Ezekiel 26:1–21

26  A v jedenáctém roce, první [den] měsíce, se stalo, že ke mně přišlo Jehovovo slovo a říkalo:  „Synu člověka, protože Tyros+ řekl proti Jeruzalému:+ ‚Aha, je rozbit,+ ty dveře* národů!+ Jistě se bude směřovat ke mně. Budu naplněn — on byl zpustošen‘,+  proto tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Hle, jsem proti tobě, Tyre, a přivedu proti tobě mnoho národů,+ právě jako moře přivádí své vlny.+  A jistě zničí zdi Tyru+ a strhnou jeho věže,+ a oškrábu z něho jeho prach a udělám z něho zářivý holý povrch skalního útesu.  Stane se místem k sušení vlečných sítí+ uprostřed moře.‘+ ‚Sám jsem totiž promluvil,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚a stane se předmětem drancování pro národy.  A jeho závislá městečka,* která jsou v poli — budou pobita mečem, a lidé* budou muset poznat, že já jsem Jehova.‘+  Tak totiž řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Hle, přivádím proti Tyru od severu Nebukadrecara, krále Babylóna,*+ krále králů,+ s koňmi+ a válečnými dvoukolými vozy+ a kavaleristy a sborem,+ dokonce s mnohým lidem.  Tvá* závislá městečka v poli vybije dokonce mečem a udělá proti tobě obléhací zeď a navrší proti tobě obléhací násep+ a zdvihne proti tobě velký štít;  a úder svého útočného stroje zaměří proti tvým zdem a tvé věže strhne svými meči. 10  Pro vzdouvající se spoustu jeho koní tě přikryje jejich prach.+ Pro zvuk kavaleristy a kola a válečného dvoukolého vozu se zakymácejí tvé zdi, až vejde tvými branami, jako když se vstupuje do města otevřeného průlomy. 11  Všechny tvé ulice pošlape kopyty svých koní.+ Tvůj lid pobije dokonce mečem a tvé vlastní sloupy síly klesnou* k zemi. 12  A jistě ukořistí tvé jmění+ a vydrancují tvé prodejní zboží+ a strhnou tvé zdi a zboří tvé žádoucí domy. A tvé kameny a tvé dílo ze dřeva a tvůj prach složí přímo doprostřed vody.‘ 13  ‚A způsobím, aby přestalo hlučení tvých písní,+ a nebude už slyšet ani zvuk tvých harf.+ 14  A udělám z tebe zářivý holý povrch skalního útesu.+ Staneš se místem k sušení vlečných sítí.+ Nikdy nebudeš znovu postaven; vždyť jsem promluvil já, Jehova,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.+ 15  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova Tyru: ‚Nezakymácejí se ostrovy* při zvuku tvého pádu, až bude sténat smrtelně raněný, až se uprostřed tebe bude hromadně zabíjet?+ 16  A všichni mořští náčelníci jistě sestoupí+ ze svých trůnů+ a sejmou své pláště bez rukávů a svléknou si své vlastní vyšívané oděvy. Obléknou se do záchvatů chvění. Usednou na zem+ a jistě se budou v každém okamžiku chvět+ a zírat na tebe v ohromení. 17  A pozvednou nad tebou [hlas] v žalozpěvu+ a řeknou ti: „Jak jsi zaniklo, vychvalované město, jež bývalo obýváno z moří,*+ jež se v moři stalo silným,+ ono a ti, kdo je obývali, ti, kdo budili zděšení ve všech obyvatelích [země]!* 18  Nyní se zachvějí ostrovy v den tvého pádu. A ostrovy, které jsou v moři, budou rozrušeny tvým odchodem.“‘+ 19  Tak totiž řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Až z tebe udělám zpustošené město, podobné městům, která opravdu nejsou obydlená, až na tebe přivedu vodní hlubinu* a přikryjí tě ohromné vody,+ 20  také tě snížím s těmi, kdo sestupují do jámy k dávnému lidu,+ a způsobím, abys bydlel v nejdolejší zemi+ podobné místům dlouho zpustošeným, s těmi, kdo sestupují do jámy,+ abys nebyl obýván; a okrasu dám do země živých.+ 21  Udělám z tebe náhlá zděšení+ a nebudeš; a budou tě hledat,+ ale nebudeš již nalezen na neurčitý čas,‘+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“

Poznámky

Nebo „křídla dveří“, M; T „obchodnice“.
Dosl. „oni“.
„Babylóna“, LXXVg; MTSy „Bábelu“.
„Tvá“, v heb. ž. r., j. č., vztahuje se na „Tyros“.
„Klesnou“, MVg; TLXXSy „on porazí“.
Nebo „pobřežní země“.
Podle M; Sy „obyvatelko moří“; Vg „ty, která bydlíš v moři“.
Dosl. „jejích“, ž. r.
Nebo „vzdouvající se vody“. Heb. tehómʹ; LXXVg „propast“. Srovnej 1Mo 1:2, ppč. „hlubiny“.