Sefanjáš 3:1–20

3  Běda tomu, které se bouří* a znečišťuje se, utlačujícímu městu!+  Nenaslouchalo hlasu;+ nepřijalo ukázňování.+ V Jehovu nedůvěřovalo.+ Nepřiblížilo se ke svému Bohu.*+  Jeho knížata byla uprostřed něho řvoucími lvy.+ Jeho soudci byli večerní vlci, kteří nehryzli [kosti] až do rána.+  Jeho proroci byli nestoudní, byli muži zrady.+ I jeho kněží znesvěcovali, co bylo svaté; znásilňovali zákon.+  Jehova byl uprostřed něho spravedlivý;+ nečinil žádnou nespravedlnost.+ Ráno co ráno vydával své vlastní soudcovské rozhodnutí.+ Toho nebyl za denního světla nedostatek.+ Ale nespravedlivý neznal stud.+  „Odřízl jsem národy; jejich nárožní věže byly opuštěny. Zpustošil jsem jejich ulice, takže nikdo neprocházel. Jejich města byla zpustošena, takže tam nebyl muž,* takže tam nebyl obyvatel.+  Řekl jsem: ‚Jistě se mě budeš bát; přijmeš ukázňování‘;+ aby jeho obydlí nebylo odříznuto+ — za to vše s ním musím účtovat.+ Opravdu jednali pohotově v tom, že všechna svá jednání učinili zkázonosnými.+  ‚Proto mě stále očekávejte,‘+ je Jehovův výrok, ‚do dne, kdy vstanu* k lupu,*+ neboť mým soudcovským rozhodnutím je shromáždit národy,+ abych sesbíral království, abych na ně vylil své otevřené odsouzení,+ všechen svůj hořící hněv; vždyť ohněm mé horlivosti bude pohlcena celá země.*+  Pak totiž změním národům jazyk na čistý,*+ aby všichni vzývali Jehovovo jméno,+ aby mu sloužili rameno vedle ramena.‘*+ 10  Z kraje řek Etiopie* mi přinesou dar ti, kdo mě snažně prosí, [totiž] dcera mých rozptýlených.+ 11  V ten den nebudeš zahanbeno* kvůli všem svým jednáním, jimiž jsi proti mně přestupovalo,+ neboť tehdy z tvého středu odstraním tvé domýšlivě rozjásané;+ a už nikdy nebudeš domýšlivé na mé svaté hoře.+ 12  A jistě uprostřed tebe ponechám pokorný a ponížený lid,+ a ti se budou vskutku utíkat k Jehovovu jménu.+ 13  Pokud jde o zbývající z Izraele,+ ti nebudou činit žádnou nespravedlnost+ ani nebudou mluvit lež+ ani se v jejich ústech nenajde šalebný jazyk;+ budou se totiž pást a opravdu ulehnou+ a nikdo nezpůsobí, aby se chvěli.“+ 14  Radostně volej, sionská dcero! Propukni v oslavné volání,+ Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, jeruzalémská dcero!+ 15  Jehova odstranil rozsudky nad tebou.+ Odvrátil tvého nepřítele.+ Král Izraele, Jehova, je ve tvém středu.+ Už se nebudeš bát neštěstí.+ 16  V ten den se řekne Jeruzalému: „Neboj se, Sione.+ Kéž tvé ruce neklesnou.+ 17  Jehova, tvůj Bůh,* je ve tvém středu. Jako Silný* zachrání.+ Bude nad tebou jásat s radováním.+ Zmlkne ve své lásce. Bude se nad tebou radovat se šťastnými výkřiky. 18  Jistě shromáždím ty, kdo jsou pro nepřítomnost ve [tvém] svátečním období postiženi zármutkem;+ nebyli u tebe* přítomni, protože kvůli němu nesli pohanu.+ 19  Hle, jednám proti všem, kdo tě v tom čase trápí;+ a zachráním tu, která kulhá,+ a tu, která je rozehnána, sesbírám.+ A postavím je jako chválu a jako jméno v celé zemi jejich hanby. 20  V tom čase vás přivedu, ano v čase, kdy vás sesbírám. Učiním vás totiž jménem a chválou mezi všemi národy země, až shromáždím opět vaše zajaté před vašima očima,“ řekl Jehova.+

Poznámky

Nebo „je špinavé“.
„Svému Bohu.“ Heb. ʼElo·hejʹha; řec. The·onʹ.
„Muž.“ Heb. ʼiš.
„Kdy vstanu.“ Heb. qu·m; LXX(řec. a·na·staʹse·osʹ mou)Vg(lat. re·sur·rec·ti·oʹnis meʹae) „mého vzkříšení“. Viz Mt 22:23 ppč.
„K lupu.“ Heb. leʽadhʹ; LXXSy a na základě odlišného značení samohlásek „ke svědectví“; lat. in fu·tuʹrum, „v budoucnosti“.
Heb. ha·ʼaʹrec.
„Jazyk na čistý.“ Dosl. „čistý ret“. Heb. sa·fahʹ veru·rahʹ. Viz 1Mo 11:1.
Dosl. „jedním ramenem“.
„Etiopie“, LXXVg; M(heb. Khuš)Sy „Kuše“; T(aram.) Hóʹdhu, „Indie“.
„Nebudeš zahanbeno“, v heb. ž. r., vztahuje se na město.
„Tvůj Bůh.“ Heb. ʼElo·haʹjikh; řec. The·osʹ.
„Jako Silný.“ Heb. Gib·bórʹ. Srovnej Iz 10:21, ppč. „Bohu“.
„Tebe“, v heb. ž. r., vztahuje se na město Jeruzalém.