Ester 2:1–23

2  Po těchto věcech, když se vztek krále Ahasvera+ utišil, vzpomněl na Vašti+ a [na to], co udělala+ a co bylo rozhodnuto proti ní.+  Potom řekli královi sloužící, jeho služebníci:+ „Ať pro krále hledají+ mladé ženy, panny+ krásného vzhledu,  a ať král ustanoví pověřence ve všech soudních oblastech+ své říše a ať všechny ty mladé ženy, panny krásného vzhledu, seberou na hrad Šušan,+ do domu žen do péče králova eunucha+ Hegaie,+ strážce žen; a ať jim dávají* masáže.  A ta mladá žena, která se zalíbí královým očím, bude královnou místo Vašti.“+ A ta věc se líbila královým očím, a on přistoupil k tomu, aby tímto způsobem učinil.  Na hradě Šušanu+ byl jistý muž, Žid, a jmenoval se Mordekai,+ syn Jaira, syna Šimeie, syna Kišova, Benjamínovec,+  který byl vzat do vyhnanství+ z Jeruzaléma s odvedeným lidem,* jenž byl vzat do vyhnanství s judským králem Jekonjášem,*+ kterého vzal do vyhnanství Nebukadnecar, král Babylóna.*+  A stal se opatrovníkem+ Hadassy,* totiž Ester, dcery bratra svého otce,+ neboť neměla otce ani matku; a ta mladá žena byla hezké postavy a krásného vzhledu,+ a Mordekai si ji při úmrtí jejího otce a její matky vzal za svou dceru.  A když bylo slyšet královo slovo a jeho zákon, a když se na hradě Šušanu+ sebralo mnoho mladých žen do Hegaiovy+ péče, stalo se, že tehdy byla Ester vzata do králova domu do péče strážce žen Hegaie.  A mladá žena se zalíbila jeho očím, takže si před ním získala milující laskavost,*+ a on chvátal, aby jí dal masáže+ a patřičnou stravu a aby jí dal sedm vybraných mladých žen z králova domu, a přistoupil k tomu, aby přestěhoval ji a její mladé ženy na nejlepší místo domu žen. 10  Ester nepověděla o svém lidu+ ani o svých příbuzných, neboť Mordekai jí uložil příkaz, že to nemá povědět.+ 11  A den po dni přecházel Mordekai před nádvořím domu žen, aby se dozvěděl, jak se Ester daří a co se s ní děje. 12  A když na každou mladou ženu přišla řada, aby vešla ke králi Ahasverovi, potom, co se jí po dvanáct měsíců dělo podle ženského předpisu, neboť tak se postupně naplnily dny jejich masážního postupu, šest měsíců myrhovým olejem+ a šest měsíců balzámovým olejem+ a masážemi žen; 13  potom za těchto podmínek mladá žena vešla ke králi. Dávalo se jí všechno, o čem se zmínila, aby s ní přišlo z domu žen do králova domu.+ 14  Večer vešla a ráno se vrátila do druhého domu žen v péči králova eunucha+ Šaašgaze, strážce konkubín. Ke králi již nevešla, ledaže v ní král nalezl potěšení a byla zavolána jménem.+ 15  A když přišla řada na Ester, dceru Abichajila, strýce Mordekaie, který si ji vzal za dceru,+ aby vešla ke králi, nežádala o nic+ kromě toho, o čem se zmínil králův eunuch Hegai,+ strážce žen (Ester celou dobu stále získávala přízeň v očích každého, kdo ji viděl+). 16  Nato byla Ester vzata ke králi Ahasverovi do jeho královského domu v desátém měsíci, totiž měsíci tebetu,* v sedmém roce+ jeho vlády. 17  A král si zamiloval Ester víc než všechny ostatní ženy, takže si před ním získala víc přízně a milující laskavosti než všechny ostatní panny.+ A přistoupil k tomu, aby nasadil královskou pokrývku hlavy na její hlavu a učinil ji královnou místo Vašti.+ 18  A král přikročil k tomu, aby uspořádal velkou hostinu pro všechna svá knížata a své sluhy, Esteřinu hostinu; a udělil soudním oblastem amnestii+ a dával dary podle králových prostředků. 19  Když byly nyní panny+ sebrány podruhé, seděl Mordekai v králově bráně.+ 20  Ester nepovídala o svých příbuzných a o svém lidu,+ právě jak jí uložil příkazem+ Mordekai;+ a Ester konala, co řekl Mordekai, právě jako když byla v jeho péči.+ 21  V těch dnech, zatímco Mordekai seděl v králově bráně, se rozhořčili Bigtan a Tereš, dva královi dvorní úředníci, vrátní, a stále hledali, jak vložit+ ruku na krále Ahasvera. 22  A Mordekai se tu věc dozvěděl a okamžitě [to] pověděl královně Ester.+ Ester zase pohovořila s králem v Mordekaiově jménu.+ 23  Záležitost se tedy zkoumala a nakonec zjistila, a oba byli pověšeni+ na kůlu;*+ poté to bylo před králem zapsáno do knihy záležitostí+ dnů.

Poznámky

„Ať jim dávají.“ V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
Nebo „vyhnaným lidem“. Heb. hag·go·lahʹ.
„Jehojakin“ ve 2Kr 24:8; v Jer 22:24 „Konjáš“.
„Babylóna“, LXXVg; MSy „Bábelu“.
Znamená „myrta“. Heb. Hadhas·sahʹ.
Nebo „věrně oddanou lásku“.
Poexilní jméno desátého měsíce náboženského kalendáře. Viz dodatek 8B.
Nebo „trámu“. Dosl. „stromě (dřevě)“, M; lat. pa·tiʹbu·lo.