Zjevení 22:1–21

22  A ukázal mi řeku vody života,+ čistou jako křišťál, která plyne od trůnu Božího a Beránkova+  středem jeho široké ulice. A na té i na oné straně řeky [byly] stromy*+ života, které rodí dvanáct úrod ovoce a vydávají své ovoce každý měsíc.+ A listy stromů [byly] k léčení národů.+  A již nebude žádná kletba.+ Ale [ve městě]* bude trůn Boží+ a Beránkův+ a jeho otroci mu budou prokazovat posvátnou službu;*+  a uvidí jeho obličej+ a jeho jméno bude na jejich čelech.+  Také již nebude noc+ a nepotřebují světlo lampy ani [nemají] sluneční světlo, protože Jehova* Bůh na ně bude vrhat světlo+ a budou kralovat po celou věčnost.+  A řekl mi: „Tato slova jsou věrná a pravá;+ ano, Jehova,* BŮH inspirovaných prorockých výroků,*+ vyslal svého anděla, aby ukázal svým otrokům věci, které se záhy stanou.+  A pohleď, přicházím rychle.+ Šťastný je každý, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku.“+  A tak jsem to já, Jan, slyšel a viděl. A když jsem vyslechl a uviděl, padl jsem, abych uctíval+ před nohama anděla, který mi to ukazoval.  Říká mi však: „Pozor! Nedělej to! Jsem jen spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří jsou proroci,+ a těch, kdo zachovávají slova tohoto svitku. Uctívej Boha.“+ 10  Také mi říká: „Nezapečeťuj* slova proroctví tohoto svitku, neboť ustanovený čas je blízko.+ 11  Kdo jedná nespravedlivě, ať ještě jedná nespravedlivě;+ a špinavý ať se ještě špiní;+ ale spravedlivý+ ať ještě jedná spravedlivě a svatý ať se ještě posvěcuje.+ 12  ‚Pohleď, přicházím rychle+ a se mnou je odměna,+ kterou dávám, abych oplatil každému podle jeho díla.+ 13  Já jsem Alfa a Omega,*+ ten první a ten poslední,+ počátek a konec. 14  Šťastní jsou ti, kdo perou svá roucha,+ aby autorita [jít] ke stromům* života byla jejich+ a aby dosáhli vstupu do města jeho branami.+ 15  Venku jsou psi+ a ti, kdo provozují spiritismus,*+ a smilníci+ a vrazi a modláři a každý, komu se líbí a [kdo] provádí lež.‘+ 16  ‚Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám o tom vydal svědectví pro sbory. Jsem kořen+ a potomek+ Davidův a jasná jitřní hvězda.‘“+ 17  A duch*+ a nevěsta+ stále říkají: „Přijď!“ A každý, kdo slyší, ať řekne: „Přijď!“+ A každý, kdo žízní, ať přijde;+ každý, kdo si přeje, ať si vezme zdarma vodu života.+ 18  „Vydávám svědectví každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: Jestliže někdo k tomu přidá,+ Bůh mu přidá ran,+ o nichž je napsáno v tomto svitku; 19  a jestliže někdo něco odejme ze slov svitku tohoto proroctví, Bůh odejme jeho podíl ze stromů života+ a ze svatého města,+ věci, o nichž je napsáno v tomto svitku. 20  Ten, kdo o tom vydává svědectví, říká: ‚Ano; přijdu rychle.‘“+ „Amen! Přijď, Pane Ježíši.“ 21  [Kéž je] nezasloužená laskavost Pána Ježíše Krista* se svatými.*+

Poznámky

Dosl. „strom“ (obecně); nebo „dřevo“. Řec. xyʹlon.
Nebo zájmeno ž. r., myšleno město.
„Budou prokazovat posvátnou službu.“ Řec. la·treuʹsou·sin. Viz 2Mo 3:12 ppč.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Nebo „duchů proroků“. Řec. ton pneu·maʹton; lat. spi·riʹtu·um.
Nebo „Nedrž v tajnosti“.
Nebo „Já jsem A a Z“. Viz 1:8, ppč. „Omega“ a it-1, heslo „Alfa a Omega“.
Viz v. 2 ppč.
„Ti, kdo provozují spiritismus.“ Nebo „kouzelníci“. Dosl. „uživatelé drog“. Řec. far·ma·koiʹ.
Nebo „inspirovaný výrok“.
„Krista“, VgSyh; אA vynechávají.
„Se svatými. Amen!“ א; Syh „se všemi svatými. Amen!“; Vgc „s vámi všemi. Amen!“; AVg „se všemi“.