Ezekiel 32:1–32

32  A dále se stalo, že ve dvanáctém roce, ve dvanáctém měsíci, první [den] měsíce, ke mně přišlo Jehovovo slovo a říkalo:  „Synu člověka, vznes žalozpěv o faraónovi, egyptském králi, a řekneš mu: ‚Byl jsi umlčen jako mladý lev s hřívou z národů.+ A byl jsi jako mořský netvor v mořích+ a stále jsi tryskal ve svých řekách* a rozbahňoval vody svýma nohama a kalil jejich řeky.‘  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Pomocí sboru mnoha národů přes tebe také rozprostřu svou síť+ a jistě tě přitáhnou* v mé vlečné síti.+  A zanechám tě na zemi. Vrhnu tě na povrch pole.+ A způsobím, aby na tobě přebývali všichni nebeští létající tvorové a tebou nasytím divoká zvířata celé země.+  A tvé maso rozložím po horách a údolí naplním odpadem* z tebe.+  A způsobím, že země vypije na horách tvé výměšky, z tvé krve;+ i řečiště se tebou naplní.‘  ‚A až budeš uhašen, přikryji nebesa a zatmím jejich hvězdy. Pokud jde o slunce, to přikryji oblaky a měsíc nedá svítit svému světlu.+  Všechna svítící světelná tělesa v nebesích — kvůli tobě je zatmím, a položím na tvou zemi tmu,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.  ‚A urazím srdce mnoha národů, až uvedu zajatce* z tebe mezi národy, do zemí, které jsi neznal.+ 10  A jistě způsobím, že kvůli tobě bude mnoho národů zasaženo posvátnou úctou+ a jejich králové se kvůli tobě budou třást v hrůze, až se jim do obličeje rozmáchnu svým mečem,+ a v den tvého pádu se budou muset v každém okamžiku chvět každý o svou vlastní duši.‘+ 11  Tak totiž řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Přijde na tebe samotný meč babylónského krále.+ 12  Způsobím, že tvůj zástup padne právě meči siláků, [kteří jsou] všichni tyrany národů;+ a skutečně vyplení pýchu Egypta a celý jeho zástup bude vyhlazen.+ 13  A zničím všechna jeho domácí zvířata od mnoha vod,+ a už je nerozbahní noha pozemského člověka,+ a nerozbahní je dokonce ani kopyta domácího zvířete.‘ 14  ‚V tom čase přiměji jejich vody, aby se projasnily, a jejich řeky přiměji, aby tekly právě jako olej,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy. 15  ‚Až udělám z egyptské země opuštěný úhor a země zpustne od své plnosti,+ až v ní srazím všechny obyvatele, také budou muset poznat, že já jsem Jehova.+ 16  To je žalozpěv a lidé jej budou jistě zpívat. Budou jej zpívat i dcery národů; budou jej zpívat nad Egyptem a nad celým jeho zástupem,‘+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“ 17  A dále se stalo, že ve dvanáctém roce,* patnáctý [den] měsíce, ke mně přišlo Jehovovo slovo a říkalo: 18  „Synu člověka, naříkej nad egyptským zástupem a strhni ho,+ jej a dcery majestátních národů, do země dole+ s těmi, kdo sestupují do jámy.+ 19  ‚Ve srovnání s kým jsi příjemnější?+ Sestup přece a budeš uložen s neobřezanými!‘+ 20  ‚Padnou uprostřed zabitých mečem.+ Byl vydán meči. Odvlečte jej a všechny jeho zástupy. 21  Nejpřednější muži ze siláků ze středu šeolu promluví dokonce k němu s jeho pomocníky.+ Jistě sestoupí;+ ulehnou jako neobřezaní, zabití mečem. 22  Tam je Asýrie a celý její sbor.+ Kolem sebe má svá pohřební místa. Všichni jsou zabití, ti, kdo padli mečem.+ 23  Vždyť její pohřební místa byla umístěna do nejvnitřnějších částí jámy+ a její sbor se prokazuje být okolo jejího hrobu, všichni zabití, kteří padli mečem, protože působili zděšení v zemi živých. 24  Je tam Elam+ a okolo jeho hrobu celý jeho zástup, všichni zabití, kteří padli mečem, kteří neobřezáni sestoupili do země dole, ti, kdo působili zděšení v zemi živých; a ponesou své pokoření s těmi, kdo sestupují do jámy.+ 25  Postavili mu lůžko uprostřed zabitých,+ mezi celým jeho zástupem. Jeho pohřební místa jsou kolem něho. Všichni jsou neobřezaní, zabití mečem,+ protože v zemi živých bylo způsobeno jejich zděšení; a ponesou své pokoření s těmi, kdo sestupují do jámy. Byl položen* doprostřed zabitých. 26  Tam jsou Mešek+ [a] Tubal+ a celý jeho zástup. Jeho pohřební místa jsou kolem něho. Všichni jsou neobřezaní, probodení mečem, protože působili zděšení v zemi živých. 27  A neulehnou se siláky+ padajícími mezi neobřezané, kteří sestoupili do šeolu se svými válečnými zbraněmi?* A jejich meče jim dají pod hlavu a jejich provinění budou na jejich kostech,+ protože siláci byli zděšením v zemi živých.+ 28  A pokud jde o tebe,* ty budeš rozbit uprostřed neobřezaných a ulehneš se zabitými mečem. 29  Tam je Edom,+ jeho králové a všichni jeho náčelníci, kteří ve své moci byli položeni k těm, kdo jsou zabiti mečem;+ oni ulehnou i s neobřezanými+ a s těmi, kdo sestupují do jámy. 30  Tam jsou vévodové severu, všichni, a všichni Sidonci,+ kteří sestoupili se zabitými, zahanbeni ve své děsivosti kvůli své síle. A ulehnou neobřezaní se zabitými mečem a ponesou své pokoření s těmi, kdo sestupují do jámy.+ 31  To jsou ti, které uvidí faraón, a jistě se utěší nad celým svým zástupem.+ Faraón a všechna jeho vojenská síla budou lidé zabití mečem,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy. 32  ‚Vždyť působil* zděšení* v zemi živých+ a bude uložen doprostřed neobřezaných se zabitými mečem, ano faraón a celý jeho zástup,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“

Poznámky

Možná „při svém frkání“; nebo „svými nozdrami“, na základě malé opravy.
„Přitáhnou“, MSyVg; LXXVgc „přitáhnu“.
„Odpadem“, M; LXX „krví“; Sy „červy“; Vg „zkaženou krví“.
„Sbor zajatců“, LXX; MSy „zhroucení [nebo rozbité části]“.
LXX dodává „v prvním měsíci“; MTSyVg vynechávají.
Nebo „Bylo to položeno“, M; TSyVg „Byli položeni“.
Nebo věta oznamovací.
„Tebe“, m. r.
„Působil“, na základě malé opravy; MLXXSyVg „jsem působil“.
„Zděšení“, MLXXSy; MmarginVg „zděšení ze mne“.