Ester 3:1–15

3  Po těchto věcech zvelebil král Ahasverus Hamana,+ syna Agagovce+ Hammedaty, a přistoupil k tomu, aby ho vyvýšil+ a aby postavil jeho trůn nad všechna ostatní knížata, která s ním byla.+  A všichni královi sluhové, kteří byli v králově bráně,+ se hluboce klaněli a vrhali se před Hamanem [k zemi], neboť tak vzhledem k němu přikázal král. Ale pokud jde o Mordekaie, ten se ani hluboce neklaněl, ani se nevrhal [k zemi].+  A královi sluhové, kteří byli v králově bráně, začali Mordekaiovi říkat: „Proč obcházíš královo přikázání?“+  A jelikož k němu hovořili den co den, a on jim nenaslouchal, stalo se, že [to] potom pověděli Hamanovi, aby viděli, zda Mordekaiovy záležitosti obstojí;+ pověděl jim totiž, že je Žid.+  A Haman stále viděl, že Mordekai se hluboce neklaní a nevrhá se před ním [k zemi],+ a Haman se naplnil vztekem.+  V jeho očích však bylo opovrženíhodné, aby vložil ruku na Mordekaie samotného, neboť mu pověděli o Mordekaiově lidu; a Haman začal usilovat o vyhlazení všech Židů,+ kteří byli v celé Ahasverově říši, Mordekaiova lidu.+  V prvním měsíci,+ totiž měsíci nisanu,* ve dvanáctém roce+ krále Ahasvera, někdo před Hamanem metal Pur,*+ totiž Los,+ den po dni a měsíc po měsíci [až do] dvanáctého, totiž měsíce adaru.*+  A Haman přistoupil k tomu, aby řekl králi Ahasverovi: „Je jeden jistý lid, rozptýlený+ a oddělený mezi národy ve všech soudních oblastech tvé říše;+ a jejich zákony jsou odlišné od [zákonů] všeho jiného lidu, a oni neprovádějí královy vlastní zákony,+ a není vhodné, aby je král nechal být.  Jestliže se to králi opravdu zdá dobré, ať je napsáno, aby byli zničeni; do rukou těch, kdo tu práci udělají,+ vyplatím deset tisíc+ stříbrných talentů* tím, že [je] přinesu do královy pokladnice.“ 10  Na to král sňal ze své vlastní ruky pečetní prsten+ a dal jej Hamanovi,+ synu Agagovce+ Hammedaty, tomu, jenž projevoval nepřátelství Židům.+ 11  A král přikročil k tomu, aby řekl Hamanovi: „Dává se ti stříbro,+ také lid, abys s nimi učinil podle toho, co je dobré v tvých vlastních očích.“+ 12  V prvním měsíci, jeho třináctý den, pak byli zavoláni královi tajemníci+ a psalo se+ podle všeho, co přikázal Haman královým satrapům a místodržitelům, kteří byli nad různými soudními oblastmi,+ a knížatům různých národů, každé soudní oblasti jejím vlastním způsobem psaní+ a každému lidu jeho vlastním jazykem; bylo to napsáno ve jménu+ krále Ahasvera a bylo to zapečetěno královým pečetním prstenem.+ 13  A dopisy se posílaly* prostřednictvím kurýrů+ do všech králových soudních oblastí, aby byli vyhlazeni, zabiti a zničeni všichni Židé, mladý muž stejně jako stařec, maličcí a ženy, v jeden den,+ třináctý [den] dvanáctého měsíce, totiž měsíce adaru,+ a aby byla od nich vydrancována kořist.+ 14  Opis toho psaní, jež mělo být vydáno jako zákon+ ve všech různých soudních oblastech,+ byl zvěstován všem národům, aby se na ten den přichystaly. 15  Kurýři se rozjeli, pohnuti k rychlosti kvůli královu slovu,+ a zákon byl dán na hradě Šušanu.+ Pokud jde o krále a Hamana, ti zasedli k pití;+ ale město Šušan,+ to bylo ve zmatku.+

Poznámky

„Pur“, znamená „los“. Výraz „Purim“, mn. č., se stal označením židovského svátku, který se slavil 12. měsíce náboženského kalendáře. Viz dodatek 8B.
„Adaru.“ Heb. ʼAdharʹ. Toto jméno 12. měsíce židovského náboženského kalendáře se vyskytuje pouze v Ezr 6:15 a osmkrát v Ester. Adar odpovídá části února a části března. Viz dodatek 8B.
Asi 77 070 000 dolarů při ceně 7 dolarů za jednu trojskou unci stříbra.
„Se posílaly.“ V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.