Ezekiel 38:1–23

38  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo:  „Synu člověka,+ zaměř svůj obličej proti Gogovi [ze] země Magog,*+ hlavnímu náčelníkovi* Mešeka+ a Tubala,+ a prorokuj proti němu.  A řekneš: ‚Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Hle, jsem proti tobě, Gogu, hlavní náčelníku Mešeka a Tubala.  A jistě tě otočím a vložím ti do čelistí háky+ a vyvedu tě s celou tvou vojenskou silou,+ koně a jezdce na koních, všechny oblečené s dokonalým vkusem,+ početný sbor, s velkým štítem a malým kulatým štítem, všechny zacházející s meči;+  Persii,+ Etiopii*+ a Put+ spolu s nimi, všechny s malým kulatým štítem a přilbou;  Gomera+ a všechny jeho tlupy, dům Togarmy+ [z] nejodlehlejších severních končin a všechny jeho tlupy, mnoho národů s tebou.+  Přichystej se a učiň přípravu, ty s celým svým sborem,+ s těmi, kdo se shromáždili na tvé straně, a ty se staneš jejich stráží.  Po mnoha dnech se ti dostane pozornosti. V konečné části let přijdeš do země+ [lidu], jenž byl přiveden zpět od meče, sebrán z mnoha národů,+ na izraelské hory, které se prokázaly být neustále zpustošeným místem; ano [do země],* která byla zrozena z národů, [v níž] všichni bydleli v bezpečí.+  A zcela jistě přijdeš. Vejdeš jako bouře.+ Staneš se podobným oblakům, abys pokryl zemi+ ty a s tebou všechny tvé tlupy a mnoho národů.“‘ 10  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚A v ten den se jistě stane, že ti v srdci vyvstanou věci,+ a jistě vymyslíš škodící úkladný plán;+ 11  a řekneš: „Vyjdu proti zemi otevřené venkovské krajiny.+ Přijdu na ty, kdo nejsou nijak rušeni, kdo bydlí v bezpečí, kdo všichni bydlí beze zdi+ a nemají ani závoru a dveře.“ 12  Bude to, aby se získala velká kořist+ a velmi se drancovalo, abys obrátil svou ruku zpět na místa zpustošená [a] znovu obydlená,+ a na lid shromážděný z národů,+ [ten], který hromadí jmění a majetek,+ [ty], kdo bydlí ve středu*+ země. 13  Šeba+ a Dedan+ a kupci z Taršiše+ a všichni jeho mladí lvi s hřívou+ — řeknou ti: „Přicházíš, abys získal velkou kořist? Shromáždil jsi svůj sbor k velkému drancování, abys odnesl stříbro a zlato, abys vzal jmění a majetek, abys získal velmi velikou kořist?“‘ 14  Proto prorokuj, synu člověka, a řekneš Gogovi: ‚Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Nebude to v ten den, kdy můj izraelský lid bude bydlet v bezpečí, že [o tom] budeš vědět?+ 15  A jistě přijdeš ze svého místa, z nejodlehlejších severních končin,+ ty a mnoho národů s tebou, všichni pojedou na koních, velký sbor, ano početná vojenská síla.+ 16  A zcela jistě přitáhneš proti mému izraelskému lidu podoben oblakům, abys pokryl zemi.+ Stane se to v konečné části dnů, a jistě tě přivedu proti své zemi,+ aby mě poznaly národy, až se před jejich očima posvětím na tobě, Gogu.“‘+ 17  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Jsi+ tentýž, o němž jsem mluvil v dřívějších dnech rukou svých sluhů, izraelských proroků, kteří v těch dnech — letech — prorokovali, že tě na ně+ přivedu?‘ 18  ‚A stane se v ten den, v den, kdy Gog přijde na půdu Izraele,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚že mi do nosu vystoupí můj vztek.+ 19  A ve svém rozhorlení,+ v ohni svého rozlícení budu muset mluvit.+ V ten den jistě nastane velké třesení na půdě* Izraele.+ 20  A zcela jistě se kvůli mně budou třást mořské ryby a létající nebeští tvorové a divoká polní zvířata a všichni lezoucí tvorové, kteří lezou po zemské půdě, a všechno lidstvo* na povrchu zemské půdy,+ a hory budou skutečně svrženy+ a strmé cesty budou muset spadnout, a dokonce i každá zeď spadne na zem.‘ 21  ‚A přivolám proti němu meč po celém svém hornatém kraji,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.+ ‚Meč každého bude proti jeho vlastnímu bratrovi.+ 22  A budu se s ním soudit+ morem+ a krví;+ a sešlu zaplavující liják a krupobití,+ oheň+ a síru na něho a na jeho tlupy a na těch mnoho národů, které budou s ním.+ 23  A jistě se vyvýším a posvětím se+ a učiním se známým před očima mnoha národů; a budou muset poznat, že já jsem Jehova.‘+

Poznámky

„Gogovi [ze] země Magog“, MT; LXX „Gogovi a zemi Magog“; Sy „Gogovi a proti zemi Magog“; Vg „Gogovi, zemi Magog“. Podle KB, s. 493 je výraz „Magog“ umělý tvar a znamená „domov Goga“.
„Hlavnímu náčelníkovi.“ Nebo „náčelníkovi Roše“. Vg „hlavnímu knížeti“; LXX „vládci Roše“; Sy „vůdci a hlavě“.
„Etiopii.“ Heb. Kuš; LXXVg „Etiopy“.
Dosl. „té“, vztahuje se na „zemi“, v heb. ž. r.
Dosl. „na pupku“. Lat. um·bi·liʹci.
Nebo „zemské půdě“. Heb. ʼadh·mathʹ.
Nebo „pozemští lidé“. Heb. ha·ʼa·dhamʹ.