Přísloví 29:1–27

29  Muž,* který je opětovně kárán,+ ale zatvrzuje svou šíji,+ bude zlomen náhle, a to bez uzdravení.+  Když přibývá spravedlivých, lid se raduje;+ ale když panuje někdo ničemný, lid vzdychá.+  Muž, který miluje moudrost, rozradostňuje svého otce,+ ale ten, který se druží s prostitutkami, ničí hodnotné věci.+  Právem působí král, že země stále stojí,+ ale muž [jdoucí] za úplatky* ji strhává.+  Zdatný muž, který lichotí svému druhovi,+ rozprostírá pouhou síť jeho krokům.+  V přestupku špatného muže je léčka,+ ale kdo je spravedlivý, radostně volá a je rád.+  Spravedlivý zná právní nárok ponížených.+ Kdo je ničemný, nedbá na takové poznání.+  Lidé s vychloubačnou řečí rozněcují městečko,+ ale ti, kdo jsou moudří, obracejí hněv zpět.+  Když se začal moudrý muž soudit s pošetilým — roznítil se a také se rozesmál, a není odpočinek.+ 10  Krvežízniví lidé nenávidí každého bezúhonného;+ a pokud jde o přímé, ti stále pátrají po duši každého.+ 11  Hlupák, ten vypouští celého svého ducha, ale kdo je moudrý, udržuje jej v klidu až do konce.+ 12  Kde věnuje panovník pozornost falešné řeči, všichni, kdo ho obsluhují, budou ničemní.+ 13  Ten, kdo [má] málo prostředků, a muž útlaků se spolu setkali;+ [ale] Jehova rozsvěcuje oči obou.+ 14  Kde soudí král ponížené v opravdovosti,+ jeho trůn bude pevně založen na všechen čas.+ 15  Prut a kárání dávají moudrost;+ ale chlapec, kterému je dávána volnost, bude působit hanbu své matce.+ 16  Když přibývá ničemných, přestupek se rozhojňuje; ale ti, kdo jsou spravedliví, se budou dívat právě na jejich pád.+ 17  Trestej svého syna, a přinese ti odpočinek a tvé duši poskytne mnoho rozkoše.+ 18  Kde není vidění, lid se stává nevázaným,+ ale šťastní jsou ti, kdo dodržují* zákon.+ 19  Sluha se nedá napravit pouhými slovy,+ protože rozumí, ale nedbá.+ 20  Spatřil jsi muže, který je ukvapený ve svých slovech?+ Je více naděje pro někoho hloupého než pro něho.+ 21  Jestliže někdo od mládí hýčká svého sluhu, v pozdějším životě se stane dokonce nevděčníkem.* 22  Hněvivý muž popuzuje ke sváru,+ a každý, [kdo má] sklon k vzteku,* má mnoho přestupků.+ 23  Právě domýšlivost pozemského člověka ho pokoří,+ ale kdo je pokorný v duchu, uchopí slávu.+ 24  Kdo je společníkem zloděje, nenávidí svou vlastní duši.+ Slyší snad přísahu zahrnující kletbu, ale nepodá zprávu.+ 25  Chvět se před lidmi,* to klade léčku,+ ale kdo důvěřuje v Jehovu, bude ochráněn.+ 26  Mnoho je těch, kdo hledají obličej panovníka,+ ale soud nad mužem je od Jehovy.+ 27  Muž bezpráví je něčím odporným pro spravedlivé,+ a ten, kdo je přímý na své cestě, je něčím odporným pro ničemného.+

Poznámky

Nebo „Jednotlivec“. Heb. ʼiš.
Dosl. „příspěvky“.
Nebo „šťastný je ten, kdo dodržuje“, j. č. se vztahuje na „lid“.
„Nevděčníkem.“ Heb. ma·nónʹ, nejistého významu.
Dosl. „a pán vzteku“. Heb. vaʹʽal che·mahʹ.
Dosl. „pozemským člověkem“. Heb. ʼa·dhamʹ.