Zecharjáš 9:1–17

9  Prohlášení:+ „Jehovovo* slovo je proti zemi Chadrak a spočívá v Damašku;+ Jehova* má totiž oko [upřené] na pozemského člověka+ a na všechny izraelské kmeny.  A bude s ním hraničit také Chamat;+ Tyros+ a Sidon,+ neboť je velmi moudrý.+  A Tyros přistoupil k tomu, aby si vystavěl násep a aby nakupil stříbro právě jako prach, a zlato* jako pouliční bláto.+  Pohleďme, Jehova* jej zbaví vlastnictví a jeho vojenskou sílu jistě srazí do moře;+ a sám bude pohlcen v ohni.+  Aškalon [to] uvidí a dostane strach; a pokud jde o Gazu, ta pocítí velmi kruté bolesti; Ekron+ také, protože jeho vyhlížená naděje+ bude muset zakusit hanbu. A z Gazy jistě zanikne král a Aškalon nebude obýván.+  A v Ašdodu se skutečně usadí+ nemanželský+ syn, a já jistě odříznu pýchu Filištína.+  A z úst mu odstraním jeho zakrvavené věci a ze zubů jeho ohavnosti+ a sám také jistě zůstane pro našeho Boha;* a stane se podobným šejkovi*+ v Judovi+ a Ekron podobným Jebusejci.+  A utábořím se jako přední hlídka pro svůj dům,+ takže nikdo nebude procházet a nikdo se nebude vracet; a již jimi nebude procházet poháněč,+ neboť jsem [to] nyní viděl svýma očima.+  Měj velkou radost, sionská dcero.+ Vítězoslavně křič,+ jeruzalémská dcero. Pohleď, přichází k tobě tvůj král.+ Je spravedlivý, ano, zachráněný;*+ pokorný,*+ a jede na oslu, ano na vzrostlém zvířeti, synu oslice.*+ 10  A jistě odříznu* válečný dvoukolý vůz z Efrajima a koně z Jeruzaléma.+ A bitevní luk+ bude odříznut. A on bude vskutku mluvit k národům o míru;+ a jeho panství bude od moře k moři a od Řeky* do konců* země.+ 11  Také, [ženo,]* krví tvé* smlouvy+ pošlu tvé vězně+ ven z jámy, v níž není voda. 12  Vraťte se k pevnosti,*+ vězňové naděje.+ Dnes [ti] také povídám: ‚Oplatím ti, [ženo,]* dvojnásobným dílem.*+ 13  Sešlápnu totiž Judu jako svůj [luk].* Luk naplním Efrajimem a tvé syny,+ Sione, vzbudím* proti tvým synům, Řecko,*+ a učiním tě* jakoby mečem silného muže.‘*+ 14  A nad nimi bude vidět samotného Jehovu+ a jeho šíp vylétne právě jako blesk.+ A sám Svrchovaný Pán Jehova zatroubí na roh*+ a jistě půjde s větrnými bouřemi z jihu.*+ 15  Sám Jehova vojsk je bude bránit, a budou skutečně hltat+ a podmaňovat kameny z praku. A jistě budou pít+ — rozbouří se —, jakoby tu bylo víno; a vskutku se naplní jako miska, jako rohy oltáře.+ 16  A Jehova, jejich Bůh,* je v ten den jistě zachrání+ jako stádo bravu svého lidu;+ budou totiž jako kameny diadému třpytící se nad jeho* půdou.+ 17  Jak [velká] je totiž jeho dobrota+ a jak [velká] jeho sličnost!+ Z obilí se bude dařit mladým mužům a z mladého vína pannám.“+

Poznámky

Viz dodatek 1C §4.
Viz dodatek 1C §4.
„A zlato.“ Heb. wecha·rucʹ.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B1C §4.
„Pro našeho Boha.“ Heb. lEʼ·lo·héʹnu; řec. The·oiʹ; lat. Deʹo.
Nebo „ano, zakoušející záchranu“; nebo „a vítězný“. Heb. wenó·šaʽʹ, pasivně jako v 5Mo 33:29 a Ža 33:16; LXX „a zachraňující“ nebo „a přinášející záchranu“; lat. et sal·vaʹtor, „a zachránce“.
Nebo „ztrápený“. Heb. ʽa·niʹ; lat. pauʹper.
Dosl. „oslic“.
Podle MTVg; LXXSy „úplně zničí“.
Tj. Eufrat.
„[Ženo].“ Dosl. „ty“. Heb. ʼat, ž. r.; vztahuje se na Sion neboli Jeruzalém.
„Tvé“, v heb. ž. r., vztahuje se na ženu, tj. Sion neboli Jeruzalém.
Nebo „k nedostupnému (nepřístupnému) místu“. Heb. levic·ca·rónʹ; jediný výskyt v M.
„Ti, [ženo].“ Dosl. „ti“. Heb. lakh, ž. r. Srovnej v. 11, ppč. „ženo“.
„Dvojnásobným dílem.“ Heb. miš·nehʹ. Srovnej Iz 61:7.
„Jako svůj [luk].“ Dosl. „pro sebe“. Heb. li; tím, co se sešlapuje, je ovšem luk.
Nebo „vyburcuji“.
„Řecko“, Vg; LXX „(děti) Řeků“; MSy „Javana“. Viz 1Mo 10:2; Da 8:21 ppč.
„Tě“, ž. r., vztahuje se na ‚Sion‘.
„Silného muže.“ Heb. gib·bórʹ.
Nebo „na šofar“. Heb. baš·šó·farʹ.
„Jihu.“ Heb. té·manʹ.
„Jejich Bůh.“ Heb. ʼElo·hé·hemʹ.
Nebo „jejich“, vztahuje se na ‚lid‘.