Ezekiel 28:1–26

28  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo:  „Synu člověka, řekni tyrskému vůdci: ‚Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Jelikož se tvé srdce stalo domýšlivým+ a stále říkáš: ‚Jsem bůh.*+ Posadil jsem se na sedadlo boha*+ v srdci širého moře‘,+ zatímco jsi pozemský člověk,*+ a ne bůh,+ a stále své srdce činíš podobným srdci boha —  pohleď, jsi moudřejší než Daniel.+ Nejsou žádná tajemství, která jsi nerozluštil.+  Svou moudrostí a svou rozlišovací schopností sis nadělal jmění a stále získáváš do svých zásobáren zlato a stříbro.+  Své jmění jsi rozhojnil+ hojností své moudrosti,+ svým prodejním zbožím,+ a tvé srdce začalo být kvůli tvému jmění domýšlivé.“‘+  ‚Proto tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Protože činíš své srdce podobným srdci boha,+  proto hle, přivádím na tebe cizí lidi,+ tyrany národů,+ a jistě vytasí meče proti kráse tvé moudrosti a znesvětí tvou zářivou nádheru.+  Strhnou tě do jámy+ a zemřeš smrtí někoho zabitého v srdci širého moře.+  Řekneš zcela jistě: ‚Jsem bůh‘, před tím, kdo tě zabíjí,+ zatímco v ruce těch, kdo tě znesvěcují, jsi pouhý pozemský člověk, a ne bůh?“‘+ 10  ‚Rukou cizích lidí zemřeš smrtí neobřezaných,+ neboť jsem sám promluvil,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“ 11  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo: 12  „Synu člověka, vznes žalozpěv o tyrském králi,+ a řekneš mu: ‚Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Zpečeťuješ vzor, plný moudrosti+ a dokonalý v kráse.+ 13  Prokázal ses být v Edenu, Boží* zahradě.*+ Tvým přikrytím byl každý drahokam, rubín, topas a jaspis; chryzolit,* onyx+ a jadeit; safír, tyrkys+ a smaragd; a zpracování tvých obrouček a tvých lůžek v tobě bylo ze zlata. Byly přichystány v den, kdy jsi byl stvořen. 14  Jsi pomazaný* cherubín,* jenž přikrývá, a dosadil* jsem tě.* Prokázal ses být na svaté Boží* hoře.+ Uprostřed ohnivých kamenů* ses procházel. 15  Byl jsi bezúhonný ve svých cestách ode dne svého stvoření,+ dokud se v tobě nenašla nespravedlnost.+ 16  Kvůli hojnosti tvého prodejního zboží+ naplnili tvé nitro* násilím, a začal jsi hřešit.+ A odstraním tě z Boží* hory jako neposvátného, a zničím tě,+ cherubíne, jenž přikrýváš,* ze středu ohnivých kamenů.* 17  Tvé srdce se stalo domýšlivým pro tvou krásu.+ Kvůli své zářivé nádheře jsi zničil svou moudrost.+ Shodím tě k zemi.+ Postavím tě před krále, aby se na tebe dívali.+ 18  Hojností svých provinění,+ kvůli nepoctivosti svého prodejního zboží+ jsi znesvětil své* svatyně. A vyvedu z tvého nitra oheň. Ten tě pohltí.+ A před očima všech, kdo tě vidí, z tebe udělám popel na zemi.+ 19  A pokud jde o všechny, kdo tě v národech znají, ti budou na tebe jistě zírat v ohromení.+ Staneš se náhlým zděšením a na neurčitý čas již nebudeš.“‘“+ 20  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo: 21  „Synu člověka, zaměř svůj obličej směrem k Sidonu+ a prorokuj proti němu. 22  A řekneš: ‚Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Hle, jsem proti tobě,+ Sidone, a jistě budu ve tvém středu oslaven;+ a lidé budou muset poznat, že já jsem Jehova, až v něm vykonám skutky soudu+ a budu v něm opravdu posvěcen.+ 23  A pošlu do něho mor a do jeho ulic krev.+ A zabitý v jeho středu padne mečem, který je proti němu na každé straně;+ a lidé budou muset poznat, že já jsem Jehova.+ 24  A pro izraelský dům se již neprokáže být zhoubná bodlina+ nebo bolestivý trn od všech kolem nich, těch, kdo s nimi zacházejí opovržlivě; a lidé budou muset poznat, že jsem Svrchovaný Pán Jehova.“‘ 25  ‚Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Až sesbírám izraelský dům z národů, mezi něž byli rozptýleni,+ budu také mezi nimi posvěcen v očích národů.+ A jistě budou bydlet na své půdě,+ kterou jsem dal svému sluhovi, Jákobovi.+ 26  A opravdu na ní budou v bezpečí bydlet+ a stavět domy+ a sázet vinice+ a budou bydlet v bezpečí,+ až vykonám skutky soudu na všech, kdo s nimi zacházejí opovržlivě všude kolem nich;+ a budou muset poznat, že já jsem Jehova, jejich Bůh.“‘“*

Poznámky

„Bůh (božský).“ Heb. ʼel; řec. the·osʹ; lat. deʹus.
„Boha.“ Heb. ʼelo·himʹ; lat. deʹi.
Nebo „člověk“. Heb. ʼa·dhamʹ; řec. anʹthro·pos; lat. hoʹmo.
„Boží.“ ʼElo·himʹ; řec. The·ouʹ; lat. Deʹi.
„Zahradě.“ Heb. gan; řec. pa·ra·deiʹsou; syr. par·dai·seh; lat. pa·ra·diʹsi.
„Chryzolit“, Vg; heb. tar·šišʹ.
„Jsi pomazaný“, MTVg; podle jiného značení samohlásek „S pomazaným“, v souladu s LXXSy a s arabským překladem.
Dosl. „cherubín pomazání [možná rozpětí]“. Heb. keruvʹ mim·šachʹ.
Dosl. „dal“.
„Jsi pomazaným králem v království a dal jsem ti velikost“, T; LXX „S cherubínem jsem tě dosadil“, Sy „Byl jsi s pomazaným cherubínem, který přikrývá, a dosadil jsem tě“; Vg „Jsi cherubínem rozpřaženým a chránícím, a dosadil jsem tě“.
„Boží.“ Heb. ʼElo·himʹ; lat. Deʹi.
Dosl. „kamenů ohně“.
„Naplnili tvé nitro“, M; Sy „naplnil jsi své vlastní nitro“, T „tvé zásobárny byly naplněny“; LXX „naplnil jsi své zásobárny“; Vg „tvé vnitřnosti byly naplněny“.
„Boží.“ Heb. ʼElo·himʹ; řec. The·ouʹ; lat. Deʹi.
„Zničím tě, cherubíne, jenž přikrýváš“, MSy; Vg „zničil jsem tě, chránící cherubíne“; LXX „cherubín tě odvedl“.
Dosl. „kamenů ohně“.
„Jsi znesvětil své“, MSyVg; LXXB „jsem znesvětil tvé“.
Nebo „já, Jehova, jsem jejich Bůh“. Heb. ʼaniʹ Jehwahʹ ʼElo·hé·hemʹ.