Zjevení 18:1–24

18  Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou;+ a země byla osvětlena jeho slávou.+  A zvolal silným hlasem+ a řekl: „Padl! Velký Babylón* padl+ a stal se bydlištěm démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar,*+ a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták!+  Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva* padly všechny národy [za oběť]+ a králové země s ním smilnili+ a cestující kupci+ země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu.“+  A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: „Vyjděte z něho, můj lide,+ jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších+ a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.  Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe+ a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví.+  Oplaťte mu tak, jak oplácel on,+ a učiňte mu dvakrát tolik, ano, dvojnásobek toho, co učinil;+ do poháru,+ do něhož on dával směs, mu dejte směsi dvojnásobně.+  Do jaké míry se sám oslavoval a žil v nestoudném přepychu, do té míry mu dejte trýzeň a truchlení.+ Vždyť si ve svém srdci stále říká: ‚Sedím jako královna+ a nejsem vdova+ a nikdy neuvidím truchlení.‘+  Proto v jednom dnu přijdou jeho rány,+ smrt a truchlení a hladomor, a bude úplně spálen ohněm,+ protože Jehova* Bůh, který jej soudil, je silný.+  A králové+ země, kteří s ním smilnili a žili v nestoudném přepychu, budou plakat a bít se nad ním v zármutku,+ až se budou dívat na dým jeho požáru,+ 10  zatímco budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a říkat:+ ‚Běda, běda, velké město,+ Babylóne, silné město, protože v jedné hodině přišel tvůj soud!‘+ 11  Také cestující kupci+ země nad ním pláčí a truchlí,+ protože již nikdo nekupuje jejich plný sklad, 12  plný sklad+ zlata a stříbra a drahokamů a perel a jemného plátna a purpuru a hedvábí a šarlatu; a všeho z voňavého dřeva* a předměty všeho druhu ze slonoviny a předměty všeho druhu z nejdrahocennějšího dřeva a z mědi a železa a mramoru;+ 13  také skořici a indické koření* a kadidlo a vonný olej a vonnou pryskyřici a víno a olivový olej a jemnou mouku a pšenici a skot a ovce a koně a kočáry a otroky* a lidské duše.*+ 14  Ano, znamenité ovoce, po němž toužila+ tvá duše,* se od tebe vzdálilo, a všechny ty lahůdkové věci a nádherné věci pro tebe zanikly a lidé je již nikdy nenajdou.+ 15  Cestující kupci+ s těmito věcmi, kteří z něho zbohatli, budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a budou plakat a truchlit+ 16  a řeknou: ‚Běda, běda — velké město,+ oblečené do jemného plátna a purpuru a šarlatu a bohatě ozdobené zlatými ozdobami a drahokamy a perlami,+ 17  protože v jedné hodině bylo zpustošeno tak velké bohatství!‘+ A každý kapitán lodi a každý, kdo se někam plaví,+ a námořníci a všichni, kdo si vydělávají na živobytí na moři, stáli opodál,+ 18  a při pohledu na dým jeho požáru křičeli a říkali: ‚Které město je podobné tomu velkému městu?‘+ 19  A sypali si prach na hlavu+ a křičeli, plakali a truchlili+ a říkali: ‚Běda, běda — velké město, v němž všichni, kdo měli lodě na moři,+ zbohatli z jeho nákladnosti,+ protože bylo zpustošeno v jedné hodině!‘+ 20  Raduj se nad ním, nebe,+ a také vy, svatí+ a apoštolové+ a proroci, protože Bůh na něm za vás vykonal soudcovský trest!“+ 21  A silný anděl zdvihl kámen podobný velkému mlýnskému kameni+ a vrhl jej do moře+ a řekl: „Tak bude Babylón, velké město, svržen rychlým vrhem a již nikdy nebude nalezen.+ 22  A již nikdy v tobě nebude slyšet zvuk pěvců, kteří se doprovázejí na harfu, a hudebníků a flétnistů a trubačů+ a již nikdy v tobě nebude nalezen žádný řemeslník jakéhokoli oboru* a již nikdy v tobě nebude slyšet zvuk mlýnského kamene, 23  již nikdy v tobě nebude svítit světlo lampy a nikdy již v tobě nebude slyšet hlas ženicha a nevěsty;+ protože tvoji cestující kupci+ byli muži vysokého postavení+ na zemi, neboť tvými spiritistickými+ zvyklostmi* byly zavedeny na scestí všechny národy. 24  Ano, byla v něm nalezena krev+ proroků+ a svatých+ a všech, kdo byli pobiti na zemi.“+

Poznámky

Řec. Ba·by·lonʹ; J17,18,22(heb.) Ba·velʹ.
Nebo „duch“.
Nebo „Vždyť kvůli vášeň probouzejícímu vínu jeho smilstva“. A vynechává „vínu“.
„Jehova“, J7,8,13,14,16–18,22–24,28; אcCSyh(řec.) Kyʹri·os; AVg vynechávají. Viz dodatek 1D.
Nebo „thyinového dřeva“.
Nebo „amomom“, indické koření.
Dosl. „těla“.
Nebo „otroky, dokonce duše lidí“.
Dosl. „ovoce touhy tvé duše“.
„Jakéhokoli oboru“, CVgSyh; אA vynechávají.
„Tvými spiritistickými zvyklostmi.“ Nebo „tvým kouzelnictvím“. Dosl. „užíváním drog“. Řec. far·ma·kiʹai, 3. p., j. č.