Daniel 11:1–45

11  A pokud jde o mne, já jsem v prvním roce Dareia* Médského+ povstal jako ten, kdo posiluje, a jako tvrz pro něho.  A nyní ti povím, co je pravda:+ Pohleď, ještě povstanou tři králové pro Persii+ a čtvrtý+ nahromadí větší bohatství než všichni [ostatní].+ A jakmile zesílí ve svém bohatství, vzburcuje všechno proti království Řecka.*+  A jistě povstane mocný* král a bude panovat s rozsáhlým panstvím*+ a bude činit podle své vůle.*+  A až povstane,+ jeho království bude rozbito a rozděleno+ směrem ke čtyřem nebeským větrům,*+ ale ne jeho dalšímu pokolení+ a ne podle jeho panství, s nímž panoval; protože jeho království bude vykořeněno, dokonce pro jiné než tyto.  A zesílí král jihu,* ano [jeden] z jeho knížat; a on nad ním získá převahu a jistě bude panovat s rozsáhlým panstvím, [větším než] panovnická moc onoho.  A na konci [několika] let se spolu spojí a dcera krále jihu, ta přijde ke králi severu,* aby vzniklo vyrovnané uspořádání. Ona si však neuchová sílu své paže;+ a on neobstojí, ani jeho paže; a bude vydána, ona sama, a ti, kdo ji přivedli, a ten, kdo způsobil její narození, a ten, kdo ji v [oněch] časech posiloval.  A jeden z výhonků+ jejích kořenů jistě povstane v jeho postavení a přijde k vojenské síle a přijde proti tvrzi krále severu a jistě bude jednat proti nim a získá převahu.  A také přijde do Egypta s jejich bohy,*+ s jejich litými sochami, s jejich žádoucími předměty ze stříbra a ze zlata [a] se zajatci. A sám si bude [několik] let udržovat odstup od krále severu.  A skutečně vejde do království krále jihu a vrátí se na svou vlastní půdu. 10  A pokud jde o jeho syny,* ti se vzruší a skutečně shromáždí zástup velkých vojenských sil. A při příchodu jistě přijde a zaplaví a projde. Ale vrátí se a bude* se vzrušovat celou cestu ke své tvrzi. 11  A král jihu se rozhořčí a bude muset vyjít a bojovat s ním, [totiž] s králem severu; a on jistě postaví velký zástup, a ten zástup bude opravdu vydán do ruky onoho.+ 12  A zástup bude jistě odveden. Jeho srdce se vyvýší,+ a on skutečně způsobí, že padnou desítky tisíc; ale své silné postavení nevyužije. 13  A král severu se vrátí a postaví zástup větší než ten první; a na konci časů, [několika] let, přijde a to s velkou vojenskou silou+ a se spoustou zboží.+ 14  A v těch časech budou mnozí, kdo povstanou proti králi jihu. A synové lupičů, kteří patří k tvému lidu, ti se nechají unést, aby se pokusili uskutečnit vidění;+ a budou muset klopýtnout.+ 15  A král severu přijde a navrší* obléhací násep+ a skutečně dobude město s opevněním. A pokud jde o paže jihu, ty neobstojí, ani lid jeho vybraných; a nebude síla zůstat stát. 16  A ten, kdo přijde proti němu, učiní podle své vůle a nikdo před ním neobstojí. A postaví se v zemi Okrasy+ a v jeho ruce bude záhuba.*+ 17  A zaměří svůj obličej,+ aby přišel se silou celého svého království, a budou u něho [podmínky] k vyrovnání;+ a bude jednat účinně.+ A pokud jde o dceru ženy,* bude mu dopřáno, aby ji zničil. A neobstojí a nebude trvale jeho.+ 18  A on obrátí svůj obličej zpět k pobřežním zemím*+ a skutečně mnohé dobude. A jeden velitel bude muset způsobit, že pro něj přestane pohana od něho, [takže] jeho pohana nebude. Způsobí, že se obrátí zpět na tamtoho. 19  A obrátí svůj obličej zpět k tvrzím své [vlastní] země a jistě klopýtne a padne a nebude nalezen.+ 20  A v jeho postavení povstane ten,+ jenž způsobí, že vymáhatel*+ projde nádherným královstvím,* a v několika dnech* bude rozbit, ale ne v hněvu ani válčením. 21  A v jeho postavení povstane ten, kdo má být v opovržení,+ a oni na něj jistě nevloží důstojnost království; a opravdu vejde během bezstarostnosti+ a chopí se království hladkostí.*+ 22  A pokud jde o paže+ záplavy, ty budou kvůli němu zaplaveny a budou zlomeny;+ jako bude i+ Vůdce+ smlouvy.+ 23  A protože oni se s ním spojí, bude konat podvod a skutečně vystoupí a prostřednictvím malého národa*+ se stane mocným. 24  Během bezstarostnosti+ vstoupí dokonce do tučnosti soudní oblasti a opravdu učiní, co neučinili jeho otcové a otcové jeho otců. Rozptýlí mezi ně vydrancované [věci] a kořist a zboží; a bude plánovat své úklady proti opevněným místům,+ ale jen do času. 25  A vyburcuje svou sílu a své srdce proti králi jihu s velkou vojenskou silou; a král jihu, ten se vzruší k válce s nesmírně velkou a mohutnou vojenskou silou. A neobstojí, protože proti němu naplánují úklady. 26  A právě ti, kdo jedí jeho pochoutky,* přivodí jeho zhroucení. A pokud jde o jeho vojenskou sílu, ta bude odplavena* a mnozí jistě padnou zabiti. 27  A pokud jde o ty dva krále, jejich srdce bude náchylné činit to, co je špatné, a u jednoho stolu+ budou stále mluvit lež.+ Ale nic nebude mít úspěch,+ protože konec je ještě na ustanovený čas.+ 28  A vrátí se do své země s velkým množstvím zboží a jeho srdce bude proti svaté smlouvě.+ A bude jednat účinně+ a jistě se vrátí do své země. 29  V ustanoveném čase*+ se vrátí a opravdu přijde proti jihu;*+ ale naposledy se to neprokáže být stejné jako poprvé. 30  A jistě proti němu přijedou lodě z Kittim*+ a bude se muset stát skleslým. A opravdu se vrátí a bude vrhat otevřená odsouzení+ proti svaté smlouvě+ a jednat účinně; a bude se muset vrátit a bude brát v úvahu ty, kdo opouštějí svatou smlouvu. 31  A budou paže,* jež povstanou, a budou vycházet od něho; a opravdu znesvětí svatyni,*+ tvrz,* a odstraní stálý [rys].*+ A na místo jistě dají* ohavnost,+ která působí zpustošení.*+ 32  A ty, kdo jednají ničemně proti smlouvě,+ dovede hladkými slovy+ k odpadnutí.+ Ale pokud jde o lid, který zná svého Boha,*+ ten získá převahu*+ a bude jednat účinně. 33  A pokud jde o ty v lidu, kdo mají pochopení,+ ti budou mnohým předávat porozumění.+ A po [několik] dnů* budou jistě přiváděni ke klopýtnutí mečem a plamenem, zajetím a drancováním.+ 34  Ale až budou přiváděni ke klopýtnutí, bude jim trochou pomoci pomoženo;+ a mnozí se k nim jistě připojí hladkostí.*+ 35  A někteří z těch, kdo mají pochopení, budou přivedeni ke klopýtnutí,+ aby se kvůli nim konalo přečišťovací dílo a aby se čistilo a bělilo+ až do času konce;+ protože je to ještě na ustanovený čas.*+ 36  A král bude skutečně činit podle své vlastní vůle* a vyvýší se a zvelebí se* nad každého boha;*+ a bude mluvit obdivuhodné věci proti BOHU bohů.*+ A jistě se bude prokazovat [jako] úspěšný, dokud nedospěje ke konci otevřené odsouzení;+ protože se vykoná to, o čem je rozhodnuto. 37  A nebude brát v úvahu BOHA* svých otců, a nebude brát v úvahu touhu žen a žádného jiného boha, ale zvelebí se nad každého.+ 38  Ale bude vzdávat ve svém postavení slávu bohu tvrzí;* a bohu, kterého neznali jeho otcové, bude vzdávat slávu zlatem a stříbrem a drahokamy a žádoucími věcmi. 39  A bude jednat účinně proti nejvíc opevněným pevnostem, spolu s cizozemským bohem. Rozhojní slávu kohokoli, kdo [ho] uznal, a skutečně je nechá panovat mezi mnohými; a bude rozdělovat na podíly zemskou půdu za cenu. 40  A v čase konce se s ním bude král jihu*+ strkat a král severu* proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde. 41  Skutečně také vstoupí+ do země Okrasy*+ a bude mnoho* [zemí], jež budou přivedeny ke klopýtnutí.+ Ale tihle uniknou z jeho ruky: Edom a Moab+ a hlavní část* synů Ammona. 42  A bude napřahovat ruku proti zemím; a pokud jde o egyptskou zemi,+ ta neunikne. 43  A opravdu bude panovat nad schovanými poklady zlata a stříbra a nad všemi žádoucími egyptskými věcmi. A v jeho krocích půjdou Libyjci* a Etiopové.* 44  Budou však zprávy,* které ho rozruší,+ z východu slunce+ a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé zasvětil zničení.+ 45  A nasází své palácové stany mezi velikým mořem* a svatou horou Okrasy;*+ a bude muset zcela dospět ke svému konci+ a nebude, kdo by mu pomohl.+

Poznámky

„Dareia“, MSyVg; LXX „Kýra“. Viz 5:31, ppč. „Dareios“.
„Řecka.“ Lat. Graeʹci·ae; LXX „Řeků“; heb. Ya·wanʹ, „Javanu“.
„Mocný.“ Heb. gib·bórʹ.
Nebo „panováním“.
Nebo „podle svého potěšení“. Heb. kir·có·nóʹ.
Nebo „směrům“. Heb. ru·chóthʹ; řec. a·neʹmous; lat. venʹtos.
Král jihu.“ Heb. me·lekh-han·neʹghev.
Králi severu.“ Heb. meʹlekh hac·ca·fónʹ.
„Jejich bohy.“ Heb. ʼelo·hé·hemʹ, mn. č.; řec. the·ousʹ; lat. deʹos.
„Syny“, MmarginLXXBagsterVg; MLXX „syna“.
„Bude“, MmarginLXXVg a mnoho heb. rkp.; MSy „budou“.
Dosl. „vysype“.
„Bude záhuba“, M; na základě změny ve značení samohlásek, „bude to všechno“.
Dosl. „žen“.
Nebo „ostrovům“.
„Vymáhatel“, možná daní. Nebo „zadavatel úkolů“. Heb. nó·ghesʹ. Srovnej 2Kr 23:35.
Dosl. „nádherou království“.
„V několika dnech“, MVg; jeden heb. rkp. „v pozdějších (následujících) dnech“; LXX „v posledních (nejvzdálenějších) dnech“.
Nebo „lichotivým chováním [nebo lichotivými prohlášeními]“.
Dosl. „nepatrného počtu národa“.
Nebo „u jeho [jídelního] stolu“.
„Ta zaplaví“, MLXX; LXXBagster „ta smete (vojska)“; Sy „ta bude rozptýlena“; Vg „ta bude rozvrácena“.
Heb. lam·mó·ʽedhʹ.
„Proti jihu.“ Heb. van·neʹghev.
„Lodě z Kittim“, M; LXX „Římané“; Vg „triéry a Římané“.
Tj. lidské paže, zde použito symbolicky.
Svatyni.“ Heb. ham·miq·dašʹ; LXXBagster(řec.) ha·giʹa·sma; lat. sanc·tu·aʹri·um.
Nebo „pevnost“. Heb. ham·ma·ʽózʹ.
Nebo „nepřetržitou [oběť]“. Heb. hat·ta·midhʹ; Vg „nepřetržitou oběť“; LXX „oběť“. Viz 8:11 ppč.
„Na místo jistě dají.“ Dosl. „jistě dají“.
Nebo „která působí úžas“. Heb. mešó·memʹ. Srovnej 9:27, ppč. „zpustošený“.
„Svého Boha.“ Heb. ʼElo·havʹ; „svého“ se vztahuje na „lid“.
Nebo „projeví sílu“.
„Po mnoho dnů“, mnoho heb. rkp. a tištěných vydání.
Nebo „lichotivým chováním [nebo lichotivými prohlášeními]“.
Heb. lam·mó·ʽedhʹ.
Nebo „podle své vlastní libosti“. Heb. khir·có·nóʹ.
Nebo „bude se chlubit“.
„Boha.“ Heb. ʼel; řec. the·onʹ; lat. deʹum.
„Bohu bohů.“ Heb. ʼEl ʼe·limʹ; lat. Deʹum de·oʹrum.
Nebo „bohy“.
„Ale ... bohu tvrzí (pevností).“ Heb. wele·ʼeloʹah ma·ʽuz·zimʹ; lat. deʹum auʹtem Maʹo·zim.
Viz v. 5 ppč.
Viz v. 6 ppč.
Nebo „do Okrasné (Krásné) země“. Heb. beʼeʹrec hac·Ceviʹ.
„Mnoho“, ž. r., patrně se vztahuje na země, ž. r.
Dosl. „počátek“.
„A ... Libyjci“, M(heb. weLu·vimʹ)LXX; lat. Lyʹbi·as.
„A Etiopové.“ Heb. weKhu·šimʹ; řec. kai Ai·thiʹo·pes; lat. et Ae·thi·oʹpi·as.
Dosl. „věci slyšené“.
„Velikým mořem.“ Dosl. „moři“, MLXXVg; Sy „mořem“.
Dosl. „k hoře svaté Okrasy“. Heb. lehar-Cevi-qoʹdheš.