Daniel 3:1–30

3  Král Nebukadnecar udělal zlatou sochu,+ jejíž výška byla šedesát loket [a] jejíž šířka byla šest loket. Postavil ji na pláni Dura v babylónské soudní oblasti.+  A Nebukadnecar jako král poslal, aby se shromáždili satrapové, prefekti+ a místodržitelé, rádci, pokladníci, soudci, policejní magistráti+ a všichni správci soudních oblastí, aby přišli k zasvěcení+ sochy, kterou postavil král Nebukadnecar.  Tehdy se shromažďovali satrapové,+ prefekti a místodržitelé, rádci, pokladníci, soudci, policejní magistráti a všichni správci soudních oblastí k zasvěcení sochy, kterou postavil král Nebukadnecar, a stáli před sochou, kterou postavil Nebukadnecar.  A hlasatel*+ hlasitě volal: „Říká se vám, národy, národnostní skupiny a jazyky,+  že v čase, kdy uslyšíte zvuk rohu, píšťaly, citery, trojúhelníkové harfy, strunného nástroje, dud a hudebních nástrojů všeho druhu,+ padnete a budete uctívat zlatou sochu, kterou postavil král Nebukadnecar.  A kdokoli nepadne a nebude uctívat,+ bude v témže okamžiku+ hozen do hořící ohnivé pece.“+  Proto v témže čase, kdy všechny národy slyšely zvuk rohu, píšťaly, citery, trojúhelníkové harfy, strunného nástroje a hudebních nástrojů všeho druhu, všechny národy,+ národnostní skupiny a jazyky padaly [a] uctívaly zlatou sochu, kterou postavil král Nebukadnecar.  Proto v téže době přistoupili jistí Chaldejci* a obžalovali Židy.*+  Odpověděli a říkali králi Nebukadnecarovi: „Králi, žij dál dokonce na neurčité časy.+ 10  Králi, sám jsi vydal příkaz, že každý muž, který slyší zvuk rohu, píšťaly, citery, trojúhelníkové harfy, strunného nástroje a dud a hudebních nástrojů všeho druhu,+ by měl padnout a uctívat zlatou sochu; 11  a kdokoli by nepadl a neuctíval, měl by být hozen do hořící ohnivé pece.+ 12  Existují jistí Židé,* které jsi ustanovil nad správou babylónské soudní oblasti,+ Šadrak, Mešak a Abednego; tihle zdatní muži na tebe nedbají, králi, neslouží tvým vlastním bohům* a neuctívají zlatou sochu, kterou jsi postavil.“+ 13  Tehdy řekl Nebukadnecar ve vzteku a rozlícení,+ aby přivedli Šadraka, Mešaka a Abednega.+ Přivedli tedy ty zdatné muže před krále. 14  Nebukadnecar odpovídal a říkal jim: „Je to opravdu tak, Šadraku, Mešaku a Abednego, že nesloužíte mým vlastním bohům*+ a neuctíváte zlatou sochu, kterou jsem postavil?+ 15  Jste-li tedy přichystáni, až uslyšíte zvuk rohu, píšťaly, citery, trojúhelníkové harfy, strunného nástroje a dud a hudebních nástrojů všeho druhu,+ že padnete a budete uctívat sochu, kterou jsem udělal, [dobrá]. Ale jestliže uctívat nebudete, v témže okamžiku budete hozeni do hořící ohnivé pece. A kdo je ten bůh,* který vás může vyprostit z mých rukou?“+ 16  Šadrak, Mešak a Abednego odpověděli a říkali králi: „Nebukadnecare, v tomto ohledu není nutné, abychom ti odpověděli byť i jen slovem.+ 17  Jestliže to má být, náš Bůh,* kterému sloužíme, je schopen nás vyprostit. Vyprostí [nás] z hořící ohnivé pece a z tvé ruky, králi.+ 18  Jestliže však ne, ať je ti známo, králi, že tvým bohům,* těm nesloužíme, a zlatou sochu, kterou jsi postavil, uctívat nebudeme.“+ 19  Tehdy se Nebukadnecar naplnil zuřivostí a změnil se samotný výraz jeho obličeje vůči Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi. Odpovídal a říkal, ať rozpálí pec sedmkrát víc, než bylo zvykem ji rozpalovat. 20  A jistým zdatným mužům se životní energií,+ kteří byli v jeho vojenské síle, řekl, ať Šadraka, Mešaka a Abednega svážou, aby [je] hodili do hořící ohnivé pece.+ 21  Potom tyto zdatné muže v jejich přehozech, jejich oděvech a jejich čapkách a jejich ostatním oblečení svázali a hodili do hořící ohnivé pece. 22  Právě proto, že královo slovo bylo drsné a pec byla nadmíru rozpálená, ty zdatné muže, kteří vzali Šadraka, Mešaka a Abednega, ohnivý plamen zabil. 23  Ale tito [druzí] zdatní muži, ti tři, Šadrak, Mešak a Abednego, padli svázaní doprostřed hořící ohnivé pece.*+ 24  Tehdy se ulekl sám král Nebukadnecar a spěšně vstal. Odpovídal a říkal svým vysokým královským úředníkům: „Nehodili jsme doprostřed ohně tři svázané zdatné muže?“+ Odpovídali a říkali králi: „Ano, králi.“ 25  Odpovídal a říkal: „Pohleďte, spatřuji čtyři zdatné muže, jak se volně procházejí uprostřed ohně a nic jim neubližuje, a ten čtvrtý se vzhledem podobá synovi bohů.“*+ 26  Potom se Nebukadnecar přiblížil ke dveřím hořící ohnivé pece.+ Odpovídal a říkal: „Šadraku, Mešaku a Abednego, sluhové Nejvyššího Boha,*+ vykročte a pojďte sem!“ Tehdy Šadrak, Mešak a Abednego vykročili zprostřed ohně. 27  A satrapové, prefekti a místodržitelé a královi vysocí úředníci,+ kteří byli shromážděni, hleděli na ty zdatné muže, že oheň neměl moc nad jejich těly+ a neožehl se ani vlas na jejich hlavě,+ a dokonce ani jejich přehozy se nezměnily a nenačichly pachem ohně. 28  Nebukadnecar odpovídal a říkal: „Požehnaný buď BŮH Šadrakův, Mešakův a Abednegův,+ jenž poslal svého anděla+ a vyprostil své sluhy, kteří v něho důvěřovali+ a kteří změnili* samotné slovo krále a vydali svá těla, protože nechtěli sloužit+ a nechtěli uctívat+ vůbec žádného boha kromě svého vlastního Boha.*+ 29  A vychází ode mne nařízení,+ že kterýkoli národ, národnostní skupina nebo jazyk, který řekne něco nesprávného proti BOHU Šadrakovu, Mešakovu a Abednegovu, má být rozsekán na kusy+ a jeho dům má být přeměněn ve veřejný záchod;+ jelikož neexistuje jiný bůh,* který je schopen osvobozovat jako tento.“+ 30  Tehdy král způsobil, aby se Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi v babylónské soudní oblasti dobře dařilo.*+

Poznámky

„A hlasatel.“ Aram. wekha·ró·zaʼʹ, odvozeno od staroperského podstatného jména xrausa, „vyvolávač“; řec. keʹryx; lat. praeʹco. Viz 5:29, ppč. „ohlásili“.
Dosl. „zdatní muži, Chaldejci“. Aram. guv·rinʹ Kas·da·ʼinʹ.
Nebo „pomlouvali Židy“. Dosl. „jedli kusy [masa vyrvané z těl] Židů“.
Dosl. „zdatní muži, Židé“. Aram. guv·rinʹ Jehu·dhaʼ·jinʹ.
„Tvým vlastním bohům.“ Aram. leʼ·la·haikhʹ; LXXBagster(řec.) the·oisʹ; lat. deʹos.
„Mým vlastním bohům.“ Aram. leʼ·la·haiʹ.
„Bůh.“ Aram. ʼelahʹ.
„Náš Bůh.“ Aram. ʼEla·haʹnaʼ.
„Tvým bohům.“ Aram. leʼ·la·haikhʹ.
Na tomto místě je v LXXVg zařazena dlouhá vsuvka a ve v. 91 pokračuje znění textu M.
„Se vzhledem podobá synovi bohů.“ Aram. da·mehʹ levar-ʼela·hinʹ; řec. the·ouʹ; syr. ʼa·la·hin.
Nejvyššího Boha.“ Aram. ʼEla·haʼʹ ʽIl·lai·ʼaʹ. Viz 5:18 ppč.
Nebo „zrušili“.
„Svého vlastního Boha.“ Aram. lEʼ·la·hahónʹ.
„Bůh.“ Aram. ʼelahʹ.
Na tomto místě v Sy kap. 3 končí; MLXXBagsterVg uvádějí v kap. 3 ještě další tři v.