Přísloví 8:1–36

8  Což moudrost neustále nevolá+ a rozlišovací schopnost nevydává stále svůj hlas?+  Postavila se na vrcholku výšin,+ u cesty, na křižovatce vozových cest.  Vedle bran, u ústí městečka,+ u vstupu do vchodů stále hlasitě volá:+  „K vám, lidé,* volám a můj hlas je k lidským synům.*+  Porozumějte chytrosti, nezkušení;+ a porozumějte srdci,*+ hlupáci.  Naslouchejte, vždyť mluvím o nejpřednějších věcech+ a otvírám své rty k přímosti.+  Mé patro totiž pronáší tlumeným tónem pravdu;+ a ničemnost je pro mé rty něčím odporným.+  Všechny řeči mých úst jsou ve spravedlnosti.+ Není mezi nimi nic převráceného ani pokřiveného.+  Všechny jsou rovné pro toho, kdo [má] rozlišovací schopnost, a přímé pro ty, kdo nalézají poznání.+ 10  Přijímejte mé ukázňování, a ne stříbro, a poznání raději než vybrané zlato.+ 11  Vždyť moudrost je lepší než korály,+ a všechna jiná potěšení se jí nemohou vyrovnat.+ 12  Já, moudrost, přebývám s chytrostí+ a nalézám i poznání o schopnostech přemýšlet.+ 13  Bázeň před Jehovou znamená nenávidět špatné.+ Sebevyvyšování a pýchu+ a špatnou cestu a zvrácená ústa+ nenávidím. 14  Mám radu+ a praktickou moudrost.+ Já — porozumění;+ mám moc.+ 15  Mnou stále vládnou králové, a vysocí úředníci stále vydávají výnos o spravedlnosti.+ 16  Mnou knížata stále panují jako knížata,+ a urození všichni soudí ve spravedlnosti.+ 17  Ty, kdo mě* milují, sama miluji,+ a ti, kdo mě hledají, ti mě nalézají.+ 18  Bohatství i sláva* jsou u mne,+ dědičné hodnoty a spravedlnost.+ 19  Mé plody jsou lepší než zlato,* dokonce než přečištěné zlato, a můj výnos než vybrané stříbro.+ 20  Stezkou spravedlnosti kráčím,+ středem vozových cest soudu,+ 21  abych způsobila, že ti, kdo mě milují, vezmou do vlastnictví podstatu;+ a jejich zásobárny udržuji plné.+ 22  Sám Jehova mne vytvořil* jako počátek* své cesty,+ [jako] nejranější ze svých dávných počinů.+ 23  Byla jsem nastolena od neurčitého času,+ od počátku,* od časů ranějších než země.+ 24  Když nebyly žádné vodní hlubiny,* byla jsem zrozena jako v porodních bolestech,+ když nebyla žádná zřídla obtěžkaná vodou. 25  Ještě než byly usazeny hory,+ dříve než pahorky jsem byla zrozena jako v porodních bolestech, 26  když ještě neudělal zemi+ a otevřené prostory a první část prašných spoust úrodné země.*+ 27  Když připravoval nebesa, byla jsem tu;+ když vydal výnos o kruhu na hladině vodní hlubiny,+ 28  když zpevňoval velké množství oblaků nahoře,+ když zesiloval prameny vodní hlubiny,+ 29  když vydal moři svůj výnos, aby vody nepřekračovaly jeho nařízení,*+ když vydal výnos o základech země,+ 30  tehdy jsem se stala vedle něho mistrem v díle*+ a stala jsem se tím, co on* měl den co den zvláště rád,+ a neustále jsem se před ním radovala,+ 31  radovala jsem se z úrodné půdy* jeho země+ a věci, které jsem měla ráda, byly u lidských synů.*+ 32  A nyní mi, synové, naslouchejte; ano, šťastní jsou ti, kdo se drží právě mých cest.+ 33  Naslouchejte ukázňování a zmoudřete+ a neprojevujte žádnou nedbalost.+ 34  Šťastný je člověk, který mi naslouchá tak, že den co den zůstává bdělý u mých dveří, že dává pozor u sloupů mých vchodů.+ 35  Vždyť ten, kdo nalézá mne, jistě nalezne život+ a získá dobrou vůli od Jehovy.+ 36  Ale ten, kdo mě opomíjí, činí násilí své duši;+ všichni, kdo mě prudce nenávidí, ti opravdu milují smrt.“+

Poznámky

„Lidé.“ Heb. ʼi·šimʹ, mn. č. od ʼiš. Viz Iz 53:3, ppč. „lidé“.
Dosl. „synům pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Nebo „mějte dobrou pohnutku“. Heb. ha·viʹnu lev.
„Mě“, MmarginTLXXSyVg; M „ji“.
Nebo „čest“.
„Než zlato.“ Heb. me·cha·rucʹ.
„Mne vytvořil.“ Heb. qa·naʹni; TLXX(řec. eʹkti·senʹ me)Sy „mne stvořil“; lat. pos·seʹdit me, „mne vlastnil“. Viz 1Mo 14:19 ppč.
„Jako počátek.“ Heb. reʼ·šithʹ; řec. ar·chenʹ; není zde bereʼ·šithʹ (heb.) ani en ar·cheiʹ (řec.) jako v 1Mo 1:1; TSyVgc(lat. in i·niʹti·o) „na počátku“.
Dosl. „od hlavy“. Heb. me·roʼšʹ.
Nebo „vzdouvající se vody“. Heb. teho·móthʹ. Viz 1Mo 1:2, ppč. „hlubiny“.
„Úrodné země.“ Heb. te·velʹ; lat. orʹbis terʹrae, „zemského kruhu“.
Dosl. „ústa“.
Nebo „chráněncem“. Heb. ʼa·mónʹ; T „tím, kdo se prokazuje věrným“; LXX „tím, kdo jedná vhodně“; Vg „tím, kdo všechno sestavuje“.
„On“, LXXSy.
Dosl. „z úrodné země“. Heb. bethe·velʹ; LXX „obydlené země“.
Dosl. „synů pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.