Daniel 8:1–27

8  Ve třetím roce kralování krále Belšacara+ se mi objevilo vidění, ano mně, Danielovi, po tom, které se mi objevilo na začátku.+  A začal jsem vidět ve vidění; a stalo se, zatímco jsem viděl, že jsem byl na hradě Šušanu,+ který je v soudní oblasti Elamu;+ a začal jsem vidět ve vidění a sám jsem byl u vodního toku* Ulai.+  Když jsem pozvedl oči, tu jsem viděl, a pohleďme, před vodním tokem stál beran+ a měl dva rohy. A ty dva rohy byly vysoké, ale jeden byl vyšší než druhý,* a vyšší byl ten, který vzešel posléze.+  Viděl jsem berana, jak trká k západu* a k severu a k jihu,* a neobstála před ním žádná divoká zvířata a nikdo neosvobozoval z jeho ruky.+ A činil podle své vůle* a vypínal se.  A já, já jsem si [to] prohlížel dál, a pohleďme, od západu slunce přicházel po povrchu celé země* kozel+ a nedotýkal se země. A pokud jde o toho kozla, mezi jeho očima byl nápadný roh.+  A přicházel až k beranovi, který vlastnil dva rohy, jehož jsem viděl stát před vodním tokem;* a běžel k němu ve svém silném vzteku.  A viděl jsem, jak přišel do těsného styku s beranem, a začal vůči němu projevovat hořkost a přistoupil k tomu, aby berana srazil a aby zlámal jeho dva rohy, a v beranovi se neprokázala být síla, aby před ním obstál. Hodil ho tedy na zem a pošlapal ho, a prokázalo se, že beran nemá nikoho, kdo by ho osvobodil z jeho ruky.+  A kozel, ten se vypínal do krajnosti;+ jakmile se však stal mocným, velký roh byl zlomen a nápadně místo něho začaly vzcházet čtyři, směrem ke čtyřem nebeským větrům.*+  A z jednoho z nich vzešel jiný roh, malý,+ a stále se velmi zvětšoval směrem k jihu* a směrem k východu slunce a směrem k Okrase.*+ 10  A stále se zvětšoval až k nebeskému vojsku,+ takže způsobil, že něco vojska a něco hvězd+ spadlo na zem, a on je pošlapal.+ 11  A vypínal se až ke Knížeti+ vojska, a byl od něho odňat stálý [rys]*+ a bylo shozeno stanovené místo jeho svatyně.+ 12  A kvůli přestupku+ bylo postupně vydáno vojsko+ spolu se stálým [rysem];+ a stále shazoval pravdu+ na zem+ a jednal a měl úspěch.+ 13  A zaslechl jsem, jak mluví jistý svatý,+ a jiný svatý přistoupil k tomu, aby právě tomu, který mluvil, řekl: „Jak dlouhé bude vidění stálého [rysu]+ a přestupku, který působí zpustošení,*+ aby se ze svatého místa i z vojska učinily věci, po kterých se šlape?“+ 14  Řekl mi tedy: „Do dvou tisíc tří set večerů [a] jiter; a svaté místo jistě bude uvedeno do svého správného stavu.“*+ 15  Potom se stalo, zatímco jsem já, Daniel, viděl vidění a hledal porozumění,+ nuže, pohleďme — tu přede mnou stál někdo vzhledem jako zdatný muž.*+ 16  A uprostřed Ulaie*+ jsem začal slyšet hlas pozemského člověka, a přistoupil k tomu, aby zvolal a řekl: „Gabrieli,*+ přiměj tamhle toho, aby porozuměl viděnému.“+ 17  Přišel tedy vedle [místa], kde jsem stál, ale když přišel, zděsil jsem se, takže jsem padl na tvář. A přistoupil k tomu, aby mi řekl: „Rozuměj,+ synu člověka,*+ že* to vidění je pro čas konce.“+ 18  A zatímco se mnou mluvil, tvrdě jsem usnul s obličejem na zemi.+ Dotkl se mě tedy a přiměl mě, abych se postavil, kde jsem [předtím] stál.+ 19  A přikročil k tomu, aby řekl: „Hle, působím, abys věděl, co se stane v konečné části otevřeného odsouzení, protože je to pro ustanovený čas* konce.+ 20  Beran, kterého jsi viděl, jak vlastní dva rohy, [představuje] médské a perské krále.+ 21  A chlupatý kozel [představuje] řeckého* krále;+ a pokud jde o velký roh, který měl mezi očima, ten [představuje] prvního krále.+ 22  A když ten se zlomil, takže nakonec místo něho vyvstaly čtyři,+ jsou čtyři království, jež vyvstanou z [jeho]* národa, ale ne s jeho silou. 23  A v konečné části jejich království, zatímco budou přestupníci jednat k dokončení, povstane král dravého vzezření a bude rozumět dvojznačným řečem.*+ 24  A jeho síla se stane mocnou, ale ne jeho vlastní silou.+ A bude podivuhodným způsobem působit zkázu+ a jistě se prokáže [jako] úspěšný a bude jednat účinně. A skutečně zničí siláky, také lid vytvořený ze svatých.+ 25  A podle svého pochopení* také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu.+ A bude se v srdci vypínat+ a během bezstarostnosti+ zničí mnohé. A povstane proti Knížeti knížat,+ ale bude zlomen bez [použití] ruky.+ 26  A to, co jsi viděl o večeru a jitru, co bylo řečeno, je pravda.*+ A ty, ty drž to vidění v tajnosti, protože je ještě na mnoho dnů.“+ 27  A pokud jde o mne, Daniela, já jsem se cítil vyčerpán a na [několik] dnů jsem onemocněl.+ Pak jsem vstal a konal královu práci;+ ale stále jsem se jevil strnulý kvůli viděnému, a nikdo [tomu] nerozuměl.+

Poznámky

Nebo „u kanálu“. Heb. ʽal-ʼu·valʹ.
Dosl. „ten druhý“, číslovka.
Dosl. „moři“, tj. k Středozemnímu moři na západě.
Dosl. „Negebu“.
Nebo „podle své libosti“. Heb. khir·co·nóʹ.
Heb. ha·ʼaʹrec.
Nebo „kanálem“. Heb. ha·ʼu·valʹ.
Nebo „směrům“. Viz 11:4 ppč.
Nebo „Negebu“.
Nebo „Kráse“. Vztahuje se možná na Jeruzalém a jeho chrám. Srovnej 11:16, 41.
Nebo „nepřetržitá [oběť]“, M(heb. hat·ta·midhʹ) Sy; lat. iuʹge sa·cri·fiʹci·um, „nepřetržitá oběť“; LXXBagster(řec.) thy·siʹa, „oběť“.
Nebo „působí úžas (hrůzu)“. Heb. šo·memʹ. Srovnej 9:27, ppč. „zpustošený“.
Nebo „bude ospravedlněno (prohlášeno za spravedlivé)“; nebo „bude uvedeno do svého práva“.
„Zdatný muž.“ Heb. ghaʹver.
Nebo „Eulaea“. LXXBagster(řec.) Ou·balʹ; řec. Ou·lai; lat. Uʹlai.
Znamená „zdatný [muž] Boží“. Heb. Gav·ri·ʼelʹ, složeno z geʹver, „zdatný muž“, a ʼEl, „Bůh“.
„Synu člověka.“ Heb. ben-ʼa·dhamʹ. Srovnej 7:13 ppč.; Ez 2:1 ppč.
Nebo „protože“.
„Pro ustanovený čas.“ Heb. lemó·ʽedhʹ.
„Řeckého“. Heb. Ja·wanʹ, „Javanu“; řec. Hel·leʹnon, „Helénů (Řeků)“; lat. Grae·coʹrum, „Řeků“.
„Jeho“. LXXVg; MSy vynechávají.
Nebo „hádankám; matoucím otázkám“.
„Podle svého pochopení“, M; LXX „proti svatým [bude] jeho myšlenka“.
Dosl. „pravda“. Heb. ʼemethʹ.