vyjít cestou brány k severu. Nikdo by neměl jít zpátky cestou brány, kterou vešel, neboť by měl* vycházet přímo před sebe. 10  A pokud jde o náčelníka v jejich středu, když vejdou, měl by vejít; a když vyjdou, měl* by vyjít.+ 11  A o svátcích+ a ve svátečních obdobích by se obilná oběť měla prokázat být jedno efa na mladého býka a jedno efa na berana, a na beránky, kolik je schopen dát;* a pokud jde o olej, jeden hin na efa.+ 12  A v případě, že by náčelník opatřil jako dobrovolný obětní dar celou zápalnou oběť,+ nebo oběti společenství jako dobrovolný obětní dar Jehovovi, otevřou mu také bránu, která je obrácena k východu,+ a on opatří celou svou zápalnou oběť a své oběti společenství, právě jak to dělá v sabatní den.+ A vyjde, a když vyjde, bránu zavřou.+ 13  A denně bys měl* opatřovat jako celou zápalnou oběť Jehovovi zdravého beránka v jeho prvním roce.*+ Měl bys* jej opatřovat ráno co ráno. 14  A jako obilnou oběť bys měl* k němu ráno co ráno opatřit šestinu efa, a pokud jde o olej, třetinu hinu k pokropení jemné mouky.+ Obilná oběť Jehovovi je ustanovení trvající na neurčito, neustále. 15  A budou opatřovat beránka a obilnou oběť a olej ráno co ráno jako stálou* celou zápalnou oběť.‘ 16  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚V případě, že by dal náčelník každému* ze svých synů dar jako jeho dědictví, stane se to majetkem jeho synů. Je to jejich dědičné vlastnictví. 17  A v případě, že by dal ze svého dědictví dar jednomu ze* svých sluhů,* také bude jeho až do roku svobody;*+ a vrátí se k náčelníkovi. Jen jeho dědictví — pokud jde o jeho syny* — bude nadále patřit jim samotným. 18  A náčelník by neměl brát nic z dědictví lidu tak, aby je vypudil z jejich vlastnictví.+ Měl by dát svým synům dědictví ze svého vlastnictví, aby můj lid nebyl rozptýlen, každý od svého vlastnictví.‘“+ 19  A přistoupil k tomu, aby mě uvedl vstupní cestou,+ která byla po straně brány, ke svatým jídelnám, těm, které patřily kněžím [a] byly obráceny k severu,+ a pohleďme, bylo tam místo na obou zadních stranách* k západu. 20  A přistoupil k tomu, aby mi řekl: „To je místo, kde budou kněží vařit+ oběť za vinu a oběť za hřích+ [a] kde budou péci obilnou oběť,+ aby nic nevynášeli na vnější nádvoří, a neposvěcovali tak lid.“+ 21  A přistoupil k tomu, aby mě vyvedl na vnější nádvoří a přiměl mě projít ke čtyřem rohovým podpěrám nádvoří, a pohleďme, u [této] rohové podpěry nádvoří bylo jedno nádvoří [a] jedno nádvoří u [oné] rohové podpěry nádvoří. 22  U čtyř rohových podpěr nádvoří byla malá nádvoří, čtyřicet [loket] na délku a třicet na šířku. Všechna čtyři s rohovými konstrukcemi* měla stejnou míru. 23  A okolo nich byla řada, okolo všech čtyř, a pod řadami byla kolem dokola udělána místa na vaření.+ 24  Potom mi řekl: „To jsou domy těch, kdo vaří, kde služebníci Domu vaří oběť lidu.“+

Poznámky

Dosl. „jako dar své ruky“.
Dosl. „co jeho ruka může získat (dosáhnout)“. Viz 3Mo 5:7, ppč. „dovolit“.
„Měl“, MmarginTLXXSyVg a více než 100 heb. rkp.; M „měli“.
„Měl“, TLXXSyVg a 37 heb. rkp.; M „měli“.
Viz v. 5 ppč.
„Bys měl“, MT; LXXSyVg a některé heb. rkp. „by měl“.
Dosl. „beránka, syna jeho roku“. Viz 3Mo 12:6; 14:10.
„Měl bys“, MT; LXXVg „Měl by“.
„Bys měl“, MT; LXXSyVg a dva heb. rkp. „by měl“.
Nebo „nepřetržitou“. Heb. ta·midhʹ. Srovnej Da 8:11 ppč.
Dosl. „muži“. Heb. leʼišʹ.
Jednomu ze.“ Heb. leʼa·chadhʹ.
Nebo „ze svých otroků.“ Heb. me·ʽava·dhavʹ.
Nebo „propuštění“. Viz Jer 34:8, 15, 17.
„Dědictví jeho synů“, LXXSy.
„Na obou zadních stranách“, Mmargin; M „v nich vzadu“.
„S rohovými konstrukcemi.“ Heb. mehuq·ca·ʽóthʹ; LXXSyVg vynechávají. V M je toto slovo označeno mimořádnými body od soferim, což je znamením, že je nepravé a má proto být vynecháno. Viz dodatek 2A.