Zjevení 11:1–19

11  A byl mi dán rákos* podobný prutu,+ když řekl: „Vstaň a změř Boží* chrámovou [svatyni]*+ a oltář a ty, kdo v ní uctívají.  Ale pokud jde o nádvoří, které je vně+ chrámové [svatyně], to zcela vyvrhni* a neměř je, protože bylo dáno národům+ a budou nohama pošlapávat svaté město+ dvaačtyřicet měsíců.+  A způsobím, aby moji dva+ svědkové prorokovali+ oblečeni v pytlovině+ tisíc dvě stě šedesát dnů.“  Ti jsou [znázorněni] dvěma olivovníky+ a dvěma svícny+ a stojí před Pánem* země.+  A jestliže jim někdo bude chtít uškodit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele;+ a kdyby jim někdo chtěl uškodit, musí být zabit tímto způsobem.  Ti mají autoritu zavřít nebe,+ aby za dnů jejich prorokování nepršelo,+ a mají autoritu nad* vodami, aby je změnili v krev+ a aby stíhali zemi všemožnými ranami, kdykoli si přejí.  A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti,+ povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je.+  A jejich mrtvoly budou na široké cestě velkého města, které se v duchovním smyslu nazývá Sodoma+ a Egypt, kde byl i jejich Pán přibit na kůl.*+  A ti z lidí a kmenů a jazyků a národů+ se budou dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne+ a nedají jejich mrtvoly uložit do hrobky. 10  A ti, kdo bydlí na zemi, se nad nimi radují+ a těší se* a budou jeden druhému posílat dary,+ protože ti dva proroci trýznili ty, kdo bydlí na zemi. 11  A po třech a půl dnech+ do nich vstoupil duch života od Boha+ a postavili se na nohy, a na ty, kdo je spatřili, padl velký strach. 12  A slyšeli silný hlas+ z nebe, který jim řekl: „Pojďte sem nahoru.“+ A vystoupili* do nebe v oblaku a jejich nepřátelé je spatřili. 13  A v tu hodinu nastalo velké zemětřesení a desetina+ města padla; a sedm tisíc osob* bylo zabito zemětřesením* a ostatní byli zděšeni a vzdali slávu nebeskému BOHU.+ 14  Druhá běda+ pominula. Pohleďme, třetí běda rychle přichází. 15  A sedmý anděl zatroubil na svou trubku.+ A v nebi nastaly silné hlasy a řekly: „Království světa* se stalo královstvím našeho Pána+ a jeho Krista+ a bude kralovat* navždy a stále.“+ 16  A těch čtyřiadvacet starších,*+ kteří seděli před Bohem na svých trůnech, padlo na tvář,+ a uctívali Boha+ 17  a řekli: „Děkujeme ti,+ Jehovo* Bože, Všemohoucí,+ Tobě, který jsi+ a který jsi byl, protože ses ujal své velké moci+ a začal jsi kralovat.+ 18  Ale národy se rozzlobily a přišla tvá vlastní zloba a ustanovený čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána odměna+ tvým otrokům, prorokům,+ a svatým a těm, kdo se bojí tvého jména, malým i velkým,+ a aby byli zničeni+ ti, kdo ničí* zemi.“+ 19  A Boží* chrámová [svatyně],* která je v nebi,+ byla otevřena a v jeho chrámové [svatyni]+ bylo vidět truhlu+ jeho smlouvy. A nastaly blesky a hlasy a hromy a zemětřesení a velké krupobití.

Poznámky

„Rákos.“ Řec. kaʹla·mos; lat. caʹla·mus; J17,18,22(heb.) qa·nehʹ. Srovnej Ez 40:5, ppč. „rákos“.
„Boží“, אAVgSyh; J17 „Jehovovu“.
Nebo „Boží obydlí (příbytek)“. Řec. ton na·onʹ; J17,18,22(heb.) hé·khalʹ, „palác (chrám)“.
Nebo „vynech“.
„Pánem“, אAVgSyh; Vgms a minuskulové rkp. 1854, 2053 „Bohem“.
Řec. e·piʹ, s druhým pádem.
Nebo „připevněn na kůl (kládu)“. Viz dodatek 5C.
Dosl. „se činí dobré mysli“.
Dosl. „vykročili“.
Dosl. „sedm tisíc jmen lidí“.
Nebo „v zemětřesení“.
Světa.“ Řec. tou koʹsmou; lat. munʹdi; J17(heb.) ha·ʽó·lamʹ.
Dosl. „bude vládnout“.
Řec. pre·sbyʹte·roi.
Viz dodatek 1D.
Dosl. „kazí skrz“.
„Boží“, אAVgSyh; J17 „Jehovova“.
Nebo „Boží obydlí (příbytek)“. Řec. ho na·osʹ; J17,18,22(heb.) hé·khalʹ, „palác (chrám)“.