Zjevení 21:1–27

21  A viděl jsem nové nebe+ a novou zemi,+ neboť dřívější nebe+ a dřívější země+ pominuly a moře+ již není.  Viděl jsem také svaté město,+ Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha+ a [je] připravený jako nevěsta+ ozdobená pro svého manžela.+  Na to jsem slyšel silný hlas z trůnu, jak říká: „Pohleď, Boží stan*+ je s lidmi, a bude s nimi přebývat*+ a oni budou jeho lidem.+ A sám Bůh bude s nimi.+  A setře jim každou slzu z očí+ a smrt již nebude+ a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest.+ Dřívější věci pominuly.“+  A Ten, který seděl na trůnu,+ řekl: „Pohleď, činím všechny věci nové.“+ Také říká: „Piš, protože tato slova jsou věrná a pravá.“  A řekl mi: „Stala se!* Já jsem Alfa a Omega,* počátek a konec.+ Každému, kdo žízní, dám zdarma z pramene vodu života.+  Každý, kdo zvítězí, zdědí tyto věci, a budu jeho Bohem+ a bude mým synem.+  Ale zbabělci a [lidé] bez víry+ a ti, kdo jsou ohavní ve své špíně,+ a vrazi+ a smilníci+ a ti, kdo provozují spiritismus,* a modláři+ a všichni lháři,+ ti budou mít podíl v jezeře, které hoří ohněm+ a sírou.+ To znamená* druhou smrt.“+  A přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm misek, jež byly plné sedmi posledních ran,+ mluvil se mnou a řekl: „Pojď sem, ukážu ti nevěstu, Beránkovu manželku.“+ 10  Odnesl mě tedy v [síle] ducha na velkou a vysokou horu+ a ukázal mi svaté město+ Jeruzalém, které sestupovalo z nebe od Boha+ 11  a mělo Boží slávu.+ Jeho záře* byla podobná nejvzácnějšímu drahokamu, jako jaspis, který září jako čistý křišťál.+ 12  Mělo velkou a vysokou zeď+ a mělo dvanáct bran a u těch bran dvanáct andělů a byla [tam] vepsána jména, jež jsou [jména] dvanácti kmenů izraelských synů.+ 13  Na východě byly tři brány a na severu tři brány a na jihu tři brány a na západě tři brány.+ 14  Zeď města také měla dvanáct základních kamenů+ a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.+ 15  A ten, kdo se mnou mluvil, držel jako míru zlatý rákos,+ aby změřil město a jeho brány a jeho zeď.+ 16  A město je čtyřhranné a jeho délka je stejně velká jako jeho šířka. A změřil město+ rákosem, dvanáct tisíc stadií;* jeho délka a šířka a výška jsou si rovné. 17  Změřil také jeho zeď, sto čtyřicet čtyři lokte,* podle míry lidské [a] zároveň andělské.* 18  Jeho zeď byla vystavěna z jaspisu+ a město bylo z ryzího zlata podobného čistému sklu. 19  Základy+ městské zdi byly ozdobeny drahokamy všeho druhu:+ První základ byl jaspis,+ druhý safír,+ třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,+ 20  pátý sardonyx, šestý sardit, sedmý chryzolit,+ osmý beryl, devátý topas,+ desátý chryzopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst.+ 21  Rovněž dvanáct bran bylo dvanáct perel; každá z bran byla udělána z jedné perly.+ A široká ulice města byla ryzí zlato, jako průhledné sklo. 22  A neviděl jsem v něm chrám,*+ neboť jeho chrámem+ je Jehova*+ Bůh, Všemohoucí,*+ a také Beránek.+ 23  A město nepotřebuje, aby na ně svítilo slunce nebo měsíc, vždyť je osvítila Boží sláva+ a jeho lampou byl Beránek.+ 24  A národy budou chodit prostřednictvím jeho světla+ a králové země do něho vnesou svou slávu.+ 25  A jeho brány nebudou přes den vůbec zavřeny,+ neboť noc tam nebude existovat.+ 26  A vnesou do něho slávu a čest národů.+ 27  Rozhodně však do něho nevstoupí nic neposvátného ani žádný, kdo provádí ohavnost+ a lež;+ [vstoupí] jen ti,+ kdo jsou zapsáni v Beránkově svitku života.+

Poznámky

„Stan.“ Řec. ske·neʹ; lat. ta·ber·naʹcu·lum; J17,18,22(heb.) miš·kanʹ. Viz 2Mo 25:8.
Dosl. „bude s nimi stanovat“.
Nebo „Jsou skutečností!“.
Nebo „Já jsem A a Z“. Srovnej 1:8, ppč. „Omega“.
„Ti, kdo provozují spiritismus.“ Nebo „kouzelníci“. Dosl. „uživatelé drog“. Řec. far·ma·koisʹ.
Nebo „Tento podíl je“.
Nebo „nositel světla“.
Asi 2 220 km. Stadion odpovídalo jedné osmině římské míle, což bylo 185 m.
Asi 64 m.
Nebo „tedy andělské“.
Nebo „Boží obydlí (příbytek)“. Řec. na·onʹ; lat. temʹplum; J17,18(heb.) wehé·khalʹ, „a palác (chrám)“.
Viz dodatek 1D.
„Všemohoucí.“ Řec. Pan·to·kraʹtor; lat. O·mniʹpo·tens; J17,22(heb.) ʼElo·himʹ ceva·ʼóthʹ, „Bůh vojsk“. Viz Rut 1:20, ppč. „Všemohoucí“.