Zecharjáš 1:1–21

1  V osmém měsíci Dareiova druhého roku+ přišlo Jehovovo slovo k proroku Zecharjášovi,+ synu Berekjáše,* syna Iddova,+ a říkalo:  „Jehova se rozhořčil na vaše otce — a to velice.+  A řekneš jim: ‚Tak řekl Jehova vojsk:* „‚Vraťte se ke mně,‘+ je výrok Jehovy* vojsk, ‚a vrátím se k vám,‘+ řekl Jehova* vojsk.“‘  ‚Nestaňte se podobnými svým otcům,+ k nimž volali dřívější proroci+ a říkali: „Tak řekl Jehova* vojsk: ‚Vraťte se, prosím, ze svých špatných cest a od špatného jednání.‘“‘+ ‚Ale nenaslouchali a nevěnovali mi pozornost,‘+ je Jehovův výrok.  ‚Pokud jde o vaše otce, kde jsou?+ A pokud jde o proroky,+ žili snad dále na neurčitý čas?  Pokud však jde o má slova a mé předpisy, které jsem přikázal svým sluhům prorokům,+ nedostihly snad vaše otce?‘+ Vrátili se tedy a řekli: ‚Podle toho, co nám Jehova vojsk zamýšlel učinit,+ podle našich cest a podle našeho jednání, tak to s námi učinil.‘“+  Dvacátý čtvrtý den jedenáctého měsíce, totiž měsíce šebatu, v Dareiově druhém roce,+ přišlo Jehovovo slovo k proroku Zecharjášovi,+ synu Berekjáše,* syna Iddova,+ a říkalo:  „Viděl jsem [v] noci, a pohleďme, muž*+ jedoucí na ryšavém koni,+ a zastavil se mezi stromovými myrtami,+ které byly v prohlubni;* a za ním byli koně ryšaví, světle ryšaví a bílí.“+  A tak jsem řekl: „Kdo jsou tihle, můj pane?“*+ Anděl,* který se mnou mluvil,+ mi na to řekl: „Sám ti ukážu, kdo jsou právě tihle.“ 10  Pak odpověděl muž, který se zastavil mezi stromovými myrtami, a řekl: „To jsou ti, které Jehova vyslal, aby procházeli zemí.“*+ 11  A přistoupili k tomu, aby odpověděli Jehovovu andělovi, který stál mezi stromovými myrtami, a aby řekli: „Procházeli jsme zemí,+ a pohleďme, celá země sedí tiše a nic ji nevyrušuje.“+ 12  Jehovův anděl tedy odpověděl a řekl: „Jehovo vojsk, jak dlouho sám neprojevíš milosrdenství Jeruzalému a judským městům,+ které již sedmdesát let otevřeně odsuzuješ?“+ 13  A Jehova přistoupil k tomu, aby odpověděl andělovi, který se mnou mluvil, dobrými slovy, útěšnými slovy;+ 14  a anděl, který se mnou mluvil, přikročil k tomu, aby mi řekl: „Volej a říkej: ‚Tak řekl Jehova vojsk: „Žárlil jsem pro Jeruzalém a pro Sion velkou žárlivostí.+ 15  Velkým rozhořčením se cítím rozhořčen proti národům, které jsou v poklidu;+ protože já, já jsem se cítil rozhořčen jen v malé míře,+ ale ony, ony napomohly k neštěstí.“‘+ 16  Proto tak řekl Jehova: ‚„Jistě se vrátím k Jeruzalému s [projevy] milosrdenství.+ Bude v něm vystavěn můj vlastní dům,“+ je výrok Jehovy vojsk, „a přes Jeruzalém bude natažen měřicí provazec.“‘+ 17  Volej dál a říkej: ‚Tak řekl Jehova vojsk: „Má města ještě budou přetékat dobrotou;+ a Jehova ještě určitě pocítí lítost nad Sionem+ a ještě opravdu vyvolí Jeruzalém.“‘“+ 18  A přistoupil jsem k tomu, abych pozvedl oči a viděl; a pohleďme, byly tam čtyři rohy.+ 19  Řekl jsem tedy andělovi, který se mnou mluvil: „Co to je?“ Na to mi řekl: „To jsou rohy, které rozehnaly Judu,+ Izrael+ a Jeruzalém.“+ 20  Dále mi Jehova ukázal čtyři řemeslníky. 21  Na to jsem řekl: „Co přicházejí dělat tihle?“ A přikročil k tomu, aby řekl: „To jsou rohy,+ které rozehnaly Judu do takové míry, že vůbec nikdo nepozvedl hlavu; a ti druzí přijdou, aby jimi zachvěli, aby svrhli rohy národů, které pozvedají roh proti judské* zemi, aby ji rozehnaly.“+

Poznámky

„Berekjáše.“ Heb. Be·rekh·jahʹ jako v 1Pa 3:20; 1Pa 9:16; Ne 3:4, 30; Ne 6:18.
„Jehova vojsk.“ Heb. Jehwahʹ ceva·ʼóthʹ. V knize Zecharjáš se tento výraz vyskytuje 53krát.
Viz dodatek 1C §2.
Viz dodatek 1C §2.
Viz dodatek 1C §2.
„Berekjáše.“ Heb. Be·rekh·jaʹhu jako v 1Pa 6:39; 1Pa 15:17; 2Pa 28:12.
„Muž.“ Heb. ʼiš.
Nebo „v propasti“. Heb. bam·mecu·lahʹ; lat. in pro·funʹdo; T „Bábelu (Babylónu)“.
„Můj pane.“ Heb. ʼadho·n; řec. kyʹri·e; lat. doʹmi·ne.
Nebo „posel“. Heb. ham·mal·ʼakhʹ; řec. ho agʹge·los; lat. anʹge·lus.
Heb. ba·ʼaʹrec.
„Judské“, MSyVg; LXX „Jehovově“.