Zjevení 1:1–20

1  Zjevení*+ od Ježíše Krista, které mu dal Bůh,+ aby ukázal svým otrokům+ věci,+ jež se záhy* stanou.+ A vyslal svého anděla+ a skrze něho [je] ve znameních+ předložil svému otroku Janovi,+  který vydával svědectví o slovu, jež dal Bůh,+ a o svědectví, jež dal Ježíš Kristus,+ ano o všem, co viděl.  Šťastný+ je ten, kdo nahlas čte,+ a ti, kdo slyší slova tohoto proroctví+ a kdo zachovávají to, co je v něm napsáno;+ vždyť ustanovený čas je blízko.+  Jan sedmi sborům,+ které jsou v [oblasti] Asie: Kéž máte nezaslouženou laskavost a pokoj od „Toho, který je* a který byl a který přichází“,+ a od sedmi duchů,+ kteří jsou před jeho trůnem,  a od Ježíše Krista, „Věrného svědka“,+ „Prvorozeného z mrtvých“+ a „Panovníka králů země“.+ Tomu, který nás miluje+ a který nás uvolnil z našich hříchů prostřednictvím své vlastní krve+ —  a udělal z nás království,+ kněze+ pro svého Boha a Otce —, ano, jemu buď sláva a moc navždy.+ Amen.  Pohleďte, přichází s oblaky+ a uvidí ho každé oko,+ a ti, kdo ho probodli;+ a všechny kmeny země se kvůli němu budou bít v zármutku.+ Ano, amen.  „Já jsem Alfa a Omega,“*+ říká Jehova* Bůh, „Ten, který je a který byl a který přichází,+ Všemohoucí.“*+  Já Jan, váš bratr a podílník s vámi na soužení+ a na království+ a na vytrvalosti+ ve spojení s Ježíšem,+ jsem se ocitl na ostrově zvaném Patmos, protože jsem mluvil o Bohu a vydával svědectví* o Ježíšovi.*+ 10  Inspirací*+ jsem se ocitl+ v Pánově dnu*+ a slyšel jsem za sebou silný hlas,+ jako [hlas] trubky, 11  který řekl: „Co vidíš, napiš+ do svitku a pošli to sedmi sborům,+ do Efezu+ a do Smyrny+ a do Pergamu+ a do Thyatiry+ a do Sard+ a do Filadelfie+ a do Laodiceje.“+ 12  A otočil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil, a když jsem se otočil, viděl jsem sedm zlatých svícnů+ 13  a uprostřed svícnů někoho podobného synu člověka,+ jenž byl oblečen oděvem, který sahal až k nohám, a byl na prsou přepásán zlatým pásem. 14  Kromě toho jeho hlava a vlasy byly bílé+ jako bílá vlna, jako sníh, a jeho oči jako ohnivý plamen;+ 15  a jeho nohy byly jako čistá měď,+ když žhne v peci; a jeho hlas+ byl jako zvuk mnoha vod. 16  A měl v pravici sedm hvězd+ a z úst mu vyčníval ostrý, dlouhý dvojsečný meč+ a jeho vzezření bylo jako slunce, když září ve své síle.+ 17  A když jsem ho viděl, padl jsem jako mrtvý k jeho nohám. A vložil na mne pravici a řekl: „Neboj se.+ Já jsem ten První*+ a ten Poslední+ 18  a ten živý;+ a zemřel jsem,+ ale pohleď, žiji po celou věčnost+ a mám klíče smrti+ a hádu.*+ 19  Proto zapiš věci, které jsi viděl, a věci, které jsou, a věci, které se stanou po nich.+ 20  Pokud jde o posvátné tajemství sedmi hvězd,+ které jsi viděl na mé pravici, a sedmi zlatých svícnů:+ Sedm hvězd znamená* anděly sedmi sborů a sedm svícnů znamená sedm sborů.+

Poznámky

Dosl. „Odkrytí; Odhalení“. Řec. A·po·kaʹly·psis; lat. A·po·ca·lyʹpsis.
Dosl. „v rychlosti“.
Dosl. „Jsoucího; Toho, který existuje“. Řec. ho on. Viz 2Mo 3:14 ppč.
Nebo „A a Z“. Řec. τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ (to Alʹfa kai to O[·meʹga]), první a poslední písmeno řec. abecedy; SyhJ22 „Alef a Taw“.
Viz dodatek 1D.
„Všemohoucí.“ Řec. ho Pan·to·kraʹtor; lat. O·mniʹpo·tens; J18(heb.) ʼEl Šad·daiʹ, „Bůh Všemohoucí“; J17,22(heb.) ʼElo·héʹ ceva·ʼóthʹ, „Bůh vojsk“. Viz Rut 1:20, ppč. „Všemohoucí“.
„Vydával svědectví.“ Řec. mar·ty·riʹan; lat. te·sti·moʹni·um.
Dosl. „prostřednictvím slova Božího a svědectví Ježíšova“.
„Inspirací.“ Nebo „V duchu“. Řec. en pneuʹma·ti; lat. in spiʹri·tu.
Nebo „Ocitl jsem se pod inspirací v Pánově dnu“.
„První“, אVgSyh; A „Prvorozený“.
„Hádu“, אA; SyhJ7,8,13,16–18,22 „šeolu“. Viz dodatek 4B.
Nebo „je“.