Přísloví 3:1–35

3  Můj synu, nezapomeň můj zákon,+ a ať tvé srdce zachovává má přikázání,+  protože ti bude přidána* délka dnů a léta života+ a pokoj.+  Ať tě neopustí milující laskavost* a opravdovost.*+ Uvaž si je okolo hrdla.+ Napiš si je na tabulku svého srdce+  a tak nalezni přízeň a dobré pochopení v očích Boha* i pozemského člověka.*+  Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem+ a neopírej se o své vlastní porozumění.+  Všímej si ho na všech svých cestách,+ a sám napřímí tvé stezky.+  Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích.+ Boj se Jehovy a odvrať se od špatného.+  Kéž se to stane uzdravením+ tvému pupku a osvěžením* tvým kostem.+  Cti Jehovu svými hodnotnými věcmi+ a prvním ovocem celého svého výnosu.+ 10  Pak budou tvé sklady zásob hodně naplněny;+ a tvé vlastní lisovací nádrže budou přetékat* mladým vínem.+ 11  Nezavrhuj ukázňování od Jehovy, můj synu;+ a neoškliv si jeho kárání,+ 12  protože koho Jehova miluje, toho kárá,+ dokonce jako otec syna, v němž nalézá zalíbení.+ 13  Šťastný je člověk, který nalezl moudrost,+ a člověk, který získává rozlišovací schopnost,+ 14  vždyť mít ji jako zisk je lepší než mít jako zisk stříbro, a mít ji jako výnos než samotné zlato.*+ 15  Je drahocennější než korály+ a všechna jiná tvá potěšení se jí nemohou vyrovnat. 16  Délku dnů má v pravici;+ v levici má bohatství a slávu.*+ 17  Její cesty jsou cesty příjemnosti a všechny její vozové cesty jsou pokoj.+ 18  Je stromem života+ pro ty, kdo se jí chopí, a ti, kdo se jí stále pevně drží,+ mají být nazváni šťastnými.+ 19  Jehova sám s moudrostí založil zemi.+ S rozlišovací schopností důkladně upevnil nebesa.+ 20  Jeho poznáním byly rozpolceny vodní hlubiny*+ a z mračné oblohy stále kane slabý déšť.+ 21  Můj synu, kéž ti nesejdou z očí.+ Bedlivě střež praktickou moudrost a schopnost přemýšlet,+ 22  a prokážou se být životem pro tvou duši+ a půvabem pro tvé hrdlo.+ 23  V tom případě půjdeš v bezpečí svou cestou,+ a ani tvá noha se o nic neuhodí.+ 24  Kdykoli ulehneš, nepocítíš děs;+ a jistě ulehneš a tvůj spánek bude příjemný.+ 25  Nebudeš se muset bát nějaké nenadálé děsivé věci+ ani bouře nad ničemnými, protože přichází.+ 26  Sám Jehova se totiž vskutku prokáže být tvou důvěrou*+ a jistě zachová tvou nohu před zajetím.+ 27  Nezadržuj dobro před těmi, jimž patří,*+ když je v moci tvé ruky [to] učinit.+ 28  Neříkej bližnímu: „Jdi, vrať se a zítra dám“, když máš něco u sebe.+ 29  Nevymýšlej si nic špatného proti bližnímu,+ když u tebe bydlí s pocitem bezpečí.+ 30  Nehádej se s člověkem* bez příčiny,+ jestliže ti neprovedl nic zlého.+ 31  Nezačínej závidět násilnému muži,*+ ani si nevol žádnou z jeho cest.+ 32  Kdo se odchyluje,+ je totiž Jehovovi něčím odporným,+ ale On se důvěrně stýká s přímými.+ 33  Jehovovo prokletí je na domě ničemného,+ ale místu pobývání spravedlivých žehná.+ 34  Jestliže to má co dělat s posměvači,+ sám se bude vysmívat;+ ale mírným projeví přízeň.+ 35  Čest,* tu získají do vlastnictví moudří,+ kdežto hlupáci vyvyšují zneuctění.+

Poznámky

Dosl. „přidají“. V heb. zde je sloveso ve třetí osobě m. r., mn. č. (ne ž. r., v němž jsou slova pro „zákon“ a „přikázání“ ve v. 1), a vztahuje se tedy na neurčitý podmět.
Nebo „věrně oddaná láska“.
Nebo „a pravda“. Heb. we·ʼemethʹ.
„V očích Boha.“ Heb. beʽé·nʹéʹ ʼElo·himʹ.
„I pozemského člověka.“ Heb. weʼa·dhamʹ.
Nebo „nápojem; svlažením“. Srovnej Ža 102:9.
Dosl. „vyrazí“.
„A ... než zlato.“ Heb. u·me·cha·rucʹ.
Nebo „čest“.
Nebo „vzdouvající se vody“. Heb. tehó·móthʹ. Srovnej Ža 33:7, ppč. „vody“; Ža 42:7, ppč. „hlubině“.
Dosl. „se prokáže být v tvé důvěře“, M; LXX „bude na všech tvých cestách“.
Dosl. „před jeho majiteli“, heb. mib·beʽa·lavʹ, mn. č. od baʹʽal.
Nebo „pozemským člověkem“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Muži.“ Heb. beʼišʹ.
Nebo „Slávu“.