Ezekiel 43:1–27

43  Potom mě přiměl, abych šel k bráně, k bráně, která je obrácena směrem k východu.+  A pohleďme, sláva+ BOHA Izraele* přicházela směrem od východu+ a jeho hlas byl jako hlas ohromných vod;+ a země zářila jeho slávou.+  A vypadalo to jako vidění, které jsem viděl [předtím],+ vidění, které jsem viděl, když jsem přišel* zničit město;+ a byly zjevy,* jež byly podobné zjevu,* který jsem viděl u řeky Kebar,+ a padl jsem na tvář.  A Jehovova sláva+ vešla do Domu cestou brány, jejíž průčelí bylo směrem k východu.+  A nějaký duch* přistoupil k tomu, aby mě pozvedl+ a přivedl mě do vnitřního nádvoří, a pohleďme, Dům se [již] naplnil Jehovovou slávou.*+  A začal jsem slyšet, jak ke mně někdo z Domu mluví,+ a [ten] muž* se postavil vedle mne.+  A On přikročil k tomu, aby mi řekl: „Synu člověka,* [to je]* místo mého trůnu+ a místo chodidel mých nohou,+ kde budu přebývat uprostřed izraelských synů na neurčitý čas;+ a oni, izraelský dům, již nikdy neposkvrní mé svaté jméno,+ oni a jejich králové,+ svým smilstvem a mrtvolami+ svých králů při jejich smrti,*  tím, že by kladli svůj práh k mému prahu a svůj dveřní sloupek vedle mého dveřního sloupku, se stěnou mezi mnou a sebou.+ A poskvrnili mé svaté jméno svými odpornými věcmi, které dělali,+ takže jsem je ve svém hněvu hubil.+  Ať nyní ode mne daleko vzdálí své smilstvo+ a mrtvoly svých králů,+ a jistě budu uprostřed nich přebývat na neurčitý čas.+ 10  Pokud jde o tebe, synu člověka, ty informuj izraelský dům o tom Domě,+ aby se cítili pokořeni pro svá provinění,+ a oni změří vzor. 11  A jestliže se opravdu budou cítit pokořeni kvůli všemu, co činili, ty jim dej poznat půdorys Domu+ a jeho uspořádání, a jeho východy a vstupní cesty, a všechny jeho půdorysy a všechny jeho zvláštnosti, a všechny jeho půdorysy a všechny jeho zákony, a napiš [to] před jejich očima, aby pozorovali celý jeho půdorys a všechny jeho zvláštnosti a opravdu je provedli.+ 12  To je zákon Domu. Na vrcholku hory je celé jeho území všude kolem něčím nejsvětějším.+ Pohleď, to je zákon Domu. 13  A to jsou míry oltáře v loktech,+ přičemž loket je loket a šířka dlaně.*+ A [jeho] spodek* je loket. A loket je šířka. A jeho okraj je na jeho lemu jedna píď kolem dokola. A to je spodek oltáře. 14  A od spodku na podlaze k dolní obrubní římse jsou dva lokte a šířka je jeden loket. A od malé obrubní římsy k velké obrubní římse jsou čtyři lokte a [její] šířka je jeden loket. 15  A oltářní ohniště je čtyři lokte a z oltářního ohniště a nahoru jsou čtyři rohy.+ 16  A oltářní ohniště je dlouhé dvanáct [loket], o šířce dvanáct [loket],+ ze čtyř stran do čtverce.+ 17  A obrubní římsa na jeho čtyřech stranách je dlouhá čtrnáct [loket], o šířce čtrnáct [loket]; a okraj, který ji obklopuje, je půl lokte a jeho spodek je kolem dokola loket. A jeho* schody jsou obráceny k východu.“ 18  A přistoupil k tomu, aby mi řekl: „Synu člověka, tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚To jsou ustanovení oltáře v den, kdy bude udělán, aby se na něm obětovaly celé zápalné oběti+ a kropil se krví.‘+ 19  ‚A levitským kněžím,+ kteří jsou z Cadokova potomstva,*+ těm, kteří se ke mně přibližují,‘+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚aby mi sloužili, dáš mladého býka, syna stáda, jako oběť za hřích.+ 20  A vezmeš trochu jeho krve a dáš [ji] na jeho čtyři rohy a na čtyři nároží obrubní římsy a na okraj kolem dokola a očistíš jej od hříchu+ a vykonáš za něj smíření.+ 21  A vezmeš toho mladého býka, oběť za hřích, a někdo ho spálí na ustanoveném místě Domu vně svatyně.+ 22  A druhý den přivedeš kozla, zdravého, jako oběť za hřích; a budou očišťovat oltář od hříchu stejně, jako [jej] očišťovali od hříchu mladým býkem.‘ 23  ‚Až ukončíš očišťování od hříchu, přivedeš mladého býka, syna stáda, zdravého, a berana ze stáda bravu, zdravého. 24  A přivedeš je před Jehovu a kněží na ně nasypou sůl a budou je obětovat jako celou zápalnou oběť Jehovovi.+ 25  Sedm dní budeš na den dávat kozla jako oběť za hřích;+ a oni budou dávat mladého býka, syna stáda, a berana ze stáda bravu, dokonalé. 26  Sedm dní budou vykonávat smíření+ za oltář a očistí jej a zasvětí jej.* 27  A vyplní ty dny. A osmý den+ a nadále se stane, že kněží budou na oltář dávat vaše celé zápalné oběti a vaše oběti společenství; a jistě ve vás najdu zalíbení,‘+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“

Poznámky

„Sláva Boha Izraele.“ Heb. kevódhʹ ʼElo·héʹ Jis·ra·ʼelʹ.
„Když jsem přišel“, M; ThVg a šest heb. rkp. „když přišel“; T „když jsem prorokoval, abych [město] přiměl zchřadnout“.
„Byly zjevy“, M; LXX „vidění dvoukolého vozu, které jsem viděl, (bylo)“.
Nebo „vidění“.
„Nějaký duch.“ Heb. ruʹach; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tus.
Nebo „Jehovova sláva naplnila Dům“.
„A [ten] muž.“ Heb. weʼišʹ.
Nebo „pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.
„To je“, T; LXX „viděl jsi“; v M však je uvedena pouze částice, která ukazuje, že následující slovo je ve čtvrtém pádu.
„Při jejich smrti“, TTh a asi 20 heb. rkp. a vyd.; M „na jejich vysokých místech“; LXX „ve svém středu“.
Viz 40:5, ppč. „šířku dlaně“.
Nebo „kanálek pro krev“; nebo „tvarování“.
„Jeho“, m. r., vztahuje se na oltář.
Dosl. „semene“.
Dosl. „naplní jeho ruku“. Srovnej 2Pa 13:9, ppč. „mocí“.