Ezekiel 23:1–49

23  A Jehovovo slovo ke mně začalo přicházet+ a říkalo:  „Synu člověka, byly dvě ženy, dcery jedné matky.+  A začaly se v Egyptě oddávat prostituci.+ Ve svém mládí se dopouštěly prostituce.+ Tam byly mačkány jejich prsy+ a tam tiskli jejich panenská ňadra.  A jejich jména byla Ohola,* té starší,* a její sestry Oholiba;* a staly se mými+ a začaly rodit syny a dcery.+ A pokud jde o jejich jména, Ohola je Samaří+ a Oholiba je Jeruzalém.+  A Ohola se začala oddávat prostituci,+ zatímco byla podřízena mně, a bažila po těch, kdo ji vášnivě milovali,+ po Asyřanech,+ kteří byli blízko,  po místodržitelích oblečených do modré látky a po zastupujících vládcích — všechno to [byli] žádoucí mladí muži, kavaleristé jezdící na koních.  A dále je zahrnovala svou prostitucí, [a] všechno to [byli] nejvybranější synové Asýrie; a se všemi, po nichž bažila — s jejich hnojnými modlami — se poskvrnila.+  A nezanechala své prostituce [přinesené] z Egypta, neboť s ní lehávali v jejím mládí a to oni tiskli její panenská ňadra a vylévali na ni svůj nemravný styk.+  Proto jsem ji vydal do ruky těch, kdo ji vášnivě milovali,+ do ruky synů Asýrie, po nichž bažila.+ 10  Právě oni odkryli její nahotu.+ Vzali její syny a její dcery+ a ji zabili dokonce mečem. A stala se smutně proslulou* mezi ženami a vykonali na ní skutky soudu. 11  Když [to] uviděla její sestra Oholiba,+ prováděla pak svou smyslnou touhu ještě zhoubněji než ona a svou prostituci více než smilstvo* její sestry.+ 12  Bažila po synech Asýrie,+ po místodržitelích a zastupujících vládcích, kteří byli blízko, oblečení s dokonalým vkusem, [po] kavaleristech, jezdících na koních — všechno to [byli] žádoucí mladí muži.+ 13  A protože se poskvrnila, uviděl jsem, že mají obě jednu cestu.+ 14  A stále přidávala ke svým skutkům prostituce, když uviděla muže na nástěnných řezbách,+ v rumělce+ vyřezávané obrazy+ Chaldejců, 15  opásaných opasky+ na bocích, s převislými turbany na hlavách, kteří všichni mají vzhled válečníků,* podobu synů Babylóna,* Chaldejců podle země, kde se narodili. 16  A když je očima spatřila, začala po nich bažit+ a přistoupila k tomu, aby poslala k nim do Chaldeje posly.+ 17  A synové Babylóna k ní stále vcházeli, k lůžku projevů lásky, a poskvrňovali ji svým nemravným stykem;+ a dále se jimi poskvrňovala a její duše se začala od nich znechuceně odvracet. 18  A dále odkrývala své skutky prostituce a odkrývala svou nahotu,+ takže se má duše znechuceně odvrátila od společnosti s ní, právě jako se má duše znechuceně odvrátila od společnosti s její sestrou.+ 19  A stále množila své skutky prostituce,+ až si připomněla dny svého mládí,+ kdy se oddávala prostituci v egyptské zemi.+ 20  A stále bažila stylem konkubín, které patří těm, jejichž tělesný úd* je jako tělesný úd oslů a jejichž pohlavní orgán je jako pohlavní orgán koní.+ 21  A dále jsi přivolávala pozornost k nevázanému chování svého mládí, protože již od Egypta+ tiskli tvá ňadra kvůli* prsům tvého mládí.+ 22  Proto, Oholibo, tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Hle, burcuji proti tobě tvé vášnivé milence,+ ty, od nichž se znechuceně odvrátila tvá duše, a na všech stranách je přivedu proti tobě,+ 23  syny Babylóna+ a všechny Chaldejce,+ Pekod+ a Šou a Kou, s nimi všechny syny Asýrie, žádoucí mladé muže, [kteří jsou] všichni místodržiteli a zastupujícími vládci, válečníky* a povolanými, kteří všichni jezdí na koních. 24  A pojedou proti tobě s hrčením* válečných dvoukolých vozů a kol+ a se sborem národů, s velkým štítem a malým kulatým štítem a přilbou. Rozestaví se proti tobě všude kolem, a předám jim soud, a budou tě soudit svými soudy.+ 25  A vyjádřím proti tobě svůj zápal,+ a oni proti tobě zasáhnou ve vzteku.+ Odstraní tvůj nos a uši, a zbytek z tebe padne dokonce mečem. Sami vezmou tvé syny+ a tvé dcery,+ a zbytek z tebe bude pohlcen ohněm.+ 26  A jistě z tebe svléknou tvůj oděv+ a odejmou tvé krásné předměty.+ 27  A skutečně způsobím, že přestane tvé nevázané chování+ a tvá prostituce [přinesená] z egyptské země;+ a nepozvedneš k nim oči a na Egypt již nevzpomeneš.‘ 28  Tak totiž řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Hle, dávám tě do ruky těch, které jsi nenáviděla, do ruky těch, od nichž se tvá duše znechuceně odvrátila.+ 29  A zasáhnou proti tobě s nenávistí a odejmou veškerý výtěžek tvé lopoty a nechají tě nahou a neoděnou;*+ a bude odkryta nahota tvého smilnění a tvého nevázaného chování a tvých skutků prostituce.+ 30  Tyto věci ti učiní* kvůli tomu, že chodíš jako prostitutka za národy,+ kvůli tomu, že ses poskvrnila jejich hnojnými modlami.+ 31  Chodila jsi cestou své sestry;+ a budu ti muset dát do ruky její pohár.‘+ 32  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Budeš pít pohár své sestry, ten hluboký a široký.+ Staneš se předmětem smíchu a posměchu, protože [ten pohár] obsahuje mnoho.+ 33  Budeš naplněna opilostí a zármutkem, pohárem úžasu a zpustošení, pohárem své sestry Samaří. 34  A budeš jej muset vypít a vyprázdnit+ a budeš hryzat jeho hliněné střepy a vytrhneš si své prsy.+ „Vždyť jsem sám mluvil,“ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy.‘ 35  Proto tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Protože jsi na mne zapomněla+ a přistoupila jsi k tomu, abys mě hodila za záda,+ nes také sama své nevázané chování a své skutky prostituce.‘“ 36  A Jehova přikročil k tomu, aby mi řekl: „Synu člověka, budeš soudit+ Oholu a Oholibu+ a povíš jim jejich odporné věci?+ 37  Cizoložily+ totiž a na jejich rukou je krev+ a cizoložily se svými hnojnými modlami.+ A své syny, které mi porodily, kromě toho nechávaly projít [ohněm] k nim* jako pokrm.+ 38  Navíc mi udělaly toto: V ten den poskvrnily+ mou svatyni+ a znesvětily mé sabaty.+ 39  A když pobily své syny pro své hnojné modly,+ toho dne dokonce přistoupily k tomu, aby přišly do mé svatyně, aby ji znesvětily,+ a pohleď, to udělaly uprostřed mého domu.+ 40  A navíc, když začaly posílat k mužům* přicházejícím zdaleka, k nimž byl poslán posel,+ potom pohleď, přišli ti,+ pro které ses umyla,+ nalíčila si oči+ a okrášlila se ozdobami.+ 41  A posadila ses na skvělé lehátko+ s prostřeným stolem+ před ním a na něj jsi postavila mé kadidlo+ a můj olej.+ 42  A byl v ní zvuk zástupu [žijícího] v poklidu+ a z pustiny tam byli k mužům ze spousty lidstva* přiváděni opilci,+ a přistoupili k tomu, aby dávali ženám náramky na ruce* a krásné koruny na hlavy.+ 43  Potom jsem řekl o té, která byla opotřebována cizoložstvím:+ ‚Teď se bude dále dopouštět své prostituce, ano ona.‘+ 44  A stále k ní vcházeli, právě jako se vchází k ženě, která je prostitutka; takovým způsobem vcházeli k Ohole a Oholibě jako k ženám nevázaného chování.+ 45  Ale pokud jde o spravedlivé+ muže, ti ji* budou soudit soudem pro cizoložnice+ a soudem pro ženy, které prolévají krev;+ vždyť jsou to cizoložnice a na jejich rukou je krev.+ 46  Tak totiž řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Bude proti nim přiveden sbor+ a udělají* z nich předmět úleku a něco k drancování.+ 47  A ten sbor je uhází kameny+ a budou posekány jeho meči. Jejich syny a jejich dcery zabijí+ a jejich domy spálí ohněm.+ 48  A jistě způsobím, že v zemi přestane+ nevázané chování+ a všechny ženy se budou muset dát napravit, takže nebudou jednat podle vašeho* nevázaného chování.+ 49  A přivedou na vás vaše nevázané chování+ a ponesete hříchy svých hnojných model; a budete muset poznat, že já jsem Svrchovaný Pán Jehova.‘“+

Poznámky

Znamená „její stan“.
Dosl. „té velké“.
Znamená „můj stan je v ní“.
Nebo „pověstí“. Dosl. „jménem“ ve špatném smyslu, se špatnou pověstí.
Dosl. „více než smilstva“. Heb. miz·zenu·néʹ; řec. hy·perʹ ten por·neiʹan; lat. suʹper for·ni·ca·ti·oʹnem. Viz dodatek 5A.
Nebo „štítonošů“. Dosl. „třetích mužů“. Heb. ša·li·šimʹ; řec. tris·seʹ, „trojnásobných“; lat. duʹcum, „vůdců“. Podle asyrských basreliéfů byl jeden ze tří mužů jedoucích na dvoukolém voze zbrojnoš nebo nosič slunečníku, třetí muž.
„Babylóna“, Vg; MTSy „Bábelu“.
„Tělesný úd.“ Dosl. „tělo“.
„Mačkáním“, na základě malé opravy.
Nebo „štítonoši“. Viz v. 15, ppč. „válečníků“.
Možná „množstvím“. Význam je nejistý.
Dosl. „nahotou a obnažeností“.
V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
„Nim“, v heb. m. r., vztahuje se na ‚hnojné modly‘.
„K mužům.“ Heb. la·ʼana·šimʹ, mn. č. od ʼiš.
Dosl. „pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Dosl. „na jejich ruce“; „jejich“ je v ž. r.
Na základě opravy; M „je“, m. r.; LXXSyVg „je“, ž. r.
„Bude ... přiveden ... a udělají.“ V heb. jsou tato slovesa v infinitivu absolutním, nevyjadřují určitý čas ani určitou osobu.
„Vašeho“, ž. r., mn. č.