Ezekiel 34:1–31

34  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo:  „Synu člověka, prorokuj proti izraelským pastýřům. Prorokuj a řekneš jim, těm pastýřům: ‚Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Běda izraelským pastýřům,+ kteří se stali těmi, kdo pasou* sami sebe!+ Neměli by pastýři pást stádo bravu?+  Jíte tuk+ a sebe oblékáte vlnou. Tlusté+ zvíře porážíte.+ Stádo bravu* nepasete.  Onemocnělé jste neposílili+ a churavou jste neuzdravili a polámanou jste neovázali a rozehnanou jste nepřivedli zpět a ztracenou* jste se nesnažili najít,+ ale drsně jste si je podřizovali, ano tyransky.+  A protože nebyl pastýř,+ postupně se rozptýlily, takže se staly pokrmem pro každé divoké polní zvíře a dále byly rozptýleny.+  Mé ovce* bloudily po všech horách a na každém vysokém pahorku;+ a mé ovce+ byly rozptýleny po celém povrchu země a nikdo [po nich] nepátral a nikdo se [je] nesnažil najít.  Proto, pastýři, slyšte Jehovovo slovo:  ‚„Jakože jsem živý,“ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, „jistě proto, že se mé ovce staly něčím k drancování a mé ovce byly dále pokrmem pro každé divoké polní zvíře, protože nebyl pastýř a moji pastýři nepátrali po mých ovcích, ale pastýři stále pásli sami sebe+ a mé vlastní ovce nepásli,“‘  proto, pastýři, slyšte Jehovovo slovo. 10  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Hle, jsem proti pastýřům+ a jistě si vyžádám své ovce zpět z jejich ruky a přiměji je, aby přestali pást* [mé] ovce,+ a pastýři již nebudou pást sami sebe;+ a své ovce osvobodím z jejich úst, a nestanou se pro ně pokrmem.‘“+ 11  Tak totiž řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Zde jsem, já sám, a budu pátrat po svých ovcích a pečovat o ně.+ 12  Jako pečuje ten, kdo pase své stádo+ v den, kdy se ocitá uprostřed svých ovcí, jež se rozšířily dodaleka,+ tak budu pečovat o své ovce; a osvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaků a husté temnoty.+ 13  A vyvedu je z národů+ a sesbírám je ze zemí a uvedu je na jejich půdu+ a budu je pást na izraelských horách, u řečišť a u všech obydlí země.+ 14  A budu je pást na dobré pastvě a jejich místo pobývání bude na vysokých izraelských horách.+ Tam ulehnou na dobrém místě pobývání+ a budou se pást na tučné pastvě na izraelských horách.“ 15  „Sám budu pást své ovce*+ a sám je přiměji ulehnout,“+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy. 16  „Po ztracené* budu pátrat+ a rozehnanou přivedu zpět a polámanou ovážu a churavou posílím, ale tučnou+ a silnou vyhladím. Tu* nakrmím soudem.“*+ 17  A pokud jde o vás, mé ovce, tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Hle, soudím mezi ovcí a ovcí,* mezi berany a kozly.+ 18  Je to pro vás taková maličkost, že se pasete právě na té nejlepší pastvě,*+ ale zbytek svých pastev byste pošlapali svýma nohama, a že pijete čisté* vody, ale zbylé byste zakalili tím, že [v nich] dupete právě svýma nohama? 19  A pokud jde o mé ovce, ty by se měly pást na pastvině pošlapané vašima nohama a měly by pít vodu zakalenou tím, že v ní dupete svýma nohama?“ 20  Proto tak jim řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Zde jsem, já sám, a budu jistě soudit mezi tlustou ovcí* a hubenou ovcí, 21  protože jste stále tlačili bokem a ramenem a svými rohy jste stále strkali všechny onemocnělé, až jste je rozptýlili ven.+ 22  A zachráním své ovce* a již se nestanou něčím k drancování;+ a budu soudit mezi ovcí a ovcí.* 23  A vzbudím nad nimi jednoho pastýře,+ a bude je pást, ano svého sluhu Davida.+ Sám je bude pást* a sám se stane jejich pastýřem.+ 24  A já, Jehova, se stanu jejich Bohem,*+ a můj sluha David [bude] náčelníkem* uprostřed nich.+ Já, Jehova, jsem mluvil. 25  A uzavřu* s nimi smlouvu pokoje+ a jistě způsobím, že v zemi přestane [být] škodící divoké zvíře,+ a skutečně budou bezpečně bydlet v pustině a spát v lesích.+ 26  A udělám z nich a z okolí svého pahorku požehnání+ a způsobím, že lijící se déšť se bude snášet ve svůj čas. Prokážou se tam být lijící se deště požehnání.+ 27  A polní strom dá své ovoce+ a země dá svůj výnos,+ a skutečně se na své půdě prokážou být v bezpečí.+ A budou muset poznat, že já jsem Jehova, až zlomím tyče jejich jha+ a osvobodím je z ruky těch, kdo je používali jako otroky.+ 28  A již se nestanou něčím, co drancují národy;+ a pokud jde o divoké zemské zvíře, to je nepohltí, a skutečně budou bydlet v bezpečí a nikdo [jim] nezpůsobí chvění.+ 29  A vzbudím jim sadbu pro jméno*+ a již se nestanou těmi, které odňal hladomor v zemi,+ a již neponesou pokoření od národů.+ 30  ‚A budou muset poznat, že já, Jehova, jejich Bůh, jsem s nimi+ a že jsou můj lid, izraelský dům,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“‘+ 31  ‚A pokud jde o vás,* moje ovce,*+ ovce mé pastvy, vy* jste pozemští lidé.* Já jsem váš Bůh,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“

Poznámky

Nebo „pastýři“.
Nebo „Ovce“. Heb. hac·coʼnʹ.
Dosl. „hynoucí“.
Nebo „Mé stádo“.Heb. coʼ·n.
Nebo „krmit“.
Viz v. 6 ppč.
Dosl. „hynoucí“.
„Tu.“ Dosl. „Ji“, M; LXXSyVg „Je“.
Nebo „podle práva“. Heb. vemiš·patʹ.
Dosl. „mezi ovcí pro ovci“. Heb. bén-sehʹ la·sehʹ.
Dosl. „té dobré pastvě“.
Nebo „nezkalené“.
„Ovcí.“ Heb. seh, j. č.
Nebo „své stádo bravu“. Heb. lecoʼ·n.
Viz v. 17 ppč.
Nebo „krmit“.
Dosl. „jim za Boha“. Heb. la·hemʹ lEʼ·lo·himʹ.
Nebo „nasim“.
Dosl. „rozseknu“.
Nebo „věhlas; proslulost“.
„Vás“, ž. r., mn. č.
Viz v. 6 ppč.
„Vy“, m. r., mn. č.
„Pozemští lidé.“ Heb. ʼa·dhamʹ.