Ezekiel 25:1–17

25  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo:  „Synu člověka, zaměř svůj obličej směrem k synům Ammona a prorokuj proti nim.+  A řekneš o synech Ammona: ‚Slyš slovo Svrchovaného Pána Jehovy. Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Jelikož jsi řekl* Aha! proti mé svatyni, protože byla znesvěcena, a proti půdě Izraele, protože byla zpustošena, a proti judskému domu, protože odešli do vyhnanství,+  proto hle, dávám tě Orientálcům* jako něco do vlastnictví,+ a postaví si v tobě obezděné tábory a jistě si v tobě nadělají bydliště. Sami budou jíst tvé plody a sami budou pít tvé mléko.+  A udělám z Rabby+ pastvinu velbloudů a ze synů Ammona místo odpočinku pro stádo bravu;+ a budete muset poznat, že já jsem Jehova.“‘“+  „Tak totiž řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Protože jsi tleskal*+ a dupal a stále ses radoval v duši s veškerým opovržením ze své strany proti půdě Izraele,+  proto jsem zde; vztáhl jsem proti tobě ruku+ a vydám tě národům jako něco k drancování; a odříznu tě od národů a vyhubím tě ze zemí.+ Vyhladím tě+ a budeš muset poznat, že já jsem Jehova.‘  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Protože Moab+ a Seir+ řekly: „Pohleďte, judský dům je jako všechny ostatní národy“,+  proto hle, otvírám moabský svah u měst, u jeho měst na jeho pomezí, okrasu země, Bet-ješimot,+ Baal-meon,+ až po Kirjatajim,+ 10  Orientálcům*+ vedle synů Ammona;+ a udělám z něho něco do vlastnictví, aby se mezi národy na něj, [totiž na] syny Ammona, nevzpomínalo.+ 11  A v Moabu vykonám skutky soudu;+ a budou muset poznat, že já jsem Jehova.‘+ 12  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Protože Edom jednal v pomstě na judském domě a ve velké míře stále jednali nesprávně a mstili se na nich,+ 13  proto tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Také vztáhnu ruku proti Edomu+ a odříznu z něho člověka* a domácí zvíře+ a udělám z něho zpustošené místo od Temanu+ až po Dedan.+ Padnou mečem. 14  ‚A uvedu svou pomstu na Edom rukou svého lidu, Izraele;+ a učiní v Edomu podle mého hněvu a podle mého vzteku; a budou muset poznat, co je má pomsta,‘+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.“‘ 15  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Protože Filištíni jednali s pomstou+ a stále se mstili pomstou s opovržením v duši,* aby způsobili zkázu,+ a nepřátelstvím trvajícím na neurčito,+ 16  proto tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Hle, vztahuji svou ruku proti Filištínům+ a odříznu Keretejce*+ a zničím zbytek mořského pobřeží.+ 17  A vykonám v nich velké skutky pomsty s vzteklým káráním;+ a budou muset poznat, že já jsem Jehova, až na ně uvedu svou pomstu.“‘“+

Poznámky

„Jsi řekl“, v heb. ž. r., j. č., vztahuje se na zemi Ammona.
Dosl. „synům Východu“.
„Jsi tleskal“, m. r., j. č., vztahuje se na Ammona.
Viz v. 4 ppč.
Nebo „pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.
„V duši.“ Heb. beneʹfeš; řec. psy·chesʹ; lat. aʹni·mo. Viz dodatek 4A.
„Kréťany“, LXX.